Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 29/2021 od 29.04.2021.)


 • Odluka o nefakturisanju zakupnine zakupcima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u poslovnom prostoru na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, za mesec maj 2021. godine
 • Odluka o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Banjica - kompleks između ulica: Crnotravske, Bulevara Jugoslovenske armije, Beranske, Borske i Kaljavog potoka, gradska opština Voždovac - I faza, za deo Bloka 3
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Krnjača, opština Palilula, za zonu K1 u delu Bloka 80 i Bloku 81
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo stambenog kompleksa "Radničko naselje" u Železniku, gradska opština Čukarica
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe - faza I1, opština Voždovac za Blok 4, između ulica: Vojvode Stepe, Borisavljevićeve, Piroćančeve i Bože Jankovića
 • Odluka o otpisu i konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Preduzeća za vodne puteve "Ivan Milutinović" PIM a.d. Beograd
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Grafičkog preduzeća "Kompanija štamparija Borba" a.d. Beograd, sa stanjem na dan 21. jun 2019. godine, sa pripadajućom kamatom do dana 18. februara 2021. godine
 • Odluka o usvajanju Predloga koncesionog akta za finansiranje redovnog održavanja horizontalne saobraćajne signalizacije i delova saobraćajne opreme - pešačkih ograda i saobraćajnih stubića, u zonama škola u sedam gradskih opština Grada Beograda (GO Barajevo, GO Grocka, GO Lazarevac, GO Mladenovac, GO Obrenovac, GO Sopot i GO Surčin), koji se ne mogu komercijalno koristiti i finansiranje nabavke, izgradnje, postavljanje, održavanje i korišćenje određenih elemenata urbanog mobilijara na teritoriji sedam gradskih opština Grada Beograda (GO Barajevo, GO Grocka, GO Lazarevac, GO Mladenovac, GO Obrenovac, GO Sopot i GO Surčin), koje nisu obuhvaćene Generalnim urbanističkim planom i Katalogom urbane opreme, a koji se mogu komercijalno koristiti u postupku javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije", Beograd čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Banjica - kompleks između ulica Crnotravske, Bulevara Jugoslovenske armije, Beranske, Borske i Kaljavog potoka, gradska opština Voždovac - I faza, za deo Bloka 3
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Krnjača, opština Palilula, za zonu K1 u delu Bloka 80 i Bloku 81
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo stambenog kompleksa "Radničko naselje" u Železniku, gradska opština Čukarica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex