Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 28/2021 od 28.04.2021.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Lazarevac i o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac" Lazarevac
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvi rebalans Programa poslovanja JPKP "Lazarevac" Lazarevac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Lazarevac sa Finansijskim planom prihoda i rashoda za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Komisije za nazive ulica i trgova i drugih delova naseljenih mesta na području gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na području gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata članovima Komisije za dodelu javnih priznanja
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu javnih priznanja
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Surčin za 2020. godinu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin, Javnog preduzeća Kablovska distribucija Surčin i Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin sa oglasom
 • Plan postavljanja pokretnih privremenih objekata (manjih montažnih objekata) na području grada Beograda - opština Surčin
 • Plan postavljanja privremenih objekata (kioska) na području grada Beograda - Opština Surčin
 • Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Surčin
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane opštine Surčin
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća Kablovska distribucija, Surčin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
 • Izveštaj o izvršenju budžeta Gradske opštine Surčin za period 1. januar - 31. decembar 2020. godinu
 • Zaključak

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex