Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 27/2023 od 21.04.2023.)


 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama i dopuni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
 • Odluka o dodeli nagrada i drugih javnih priznanja Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku mandata direktoru "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o imenovanju direktora "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu ombudsmana gradske opštine Stari grad za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod" za period januar-decembar 2022. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod" za period januar-decembar 2022. godine
 • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite
 • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene, specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje, imenovanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite za teritoriju gradske opštine Surčin
 • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje za teritoriju GO Surčin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex