Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 18/2021 od 24.03.2021.)


  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2021. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica
  • Rešenje o prestanku mandata članu Nadzornog odbora JP "Poslovni centar Rakovica"
  • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP "Poslovni centar Rakovica"
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Prve izmene i dopune Programa poslovanja JP "Poslovni centar Rakovica" za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o rebalansu plana rashoda i izdataka za 2021. godinu
  • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2020. godinu sa Godišnjim izveštajem

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex