Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 18 od 18.03.2019.)


 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Beograda na račun izvršenja budžeta Grada Beograda
 • Pokazatelj potrošačkih cena u februaru 2019. godine
 • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2019. godinu
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene, specijalizovanim jedinicama civilne zaštite za uzbunjivanje, imenovanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite za teritoriju gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije pravobranioca Gradske opštine Voždovac zbog podnete ostavke
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma kulture "Ripanj"
 • Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o imenovanju Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta u gradskoj opštini Surčin
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin u osnivanju
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin u osnivanju
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin u osnivanju
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća kablovska distribucija Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex