Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 15/2021 od 18.03.2021.)


 • Dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2021. godinu
 • Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Strategije uticaja klimatskih promena na interakciju ekosistemskih usluga u korišćenju i upravljanju šumskim resursima Beograda
 • Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2021. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi
 • Odluka o izradi strateškog plana razvoja Gradske opštine Zvezdara za period 2021-2024. godine
 • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku ultrazvučnog kolordoplera sa tri sonde za potrebe Doma zdravlja "Zvezdara", ogranak Mirijevo
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" sa oglasom
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara" u likvidaciji za period od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine
 • Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji" za 2020. godinu sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanju reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktoru JP Sportski centar "Novi Beograd"
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora JP Sportski centar "Novi Beograd"
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP Sportski centar "Novi Beograd"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex