Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 136/2021 od 30.12.2021.)


 • Odluka o budžetu Gradske opštine Zemun za 2022. godinu
 • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Zemun
 • Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za gradsku opštinu Zemun
 • Odluka o izmeni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Zemun
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun
 • Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima i saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar bloka na području gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun
 • Zaključak o usvajanju Akcionog plana za mlade gradske opštine Zemun
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu
 • Odluka o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
 • Rešenje o prestanku mandata članu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar "Milan Gale Muškatirović"
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar "Milan Gale Muškatirović"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod" za 2022. godinu
 • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "10. oktobar" Barajevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex