Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 132/2021 od 27.12.2021.)


 • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Palilula
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula
 • Odluka o obrazovanju opštinske Komisije za procenu štete nastale nakon elementarnih i drugih nepogoda na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Rakovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na JP "Poslovni centar - Rakovica" na Odluku o usvajanju Programa poslovanja za 2022. godinu i Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica na Odluku o usvajanju Plana i programa rada i Plana rashoda i izdataka za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu sa Godišnjim planom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex