Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 128 od 27.11.2020.)


  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo Bloka 65, Gradska opština Novi Beograd, za urbanističku celinu K1, između Ulice Tošin bunar, produžetka Ulice Tadije Sondermajera, SAO 1 i SAO 2
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
  • Odluka o usvajanju dopune Programa gasifikacije Gradske opštine Palilula
  • Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Kulturne ustanove "Galerija '73"
  • Odluka o dodeli nagrade Gradske opštine Čukarica "Matija Ban" za 2020. godinu
  • Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o imenovanju zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
  • Ispravka Rešenja o imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole "Vasa Čarapić", Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex