Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 125 od 17.11.2020.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" sa Odlukom
 • Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo objekata Batajničkog kanalizacionog sistema, gradska opština Zemun
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije između Požeške, Kijevske, Nikolaja Gogolja i Valjevske ulice, gradska opština Čukarica
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u oktobru 2020. godine
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije Gradske opštine Vračar
 • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu
 • Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru članova Saveta za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru članova Komisije za propise Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
 • Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija", Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija", Lazarevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca iz 2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac iz 2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex