Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 12 od 26.02.2020.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Cenovnika usluga za kontrolu i smanjenje populacije glodara, insekata i štetnih organizama i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama na teritoriji grada Beograda sa Izmenom i dopunom Cenovnika
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Beogradu
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Sremčica, za deo blokova 186 i 187, gradska opština Čukarica
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Privredne zone "Ivo Lola Ribar" u Železniku, gradska opština Čukarica
 • Odluka o obrazovanju Komisije za planove
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar - 31. decembar 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitaka JP "Toplifikacija" Lazarevac za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Lazarevac sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2020. godinu, sa finansijskim planom "Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac" Lazarevac za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex