Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 118/2022 od 28.12.2022.)


 • Odluka o budžetu Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu
 • Odluka o kriterijumima, merilima i načinu za izbor projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata crkava i verskih zajednica koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Rakovica
 • Rešenje o prestanku funkcije lokalnog ombudsmana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o izmenama i dopunama Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica i usvajanju Plana i programa rada i Plana rashoda i izdataka za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o usvajanju Programa poslovanja za 2023. godinu i Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu sa Godišnjim planom rada

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex