Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 118 od 23.10.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Malom pozorištu "Duško Radović"
  • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2020. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Surčin
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o usvajanju Izmene Programa poslovanja
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o Rebalansu Plana rashoda i izdataka za 2020. godinu
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika usluga za fizička i pravna lica sa Odlukom
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o cenovniku usluga u ugostiteljskim i sportskim objektima sa Odlukom
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju Cenovnika za pružanje usluga održavanja higijene, zelenila i dezinfekcije na javnim površinama za GO Surčin sa Odlukom
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena pogrebnih usluga na grobljima GO Surčin sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex