Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 118 od 03.12.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu sa Kadrovskim planom Uprave Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o pravobranilaštvu gradske opštine Stari grad
 • Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2019/2020 godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade)
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o razrešenju pravobranioca Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o dvanaestoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom
 • Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o ustanovljenju nagrada Gradske opštine Surčin
 • Odluka o ustupanju prava upravljanja i korišćenja objekata za oglašavanje bilborda na neodređeno vreme i bez naknade
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku odobravanja sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana i organizacije civilnog društva iz budžeta Gradske opštine Surčin
 • Pravilnik o raspodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama sa teritorije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin za 2019. godinu
 • Aneks 1. Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Beograd
 • Ispravka Odluke o promeni Statuta Ustanove Narodni univerzitet "Svetozar Marković"
 • Ispravka Odluke o određivanju prodajnih mesta na kojima se obavlja trgovina na prodajnom mestu u prenosivim prodajnim objektima na javnoj i drugoj površini na području Gradske opštine Rakovica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex