Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 115 od 13.10.2020.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za likovno obrazovanje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Prodajnoj galeriji "Beograd"
 • Uputstvo JP "Putevi Beograda" o načinu vršenja zimske službe na ulicama i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda
 • Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 1. novembra 2020. godine do 1. aprila 2021. godine (u zimskim uslovima)
 • Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u septembru 2020. godine
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu, koju je donelo Veće Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove kulture gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu
 • Odluka o Drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu
 • Odluka dodeli javnih priznanja Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Barajevo za školsku 2020/2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Centar za kulturu Barajevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog i predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove Centar za kulturu Barajevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP "10. oktobar" Barajevo
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju privremenih saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugi rebalans Programa poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP "10. oktobar" Barajevo za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - kapitalnih subvencija za 2020. godinu JKP "10. oktobar" Barajevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj JKP "10. oktobar" Barajevo za 2019. godinu
 • Zaključak o potvrđivanju Odluke o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu
 • Zaključak o potvrđivanju Odluke o prvom rebalansu poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac o izmeni i dopuni cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex