Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 114 od 29.11.2019.)


  • Odluka o budžetu grada Beograda za 2020. godinu
  • Odluka o utvrđivanju kriterijuma i merila za obime budžeta gradskih opština
  • Odluka o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2020. godini
  • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
  • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
  • Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda
  • Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
  • Odluka o otpisu potraživanja nastalih po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda grada Beograda prema Privrednom društvu "Društvo za održavanje zgrada" d.o.o. iz Beograda, sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine
  • Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex