Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 112 od 30.09.2020.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za budžet i finansije
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za propise i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za predstavke i predloge
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost 
 • Rešenje o obrazovanju Izdavačkog saveta "Zemunskih novina"
 • Rešenje o razrešenju zamenika glavnog i odgovornog urednika "Zemunskih novina"
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Obrenovac iz Obrenovca o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o Cenovniku ostalih usluga sa odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex