Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 109 od 28.12.2017.)


  Akti gradskih opština

  VOŽDOVAC

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2018. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenje o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Poslovni centar - Voždovac" za 2018. godinu

  LAZAREVAC

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Lazarevac za 2018. godinu
  • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o prestanku dužnosti člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu
  • Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Lazarevac
  • Rešenje o prestanku mandata opštinskog pravobranioca Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o imenovanju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o imenovanju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP "Toplifikacija" Lazarevac iz 2016. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac" Lazarevac za 2017. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja JPKP "Lazarevac" Lazarevac za 2017. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar - 31. decembar 2017. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom "Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac" Lazarevac za 2017. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugoj promeni Statuta Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" za 2017. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta Grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" za 2017. godinu
  • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
  • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex