Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 105 od 26.12.2017.)


  SAVSKI VENAC

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu
  • Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Savski venac
  • Kadrovski plan Pravobranilaštva Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu
  • Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahranjivanja iz sredstava budžeta Gradske opštine Savski venac

  BARAJEVO

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2018. godinu
  • Odluka o pokretanju postupka za izradu programa gasifikacije na teritoriji gradske opštine Barajevo
  • Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo za iznošenje smeća za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo za održavanje grobalja za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo za zakup poslovnog prostora Crvenog krsta za 2018. godinu

  SURČIN

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Surčin za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Humanitarne fondacije "Snaga života" za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2017. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za 2018. godinu
  • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2018. godinu
  • Zaključak o utvrđivanju Spiska nekategorisanih puteva na području naseljenog mesta Surčin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex