Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 104 od 23.09.2020.)


 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2019. godinu
 • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2020. godinu
 • Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o prestanku funkcije lokalnog ombudsmana Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika lokalnog ombudsmana Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izboru zamenika lokalnog ombudsmana Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o prestanku funkcije lokalnog ombudsmana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izboru zamenika lokalnog ombudsmana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o prestanku mandata članova Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o raspodeli dobiti iz 2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o rebalansu plana rashoda i izdataka za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex