Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 102/2022 od 31.10.2022.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave i posebnih organizacionih jedinica Gradske opštine Surčin
  • Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2022. godinu
  • Odluka o finansiranju rashoda koji se zbog svoje prirode zaključuju na period duži od 12 meseci - finansiranje rashoda mobilne telefonije u 2023. i 2024. godini
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Posebnog programa korišćenja sredstava za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Posebnog programa korišćenja sredstava za subvencije iz budžeta gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2022. godinu
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Surčin za period januar - septembar 2022. godine sa Izveštajem

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex