Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 1/2021 od 12.01.2021.)


  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci "Vlada Aksentijević", Obrenovac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Cenovnika usluga sprovođenja mera kontrole i smanjenja populacije glodara, insekata i štetnih organizama i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama na teritoriji grada Beograda sa Izmenom i dopunom Cenovnika
  • Instrukcija o izmenama Instrukcije o postupanju budžetskih korisnika i gradskih opština Grada Beograda u postupku pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom
  • Ispravka Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Dragan Hercog", Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex