Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 66 od 17.12.2020.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Posebnom programu javnog zdravlja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Dugoročnom programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2020 - 2024. godine;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u AP Vojvodini za 2021. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godini;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;
 • Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o potvrđivanju mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o razrešenju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova;
 • Odluka o imenovanju direktorke Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova;
 • Odluka o prestanku funkcije direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine;
 • Odluka o imenovanju funkcije direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine;
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova Odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Mali Iđoš;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Programa rada Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2020. godinu.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2020. godinu.
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za 2020. godinu
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za 2020. godinu
 • Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet za 2020. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici - Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka - Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici;
 • Rešenje o imenovanju predsednice Nadzornog odbora Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici - Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka - Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici;
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici - Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka - Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici - Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka - Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin;
 • Rešenje o imenovanju dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin;
 • Rešenje o ukidanju Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-7/2020-83-1
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-7/2020-100
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-7/2020-101
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-7/2020-102
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-7/2020-103
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-7/2020-104.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex