Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 55/2023 od 14.12.2023.)


 • Odluka o utvrđivanju konačnog broja birača u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 17. decembar 2023. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JVP "Vode Vojvodine" za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Plana zaštite prirodnih dobara Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad, za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad, za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Finansijskog plana Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2023. godinu;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izveštaj o finansijskom poslovanju sa završnim računom ustanove - Centar za privredno - tehnološki razvoj Vojvodine za period 01. januar 2022. - 31. decembar 2022. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove za odrasle i starije "Apatin" Apatin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja "Dr Marton Šandor" Mali Iđoš u Malom Iđošu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2023. godinu - Izmene 2;
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o izmenama cenovnika pansionskih usluga u ugostiteljskim objektima za smeštaj JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, broj 3284/XLIII-6;
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na cenovnik šumskog semena, broj 3284/XLIII-8, koji je doneo Nadzorni odbor JP "Vojvodinašume" Petrovaradin;
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o izmenama cenovnika ulovljene divljači i usluga u lovu u lovnoj 2023/2024 godini, broj 3284/XLIII-3, koji je doneo Nadzorni odbor JP "Vojvodinašume" Petrovaradin;
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na cenovnik fazanske divljači za 2024. godinu, broj 3284/XLIII-4, koji je doneo Nadzorni odbor JP "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na cenovnik konfekcioniranog mesa divljači, broj: 3284/XLIII-5, koji je doneo Nadzorni odbor JP "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti za 2022. godinu JP "Vojvodina-šume", Petrovaradin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2022. godinu doo "Park Palić", Palić;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja doo "Park Palić", Palić;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti ostvarene u 2022. godini u Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-13;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-14;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-15;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-16;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-17;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-18;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-202;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-203;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-204;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-205;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-206;
 • Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe prevoda udžbenika Digitalni svet 4, udžbenika za četvrti razred osnovne škole pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Izmena Javnog konkursa za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2023. godinu;
 • Odluka o izmeni Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2023. godini;
 • Odluka o izmeni Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2023. godini.
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex