Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 55/2022 od 28.12.2022.)


 • Pokrajinska uredba o povraćaju neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Autonomne pokrajine Vojvodine a pripadaju javnom sektoru
 • Pravilnik o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Finansijskog plana Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP "Vojvodinašume" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na III izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na III izmenu Programa rada Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Subotica
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Subotica
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, Novi Sad
 • Rešenje o izmenama Rešenja Pokrajinske vlade 127 Broj: 022-412/2021 od 8. jula 2021. godine, kojim je imenovan Upravni odbor Muzeja Vojvodine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-200
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Filozofija 4, za četvrti razred srednje škole pisan na mađarskom jeziku i pismu
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Ustanove za pružanje dnevnih usluga socijalne zaštite "Lasta" Kovin u Kovinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad "1. mart" u Alibunaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad opštine Pećinci


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex