Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 54/2021 od 16.12.2021.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera za sprovođenje godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u AP Vojvodini za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinske odluka o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata s neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim administartivnim taksama
 • Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje Bela Crkva
 • Odluka o prestanku mandata zamenika Pokrajinskog zaštitinika građana - ombudsmana
 • Odluka o izboru zamenika Pokrajinskog zaštitinika građana - ombudsmana
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Odluka o razrešenju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru
 • Odluka o imenovanju člana Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru
 • Odluka o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine
 • Odluka o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine
 • Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine
 • Odluka o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex