Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 54 od 20.12.2019.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja promene funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neurorehabilitacije pacijenata s posledicama oboljenja i povreda centralnog nervnog sistema u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hirurškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo);
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala Hidrosistema DTD Vrbas - Bezdan od ušća u kanal Bečej - Bogojevo do hidročvora Vrbas;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IIA reda br. 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sada - Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem Grada Beograda), sa detaljnom razradom;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o otpisu duga nastalog u okviru programa stambenog zbrinjavanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica u periodu od 2007. do 2017. godine;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o statusnoj promeni Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju ustanove "Muzej 20 21";
 • Odluka o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika;
 • Odluka o prestanku mandata zamenika člana Pokrajinske izborne komisije;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex