Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 5/2023 od 08.02.2023.)


 • Aneks IV Kolektivnog ugovora za organe Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o postupku izbora, kriterijumima za izbor i realizaciji projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini;
 • Uredba o izmenama Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini;
 • Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Uputstvo korisnicima sredstava za realizaciju projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Gerontološkog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gerontološkog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Junaković" Apatin, Apatin;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Junaković" Apatin, Apatin;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Junaković" Apatin, Apatin;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Junaković" Apatin, Apatin;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Gerontološkog centra u Kanjiži;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Gerontološkog centra u Kanjiži;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" Melenci;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" Melenci;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" Melenci;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" Melenci;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Srpskog narodnog pozorišta za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Srpskog narodnog pozorišta za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Arhiva Vojvodine za 2023. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Arhiva Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-88/2023-01;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-1;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-2;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-12;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-13;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-14;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-15;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-16;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-17;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-18;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-19;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-20;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-21;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-22;
 • Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2023. godini;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2023. godini;
 • Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2023. godinu;
 • Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina - za 2023. godinu;
 • Javni konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata, opreme i izradu projektno-tehničke dokumentacije ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2023. godinu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex