Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 45/2023 od 06.11.2023.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane "Samoš" na teritoriji opština Alibunar i Kovačica;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2023-2025;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koje ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti radnih odnosa službenika i nameštenika;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja rizika od nasilja u populaciji mladih u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu prevencije sekundarnih osteoporotskih preloma starijih osoba nakon prvog preloma, u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata s neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu procene funkcionalnog statusa u toku rehabilitacije pacijenata sa stečenim nedostatkom donjih ekstremiteta, u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera za sprovođenje godišnjeg odgajivačkog program u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u AP Vojvodini za 2024. godinu;
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2023. godinu;
 • Odluka o izboru predsednika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o potvrđivanju mandata poslaniku u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o prestanku mandata zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava nacionalnih manjina;
 • Odluka o izboru zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana;
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Odluka o razrešenju i imenovanju stalnog sastava Pokrajinske izborne komisije;
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju;
 • Odluka o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu;
 • Javni poziv za podnošenje prijave za dodelu Priznanja za naučnu izuzetnost.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex