Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 44 od 16.10.2019.)


 • Pokrajinska uredba o načinu i postupku analize i ocene opravdanosti, isplativosti i mogućnosti realizacije donacije;
 • Odluka o izmeni Odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini;
 • II Pravilnik za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2019. godinu;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2019. godini;
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Bač;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Turističke organizacije Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Srpskog narodnog pozorišta za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Srpskog narodnog pozorišta za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na II Izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na II Izmene i dopune Programa rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Programa rada Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad, za 2019. godinu;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-107;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-111;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-112;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-113;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-114;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-115;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-116;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-117;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-13;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-14;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-15;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-16;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-17;
 • II Konkurs za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2019. godinu;
 • Konkurs za raspodelu sredstava iz Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2019. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenja efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova s ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;
 • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex