Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 43 od 09.10.2019.)


 • Drugi Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2019. godini;
 • Pravilnik o postupku dodele bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje/sufinansiranje podrške gasifikacije u jedinicama lokalnih samouprava;
 • Pravilnik o postupku dodele bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje realizacije projekata unapređenja vodnog saobraćaja i razvoja intermodalnog transporta;
 • Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova s ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršiocu dužnosti direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan o izmenama i dopunama Finansijskog plana Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada o izmenama i dopunama Programa rada Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova u Skupštinu društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno-tehnološki park Novi Sad";
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Subotica;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Subotica;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-10;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-11;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-12;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-103;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-104;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-105;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-106;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-107;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-108;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-109;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-110;
 • Drugi Konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2019. godini;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje/sufinansiranje podrške gasifikacije u jedinicama lokalnih samouprava;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje realizacije projekata unapređenja vodnog saobraćaja i razvoja intermodalnog transporta;
 • Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike;
 • Konkurs za finansiranje projekta "Novi Sad-omladinska prestonica Evrope 2019 (OPENS 2019);
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji u 2019. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex