Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 4/2021 od 27.01.2021.)


 • Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Odluka o utvrđivanju Opšteg programa obuke za 2021. godinu i Program obuke rukovodilaca za 2021. godinu;
 • Rešenje o nominalnom iznosu sufinansiranja troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji Program rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Vojvodine za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije Vojvodine za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja doo "Park Palić" za 2021. godinu;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veština, Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju direktora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veština, Novi Sad;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za reumatske bolesti, Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za reumatske bolesti, Novi Sad;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Subotica;
 • Rešenje o razrešenju članice Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Kanjiži;
 • Rešenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Gerontološkog centra u Kanjiži;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-4;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-5;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-6;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-7;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-8;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-9;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-10;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-11;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-12
 • Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu;
 • Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučnoistraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2021. godini;
 • Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2021. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex