Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 38 od 08.08.2018.)


  • ODLUKA O PRIMANJIMA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014, 4/2015 i 38/2018)
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POMOĆ PORODICI U KOJOJ SE RODI TREĆE DETE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 10/2013 i 38/2018)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILJEM UNAPREĐENJA POLOŽAJA ŽENA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U AP VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 38/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI UNAPREĐENJA POLOŽAJA ROMA I ROMKINJA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 38/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex