Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 27/2023 od 22.06.2023.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu razvoja turizma Autonomne pokrajine Vojvodine za period od 2023. godine do 2025. godine
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 110kV TS Perlez - TS Žabalj
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za izgradnju transportnog gasovoda Novo Miloševo - Kikinda sa elementima za direktno sprovođenje
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Odluka o prestanku mandata zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta
 • Odluka o izboru zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta
 • Odluka o prestanku mandata zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova
 • Odluka o izboru zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova
 • Odluka o prestanku mandata direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova
 • Odluka o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru
 • Odluka o razrešenju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici
 • Odluka o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava - Priznanje "LJUDEVIT MIČATEK"
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja - Priznanje "Đorđe Natošević"
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti kulture - Priznanje "Ferenc Feher"
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ravnopravnosti polova - Priznanje "Milica Tomić"
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti privrede - Priznanje "Lazar Dunđerski"
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti sporta - Priznanje "Momčilo Tapavica"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex