Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 20/2022 od 05.05.2022.)


 • Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja;
 • Pravilnik i postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja;
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja;
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2022. godini;
 • Odluka o proglašenju Ribarskog područja "Begečka jama" u zaštićenom području Park prirode "Begečka jama";
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora Istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema BioSens kojom se dobit ostvarena u 2020. godini raspoređuje za povećanje kapitala;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra u Zrenjaninu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora "Doma zdravlja Kikinda" Kikinda;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora "Doma zdravlja Kikinda" Kikinda;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora "Doma zdravlja Kikinda" Kikinda;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora "Doma zdravlja Kikinda" Kikinda;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Titel;
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Slavoljub Bakalović" Vršac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JVP-a "Vode Vojvodine", Novi Sad, za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma učenika srednjih škola Subotica;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika Upravnog odbora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktorke Doma za lica ometena u mentalnom razvoju "Srce u jabuci" Jabuka;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktorke Doma za lica ometena u mentalnom razvoju "Srce u jabuci" Jabuka;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti članice Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-64;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-65;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-66;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-67;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-68;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-69;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Muzička kultura 3, za treći razred gimnazije društveno-jezičkog smera, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Geografija 2, za drugi razred gimnazije, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Slovački jezik 3, za treći razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Matematika 6, udžbenik sa zbirkom zadataka za šesti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Računarstvo i informatika 3, za treći razred gimnazije, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Slovački jezik 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Tehnika i tehnologija 7, za sedmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbeničkog kompleta Tehnika i tehnologija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu.
 • Javni konkurs za organizaciju regionalnih kviz takmičenja "Koliko se poznajemo" - četrnaesti ciklus u 2022. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex