Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 2 od 20.01.2016.)


 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU OBRAZLOŽENOG PREDLOGA AKTA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I PRIPREMU PREDLOGA AKTA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU ZA REALIZACIJU PROGRAMA UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2016. GODINI
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE I ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM, BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE, DRUŠTVENE BRIGE O DECI I POPULARIZACIJE PRONATALITETNE POLITIKE U 2016. GODINI
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA SA ELEMENTIMA INOVACIONE DELATNOSTI I PODSTICAJIMA ZAPOŠLJAVANJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA DAROVITE STUDENTE USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE/ SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PROJEKTNI CIKLUS 2016-2019. GODINE
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE MAŠINA I OPREME U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE OBRAZOVNIH PROGRAMA / PROJEKATA USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PRIPREME PREDLOGA AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA U INOSTRANSTVU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADNIKA I STUDENATA KOJI SU POKAZALI POSEBNE REZULTATE
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA U AP VOJVODINI
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DODELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA I INTERESA MLADIH NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • PRAVILNIK ZA REALIZACIJU AKCIJE "PRAVO NA PRVU ŠANSU"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex