Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 19 od 18.03.2020.)


 • Odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu;
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona za službene potrebe;
 • Rešenje o razrešenju direktora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna-Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna-Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra Kikinda u Kikindi;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-3;
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 401-10/2020-2.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex