Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 1 od 08.01.2020.)


 • Pokrajinska uredba o povraćaju neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava    koji pripadaju konsolidovanom računu trezora Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o postupku izbora, kriterijumima za izbor i realizaciju projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini;
 • Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina;
 • Uputstvo o obavezi definisanja veze između utvrđenog javnog interesa i finansiranja programa koje realizuju udruženja;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku računarske opreme ili za nabavku usluge digitalizacije u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje u 2020. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, softvera repromaterijala ili usluga u 2020. godini;
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Pokrajinske izborne komisije;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za imovinu Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JVP-a "Vode Vojvodine", Novi Sad, za 2020. godinu;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad;
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika direktora Opšte bolnice Senta, Senta;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Opšte bolnice Senta, Senta;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Opšte bolnice Vršac, Vršac;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Opšte bolnice Vršac, Vršac;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-6/2020-1;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-1;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 6 za šesti razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 6 (Prvi i Drugi deo) za šesti razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Tehnika i tehnologija 6 za šesti razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Informatika i računarstvo 6 za šesti razred osnovne škole, pisan na rusinskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Likovna kultura 5 za peti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 5 (Prvi i Drugi deo) za peti razred osnovne škole, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbenika Muzička kultura za peti razred osnovne škole, pisan na mađarskom jeziku i pismu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex