Zastava Bosne i Hercegovine

Stručni komentar

ROKOVI ČUVANJA DOKUMENTARNOG MATERIJALA PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA REPUBLIKE SRBIJE


Novi Zakon o Arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020 - dalje: Zakon) primenjuje se od 2.2.2021. godine. Stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala, a to su pravna ili fizička lica čijim delovanjem nastaje arhivska građa i dokumentarni materijal ili lica koja imaju taj materijal u državini, u obavezi su da donesu listu kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja - dalje: lista, kako je određeno članom 14. Zakona. Nadležni javni arhiv daje saglasnost na Listu koja je za svakog stvaraoca i imaoca dokumentacije jedinstvena, a formira se prema kategorijama dokumentarnog materijala koju taj stvaralac ili imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala poseduje.

S obzirom da su rokovi čuvanja različitih evidencija i dokumenata određeni posebnim zakonima nastojali smo da na jednom mestu obuhvatimo sve zakone kojima su propisani rokovi čuvanja dokumentarnog materijala.

PROPIS ROK ČUVANJA ČLAN STVARALAC KATEGORIJA NAPOMENA
CARINSKI ZAKON
("Sl. glasnik RS", br. 95/2018,
91/2019 - dr. zakon,
144/2020, 118/2021 i 138/2022)
šest meseci 258   lični podaci u bazi podataka u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici  
CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 91/2019 - dr. zakon, 144/2020, 118/2021 i 138/2022) tri godine 37   isprave čuvaju se duže od tri godine u slučaju spora (čl.37, st. 6)
ZAKON O ADVOKATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US)   31   Spisi i dokumenti koje im stranka dostavi  
ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) 50 godina 29 poslodavac korisnik evidencija o ustupljenim zaposlenima  
ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) pet godina 250 KHoV informacije koje se razmenjuju i dostavljaju organima drugih država povodom vršenja nadzora nad DZUAIF  
ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) deset godina 49 DZUAIF dokumentacija i podaci o svim poslovima sa finansijskim instrumentima koje je obavilo DZAIF  
ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) deset godina 121 DZUAIF dokumentacija o raspolaganju investicionim jedinicama AIF-a.  
ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020) trajno 6   arhivska građa  
ZAKON O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018) pet godina 98 Komesarijat za izbeglice i migracije - evidencija o strancima koji su tražioci azila i kojima su obezbeđeni materijalni uslovi prihvata
- evidencija o strancima kojima je odobreno pravo na azil ili privremena zaštita kojima je obezbeđen neki vid podrške u procesu integracije
- evidencija o strancima koji su uključeni u programe dobrovoljnog povratka u zemlju porekla
 
ZAKON O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018) trajno 98 Komesarijat za izbeglice i migracije - evidencija o strancima koji su tražioci azila i kojima su obezbeđeni materijalni uslovi prihvata
- evidencija o strancima kojima je odobreno pravo na azil ili privremena zaštita kojima je obezbeđen neki vid podrške u procesu integracije
- evidencija o strancima koji su uključeni u programe dobrovoljnog povratka u zemlju porekla
kada se podaci odnose na stranca (i na lica povezana sa njim) kojem je odobren azil (utočište ili supsidijarna zaštita) ili privremena zaštita
ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)   62   evidencije o:
1) radnim mestima sa povećanim rizikom, zaposlenima koji obavljaju poslove na radnim mestima sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih koji obavljaju te poslove;
2) povredama na radu i profesionalnim bolestima;
3) zaposlenima obučenim za bezbedan i zdrav rad i pravilno korišćenje lične zaštitne opreme;
4) zaposlenima izloženim biološkim štetnostima grupe 3 i/ili grupe 4;
5) zaposlenima koji su izloženi karcinogenima ili mutagenima, hemijskim materijama i azbestu, kao i o zdravstvenom stanju i izloženosti;
6) izveštaju o primeni mera za bezbednost i zdravlje na radu za delatnosti iz člana 48. ovog zakona;
7) izvršenim pregledima i proverama opreme za rad i pregledima i ispitivanjima električnih i gromobranskih instalacija;
8) izvršenim ispitivanjima uslova radne sredine;
9) izdatoj ličnoj zaštitnoj opremi.
Podzakonski akt
ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - dr. zakon i 76/2023) 1 godina 211 Auto škole Sigurnosna kopija audio-video zapisa  
ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - dr. zakon i 76/2023) dve godine 211   Podaci iz evidencija koje pravno lice, odnosno ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vode u pisanoj formi  
ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - dr. zakon i 76/2023) sedam godina 203 Agencija za bezbednost saobraćaja evidencija o izdatim licencama za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC) i karticama  
ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - dr. zakon i 76/2023) deset godina 257 Agencija za bezbednost saobraćaja Podaci o tehničkim pregledima iz privrednih društava za vršenje tehničkih pregleda vozila u elektronskom obliku  
ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - dr. zakon i 76/2023) trajno 211 Auto škole Podaci o osposobljavanju kandidata za vozače  
ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021) deset godina 26 Nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu i nosilac odobrenja i nosilac rešenja o priznavanju odobrenja Podaci iz evidencije o biocidnom proizvodu  
ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 91/2019, 105/2021 i 17/2023) deset godina 10 Registrovani subjekt Podaci i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik  
ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 91/2019, 105/2021 i 17/2023) trajno 10 Agencija za privredne registre Centralna evidencija stvarnih vlasnika  
ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) pet godina 16   Podaci o o tražiocima azila, izuzev podataka koji se odnose na stranca kome je odobren azil (utočište i supsidijarna zaštita) ili privremena zaštita u Republici Srbiji, koji se čuvaju trajno, u skladu sa Zakonom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova  
ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) deset godina 16   Podaci o o licima koja su umrla od dana smrti; licima čiji su podaci poništeni od dana poništenja; licima koja su se trajno iselila iz Republike Srbije od dana odjave prebivališta i strancima na odobrenom privremenom boravku od trenutka obrade poslednjeg podatka  
ZAKON O CEVOVODNOM TRANSPORTU GASOVITIH I TEČNIH UGLJOVODONIKA I DISTRIBUCIJI GASOVITIH UGLJOVODONIKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) trajno 23 Energetski subjekt koji obavlja delatnost transporta, odnosno distribucije cevovodom Dokumentacija o projektovanju, izgradnji, ispitivanju, puštanju u rad, korišćenju, održavanju i merama zaštite cevovoda  
ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018) pet godina 11 Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost Kopiju pisanog izveštaja detektiva  
ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018) pet godina 32 Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost Ugovori sa korisnikom  
ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018) trajno 28 Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost Evidencija o zaposlenim detektivima  
ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018) trajno 28 Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost Evidencija o zaključenim ugovorima sa korisnicima  
ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018) trajno 28 Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost Evidencija o primenjenim ovlašćenjima upotrebe fizičke snage  
ZAKON O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018) trajno 28 Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost Evidencija o o zbirkama ličnih podataka  
ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) tri godine 63 Vlasnik pansiona, odnosno prihvatilišta Evidencija o životinjama  
ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) pet godina 43 Pravna i fizička lica koja su upisana u Registar za oglede na životinjama Evidencija o držanju, reprodukciji, prometu, odnosno sprovođenju ogleda na životinjama.  
ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) trajno 49a MUP Evidencija o državljanima Republike Srbije  
ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) trajno 26 Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja Zbirka isprava za brodove  
ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) trajno 155 Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja Zbirka isprav za čamce  
ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon, 9/2020 - dr. zakon i 92/2023) trajno 68 Republički geodetski zavod Elaborat premera  
ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon, 9/2020 - dr. zakon i 92/2023) trajno 69 Republički geodetski zavod Zbirka isprava  
ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon, 9/2020 - dr. zakon i 92/2023) trajno 140 Republički geodetski zavod Elaborat premera infrastrukturnih I podzemnih objekata  
ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon, 9/2020 - dr. zakon i 92/2023) trajno 141 Republički geodetski zavod Zbirka isprava na osnovu kojih je izvršen upis ili brisanje upisa na infrastrukturnim i podzemnimobjektima  
ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje, 113/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon, 41/2018 - dr. zakon, 9/2020 - dr. zakon i 92/2023) trajno 152 Republički geodetski zavod Podaci iz registra cena nepokretnosti Podaci iz registra cena nepokretnosti čuvaju se u bazi podataka deset godina od dana unosa podataka u registar, a nakon isteka tog roka trajno se čuvaju u digitalnom arhivu Zavoda
ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn., 91/2019, 91/2020 - usklađeni izn., 11/2021 - usklađeni izn. i 92/2023) pet godina 7 Uprava za duvan evidencija u vezi sa proizvodnjom, obradom, preradom i prometom duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda  
ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 40/2021 - dr. zakon) deset godina 27   izveštaji o sprovedenom energetskom pregledu, odnosno energetskoj reviziji  
ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 40/2021 - dr. zakon) deset godina 42 Proizvođač, uvoznik relevantna dokumentacija o sprovedenom postupku utvrđivanja usaglašenosti proizvoda i izdatim deklaracijama o usaglašenosti  
ZAKON O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2021) Trajno 23 Obveznici sistema i velika pravna lica definisana zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva izveštaj o sprovedenom energetskom pregledu  
ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) 30 dana nakon prestanka pružanja usluge 16 Pružalac usluga informacionog društva podaci o korisniku usluge informacionog društva  
ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018) deset godina 17 Državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije, organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja evidencija o korisnicima usluga elektronske uprave  
ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018) deset godina 17   evidencija o pristupu sistemu i korišćenju servisa  
ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018) deset godina 22   podatke o platiocu i primaocu  
ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017 i 52/2021) deset godina 45 Izdavalac kvalifikovanih elektronskih sertifikata dokumentacija o izdatim i opozvanim kvalifikovanim elektronskim sertifikatima  
ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014, 95/2018 - dr. zakon, 40/2021, 35/2023 - dr. zakon i 62/2023) pet godina 94 Proizvođač električne energije satni podaci o proizvodnji električne energije po elektrani, koja ima najmanje jedan proizvodni pogon čiji je instalisani kapacitet najmanje 250 MW  
ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014, 95/2018 - dr. zakon, 40/2021, 35/2023 - dr. zakon i 62/2023) pet godina 184 Snabdevač i snabdevač na veliko relevantni podaci koji se odnose na transakcije iz ugovora o snabdevanju električnom energijom  
ZAKON O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018) deset godina 20 MUP Evidencije primenjenih ovlašćenja  
ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) trajno 7   Evidencija o zaposlenim licima  
ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) trajno 25   Evidencija o zaradama zaposlenih lica  
ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) trajno 43   Evidencija o korisnicima prava invalidskog osiguranja  
ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022) šest godina 31 Politički subjekat Godišnji izveštaj o finansiranju političkog subjekta Izveštaj o troškovima izborne kampanje  
ZAKON O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) deset godina 12   Poverljivi podaci  
ZAKON O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2018) deset godina 14 Proizvođač Tehnička dokumentacija i deklaracija o performansama deset godina nakon stavljanja građevinskog proizvoda na tržište.
ZAKON O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) pet godina 81 Proizvođač detergenta List o sastavu detergenta  
ZAKON O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) deset godina 19 Snabdevač Evidencija o hemikalijama 10 godina posle poslednje proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalije
ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020) 30 dana 50 Priređivač Snimci video nadzora  
ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020) 30 dana 64 Priređivač Snimci video nadzora  
ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020) 30 dana 81 Priređivač Snimci video nadzora  
ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020) pet godina 110 Priređivač Elektronski podaci i ostala dokumentacija propisana Zakonom o igrama na sreću  
ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018) trajno 43 Inspekcija Podaci o ličnosti u evidencijama o inspekcijskom nadzoru  
ZAKON O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 25/2015) pet godina 17 Operater Dokumentacija u vezi sa izdavanjem dozvole za vreme važenja dozvole i najmanje pet godina posle prestanka važenja dozvole
ZAKON O ISPITIVANJU, ŽIGOSANJU I OBELEŽAVANJU ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) trajno 34 Agencija za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije Evidencije o podnetim zahtevima i ispitanom, žigosanom, homologovanom, obeleženom i kategorizovanom oružju i napravama, kao i onesposobljenom oružju, o kontrolisanoj municiji i elementima municije, o podnosiocima zahteva, o datumu prijema oružja, naprava i municije, o datumu preuzimanja oružja, naprava i municije  
ZAKON O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015 i 83/2018) deset godina 29 Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju Ostala dokumentacija deset godina posle brisanja vazduhoplova iz Registra vazduhoplova Republike Srbije
ZAKON O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 66/2015 i 83/2018) trajno 29 Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju Izveštaji i izjave učesnika udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju  
ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022) godinu dana 53 Republička izborna komisija Izborni materijal  
ZAKON O IZVOZU I UVOZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014) deset godina 27 Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći Evidencija  
ZAKON O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 77/2019) deset godina 23 Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći Evidencija o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći najmanje 10 godina od dana izvršenog posla
ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015) tri godine 11 Proizvođač Podrumarska evidencija  
ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015) trajno 9 Ministarstvo Registar proizvođača  
ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2015) trajno 24 Ministarstvo Registar geografskih oznaka  
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i 92/2023) pet godina 41 Naručilac Dokumentaciju vezana za javne nabavke pet godina od zaključenja pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma, odnosno pet godina od obustave ili poništenja postupka javne nabavke.
ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015) 30 godina 104 Javni beležnik Knjige koje vodi javni beležnik  
           
ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) šest meseci 79 Izdavač Medijski zapis (novine,samostalna elektronska izdanja, snimak objavljene radio ili televizijske emisije)  
ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) 30 dana 79 Izdavač Drugi zapis  
ZAKON O PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2021) trajno 21 Proizvođač Dokumentacija za predmet od dragocenog metala  
ZAKON O KULTURNIM DOBRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 71/94, 52/2011 - dr. zakoni, 99/2011 - dr. zakon, 6/2020 - dr. zakon, 35/2021 - dr. zakon, 129/2021 - dr. zakon i 76/2023 - dr. zakon) trajno 117 Zavod za zaštitu spomenika kulture Dokumentacija o arheološkom iskopavanju ili istraživanju  
ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon) trajno 49 Predlagač Dokumentacija uz zahtev za izdavanje dozvole za lek  
ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 145/2014 i 47/2018) trajno 39      
ZAKON O MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2017) pet godina 15 Proizvođač Deklaracija o usaglašenosti, tehnička dokumentacija, odluke, izveštaje i sertifikate izdate od tela za ocenjivanje usaglašenosti  
ZAKON O MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2017) pet godina 25   Izjave  
ZAKON O MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2017) 15 godina 15 Proizvođač Deklaracija o usaglašenosti, tehnička dokumentacija, odluke, izveštaje i sertifikate izdate od tela za ocenjivanje usaglašenosti implantabilna medicinska sredstva
ZAKON O MEĐUNARODNIM MERAMA OGRANIČAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016) pet godina 118 Ministarstvo spoljnih poslova Evidencija podataka o merama ograničavanja  
ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US, 55/2014 i 47/2018) četiri godine 91 Republička izborna komisija Izborni materijal  
ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018, 6/2020, 129/2021 - dr. zakon i 76/2023) trajno 37 Agencija za kvalifikacije Dokumentacija o priznavanju strane školske isprave  
ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 15/2021 - dop. usklađenih din. izn., 15/2023 - usklađeni din. izn., 92/2023 i 120/2023 - usklađeni din. izn.) šest meseci 201 Upravljač državnog puta Video zapis vozila; registarske oznake vozila; datum, mesto i vreme započinjanja i okončanja upotrebe državnog puta ili do okončanja sudskog postupka
ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 15/2021 - dop. usklađenih din. izn., 15/2023 - usklađeni din. izn., 92/2023 i 120/2023 - usklađeni din. izn.) godinu dana 201 Upravljač državnog puta Podaci o podnosiocu zahteva za oslobođenje od plaćanja putarine  
ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US) deset godina 10 Društvo za osiguranje Baze podataka:
1) o osiguranicima;
2) o prevoznim sredstvima;
3) o štetnim događajima;
4) za procenu i likvidaciju šteta.
 
ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 - odluka US) deset godina 50 Udruženje osiguravača Srbije Registar podataka za ostvarivanje odštetnih zahteva  
ZAKON O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011 i 13/2016) trajno 10 Depozitna biblioteka Podaci koji se čuvaju o obaveznom primerku dela  
ZAKON O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) trajno 26   Predmeti o dodeli pomoći  
ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 88/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020 - dr. zakon) deset godina 37   Evidencija o polazniku i kandidatu, Evidencija o uspehu polaznika i kandidata, Evidencija o ispitima, Evidencija o ostvarivanju programa, Evidencija o licima radno angažovanim u obrazovanju odraslih  
ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 88/2017 - dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020 - dr. zakon) trajno 37   Lični podaci iz evidencije o polaznicima i kandidatima i podaci iz evidencije o uspehu polaznika i kandidata kojima se određuje stepen ostvarenosti standarda ključnih i stručnih kompetencija i kvalifikacija i podaci o izdatim javnim ispravama i uverenjima,  
ZAKON O ODBRANI ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon, 104/2009 - dr. zakon, 10/2015 i 36/2018) trajno 23a Ministarstvo odbrane Evidencije o nastradalim i nestalim licima u oružanim sukobima  
ZAKON O OGLAŠAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 52/2019 - dr. zakon) 30 dana 19 Oglašivač i prenosilac oglasne poruke Oglasna deklaracija  
ZAKON O OGLAŠAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 52/2019 - dr. zakon) 30 dana 70 Oglašivač Oglasa poruka  
ZAKON O OPTIČKIM DISKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011) pet godina 16 Nosilac licence Evidencija proizvedenih optičkih diskova  
ZAKON O ORGANSKOJ PROIZVODNJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 17/2019 - dr. zakon) tri godine 23 Ovlašćena kontrolna organizacija Evidencija  
ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015, 10/2019, 20/2020 i 14/2022) trajno 43 Pravna lica i preduzetnici Evidencije o oružju, evidencije o fizičkim licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uverenjima, evidencije onesposobljenog oružja, evidencije popravljenog i prepravljenog oružja, evidencije nabavljenog i prodatog oružja, osnovnih delova za oružje  
ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015, 10/2019, 20/2020 i 14/2022) trajno 44 Nadležni organ, Ministarstvo Evidencije: o podnetim zahtevima, izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, o uverenjima o zdravstvenoj sposobnosti; registrovanom oružju, oduzetom i predatom oružju, onesposobljenom oružju, nađenom oružju, oružju čiji je nestanak prijavljen; o podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i potvrdama o prijavi držanja oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje osnovnih delova za oružje; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za izdavanje kolekcionarske dozvole, podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nošenje oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje i iznošenje preko državne granice; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za bavljenje prometom oružja i municije, obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za pravna lica i preduzetnike za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za spravljanje municije; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje, nabavljanje, držanje i nošenje oružja pripadnicima stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i stranaca; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za posredovanje u prometu oružja i municije; o pasiviziranom oružju evidencije: o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nošenje oružja predstavnika strane službe bezbednosti; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje, držanje i nošenje oružja strancima na boravku u Republici Srbiji; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima i odobrenjima za nabavljanje automatskog dugog oružja  
ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2021) deset godina 176 Društvo za osiguranje i udruženje društava za osiguranje Podaci o osiguranicima, odnosno korisnicima osiguranja i drugi podaci značajni za ostvarivanje prava na naknadu štete  
AKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023)   77 Interresorna komisija Evidencija o zbirci podataka o radu interresorne komisije Interresorna komisija čuva podatke o deci, učenicima i odraslima u zavisnosti od svrhe obrade podataka, a najduže do završetka školovanja učenika.
ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020, 129/2021 i 92/2023) pet godina 181a Podaci koji se
unose u jedintveni informacioni sistem prosvete
   
ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 129/2021 i 92/2023) deset godina 89 st.2 Škola Evidencija o učeniku, Evidencija o uspehu učenika, Evidencija o ispitima, Evidencija o obrazovno-vaspitnom radu  
ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 129/2021 i 92/2023) deset godina 89 st.3 Škola Evidencija o zaposlenima  
ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 129/2021 i 92/2023) trajno 89 st. 1 Škola Evidencije o učenicima (lični podaci), Evidencije o uspehu učenika koji se odnose na zaključne ocene na kraju školske godine i rezultati na završnom ispitu (lični podaci)  
ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013,75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US, 86/2019, 62/2021, 125/2022, 138/2022 i 76/2023)   147   Podaci uneti u matičnu evidenciju  
ZAKON O PIVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010) 3 godine 8   Proizvođačka evidencija, evidencija o uslužnom punjenju piva i prateća dokumentacija  
ZAKON O PIVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010) trajno 6   Podaci iz Registra i Registra uslužnih punilaca piva Podaci su javni i čuvaju se trajno
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) trajno 130   Originalni primerak dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, odnosno primerak tehničke dokumentacije za izgradnju tog objekta. Investitor je dužan da trajno čuva jedan originalni ili na propisan način kompletiran primerak tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola sa svim izmenama i dopunama izvršenim u toku građenja i svim detaljima za izvođenje radova.
ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018) pet godina 97 Platna institucija Podaci i dokumentacija nastali u vezi s pružanjem platnih usluga  
ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018) pet godina 160 Operator Podaci o izvršenim nalozima za prenos i druga dokumentacija nastala u radu platnog sistema najmanje pet godina od dana njihovog izvršenja, odnosno nastanka, osim ako zakonom nije utvrđen duži rok čuvanja.
ZAKON O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 142/2014, 103/2015, 101/2016, 35/2023 i 92/2023) pet godina 10   Dokumentacija koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje najmanje pet godina od dana njihove naplate
ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 10/2013 - dr. zakon, 101/2016, 67/2021 - dr. zakon i 114/2021) pet godina 8g Korisnik IPARD podsticaja i primalac sredstava Dokumentacija koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaj  
ZAKON O POMORSKOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011, 104/2013, 18/2015, 113/2017 - dr. zakon i 83/2018) pet godina 67i posrednik Dokumentacija o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca, kao i sve druge evidencije  
ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020 i 35/2021) trajno 31 Direktor Republičkog zavoda za statistiku Podaci prikupljeni u Popisu  
ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020 i 138/2022) deset godina 47 Obveznik Evidencija koja obezbeđuje vršenje kontrole i dokumentacija na osnovu koje se vodi ovu evidencija do isteka roka zastarelosti za utvrđivanje i naplatu PDV, odnosno najmanje deset godina po isteku kalendarske godine od momenta prve upotrebe objekata i završetka ulaganja u objekte iz člana 32. ovog zakona.
ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn., 10/2022 - usklađeni din. izn., 138/2022, 144/2022 - usklađeni din. izn., 6/2023 - usklađeni din. izn., 92/2023, 116/2023 - usklađeni din. izn. i 6/2024 - usklađeni din. izn.) pet godina 48   Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave najmanje pet godina od poslednjeg dana poslovne godine na koju se odnose, ako zakonom nije drukčije određeno.
ZAKON O POREZU NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 68/2014 - dr. zakon) pet godina 8 Poreski obveznik Evidencija koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije osiguranja najmanje pet godina po isteku kalendarske godine na koju se evidencija odnosi
ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I KATASTAR INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018, 31/2019, 15/2020 i 92/2023)   27 Ovlašćeni organ, odnosno lice koje je izvršilo digitalizaciju i potvrdilo istovetnost Izvorni dokument u papirnoj formi  
ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011) trajno 24   Evidencije prebivališta i boravišta građana  
ZAKON O PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2021) trajno 21   Dokumentacija koja se odnosi na ispitivanje i žigosanje  
ZAKON O PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 i 14/2022) deset godina 40 Proizvođači Tehnička dokumentacija i deklaracija o usaglašenosti  
ZAKON O PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 i 14/2022) deset godina 41 Ovlašćeni zastupnik deklaracija o usaglašenosti igračke  
ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon, 10/2019, 86/2019 - dr. zakon, 157/2020 - dr. zakon, 123/2021 - dr. zakon i 129/2021) pet godina 6a   Evidencija i pedagoška dokumentacija o vaspitno-obrazovnom radu  
ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon, 10/2019, 86/2019 - dr. zakon, 157/2020 - dr. zakon, 123/2021 - dr. zakon i 129/2021) deset godina 6a   Evidencija o deci, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i o zaposlenima, matična knjiga upisane dece i evidencija o izdatim javnim ispravama  
ZAKON O PREMERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik SRS", br. 11/76, 27/77, 21/78 i 24/84)   9 Republička geodetska uprava odnosno opštinski geodetski organ. Dokumentacija premera i katastra zemljišta  
ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018 i 111/2021 - odluka US) 30 godina 32 Zdravstvene ustanove Dokumentacija i obezbeđivanje sledljivosti svih pribavljenih, dobijenih, presađenih i neiskorišćenih ljudskih organa u Republici Srbiji, od davaoca do primaoca i obrnuto.  
ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020) dve godine 79 Prevoznik Putni list i ugovor o prevozu  
ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020) dve godine 141   Spisak lica koja se prevoze potpisan od strane vlasnika, odnosno imaoca autobusa. Spisak lica koja se prevoze mora biti zaključen pre postavljanja autobusa za ukrcavanje u polazištu.
ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) 30 dana 32 korisnik usluga Arhivirani snimci  
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) pet godina 240 DOO 8) izveštaji direktora i nadzornog odbora društva, ako je upravljanje društvom dvodomno;
9) evidencija o adresama direktora i članova nadzornog odbora;
10) evidencija o adresama članova društva;
 
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) pet godina 464 Akcionarsko društvo 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
10) izveštaji odbora direktora, odnosno izvršnog odbora i nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;
11) evidencija o adresama direktora i članova nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;
 
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) trajno 240 DOO 1) osnivački akt;
2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
3) opšti akti društva;
4) zapisnici sa sednica skupštine i odluke skupštine;
5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
7) zapisnike sa sednica nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
11) ugovore koje su direktori, članovi nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno i članovi društva, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.
 
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) trajno 464 Akcionarsko društvo 1) osnivački akt;
2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
3) statut i sve njegove izmene i dopune;
4) opšti akti društva;
5) zapisnici sa sednica skupštine i odluke skupštine;
8) zapisnici sa sednica odbora direktora, odnosno izvršnog odbora i nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;
9) godišnji izveštaji o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
12) ugovori koje su direktori, članovi nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom
 
ZAKON O PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016 i 113/2017 - dr. zakon) sedam godina 8 Licencirani procenitelj Izveštaj o proceni i korišćenu dokumentaciju ili dokaze o korišćenoj dokumentaciji  
ZAKON O PROGRAMU ZAŠTITE UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005) trajno 41   Podaci o zaštićenom licu kome je promenjen identitet u evidencijama Jedinice za zaštitu
ZAKON O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 36/2018)   47 Proizvođač naoružanja i vojne opreme Naoružanje i vojnu opremu i tehnička dokumentacija za proizvodnju naoružanja i vojne opreme  
ZAKON O PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIJE OD 2010. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010) trajno 6 jedan primerak u Narodnoj skupštini, Vladi, ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja, a dva primerka u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje Grafički prikazi Grafički prikazi čine referalne karte (Referalna karta 1. "Korišćenje zemljišta i funkcionalna urbana područja", Referalna karta 2. "Mreža urbanih centara i regionalna organizacija", Referalna karta 3. "Transportna infrastruktura i elektronska komunikaciona mreža i oprema", Referalna karta 4. "Energetska i vodoprivredna infrastruktura" i Referalna karta 5. "Turizam i zaštita životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa") izrađene u razmeri 1:300.000
ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010 i 57/2018) pet godina 75 Pravno, odnosno fizičko lice, zdravstvena ustanova i privatna praksa koji obavljaju poslove u skladu sa ovim zakonom Propisanu dokumentacija  
ZAKON O PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018, 95/2018 - dr. zakon i 92/2023 - dr. zakon) trajno 95 Agencija Evidencije o:
1) izdatim licencama za revizore i proveravače koja sadrži sledeće podatke: redni broj; prezime, ime (ime jednog roditelja) i JMBG; datum i mesto rođenja; adresa stanovanja; prebivalište; datum i mesto polaganja stručnog ispita; datum i mesto polaganja ispita provere znanja; broj i datum izdavanja uverenja o položenom ispitu; broj/serijski broj licence; datum izdavanja licence; podatke o stručnoj spremi; rubriku za napomenu; svojeručni potpis; fotografija; elektronska adresa; broj kontakt telefona i
2) izvedenim stručnim osposobljavanjima i usavršavanjima revizora, odnosno proveravača koja sadrži sledeće podatke: redni broj; prezime, ime (ime jednog roditelja) i JMBG; datum i mesto rođenja; adresa stanovanja; prebivalište; podatke o stručnoj spremi; podatke o prethodnom radnom iskustvu; datum i mesto pohađanja stručnog osposobljavanja; datum i mesto pohađanja stručnog usavršavanja znanja; broj/serijski broj licence; datum izdavanja licence; broj i datum izdavanja potvrde o odslušanom stručnom osposobljavanju; broj i datum izdavanja potvrde o odslušanom stručnom usavršavanju; izdavalac potvrde; rubrika za napomenu; svojeručni potpis; fotografija; elektronska adresa; broj kontakt telefona; prezime izvođača sadržaja obuke; ime (ime jednog roditelja) i JMBG izvođača sadržaja obuke; elektronska adresa i broj kontakt telefona izvođača nastave.
 
ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) deset godina 38 Agencija Finansijski izveštaji, godišnji izveštaj o poslovanju, izveštaj revizora i drugu dokumentaciju  
ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) pet godina 28 Pravna lica i preduzetnici Pomoćne knjige  
ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) pet godina 28 Pravna lica i preduzetnici Isprave na osnovu kojih se unose podaci u poslovne knjige  
ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) pet godina 28 Pravna lica i preduzetnici Isprave platnog prometa u ovlašćenim finansijskim institucijama platnog prometa  
ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) deset godina 28 Pravna lica i preduzetnici Dnevnik i glavna knjiga  
ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) 20 godina 28 Pravna lica i preduzetnici Finansijski izveštaji, izveštaji o izvršenoj reviziji i Statistički izveštaj  
ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) 20 godina 28 Pravna lica i preduzetnici Godišnji izveštaj o poslovanju  
ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) 20 godina 49 Agencija Finansijski izveštaji, Statistički izveštaj, godišnji izveštaj o poslovanju, izveštaj revizora i drugu dokumentaciju  
ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) trajno 28 Pravna lica i preduzetnici Isplatne liste ili analitičke evidencije zarada  
ZAKON O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 10/2019)   154 Nosilac licence za obavljanje nuklearne aktivnosti Evidencije i podaci o nuklearnom postrojenju i njegovom lokalitetu, o upravljanju radioaktivnim otpadom i nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom i celokupna dokumentacija za potrebe utvrđivanja građanske odgovornosti u skladu sa međunarodnom konvencijom o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete. Direktorat bliže propisuje uslove i rokove čuvanja evidencije i podataka iz stava 1. ovog člana.
ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 95/2018) dve godine 4 Prevoznik Evidencija o radnom vremenu člana posade vozila Isključivo sadrži ime, prezime, jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG), datum i mesto rođenja člana posade kao podatke o ličnosti>
ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 95/2018) dve godine 15 Prevoznik Tahografski listići i ispisi po hronološkom redu  
ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 95/2018) trajno 30   Evidencija o izdatim karticama  
ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 95/2018) trajno 30   Evidencija o izdatim karticama  
ZAKON O RATNIM MEMORIJALIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018) trajno 23   Evidencija o svim ratnim memorijalima u Republici Srbiji, srpskim ratnim memorijalima u inostranstvu, kao i o ratnim memorijalima pripadnika stranih oružanih snaga u Republici Srbiji  
ZAKON O RATNIM MEMORIJALIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018) trajno 24   Evidencija o poginulim licima počev od Prvog balkanskog rata  
ZAKON O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVEĆA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 8/2005 - ispr. i 41/2009) pet godina 38a Proizvođač/dobavljač Evidencija o izdatim etiketama  
ZAKON O REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) tri godine 11 Licencirani ovlašćeni revizor Potvrda  
ZAKON O REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) šest godina 37 društvo za reviziju Radnu dokumentacija koju prikuplja i priprema licencirani ovlašćeni revizor
ZAKON O ROBNIM REZERVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 145/2014 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon) pet godina 30 Direkcija, energetski subjekti koji koriste rezervoare u javnoj svojini Isprave i sva potrebna dokumentacija koja se odnosi na obavezne rezerve  
ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021) trajno 29   Završni izveštaj i elaborat i Godišnji izveštaj  
ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021) trajno 32 Nadležni organ jedinice lokalne samouprave Katastar i evidencija prijava o izvršenim istraživanjima Praćenje i kontrolu inženjerskogeoloških-geotehničkih istraživanja iz člana 21. stav 1. ovog zakona, koja se izvode radi definisanja inženjerskogeoloških-geotehničkih uslova izgradnje i/ili sanacije, kao i drugih karakteristika geološke sredine za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja, izgradnje građevinskih objekata, zaštite prirodnih i kulturnih dobara i objekata geonasleđa, sanacije i rekultivacije terena
ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 95/2018 - dr. zakon i 40/2021) trajno 64 Nadležna jedinica lokalne samouprave Evidencija o praćenju i kontroli korišćenja resursa podzemnih voda i petrogeotermalnih resursa za potrebe vodosnabdevanja ili snabdevanja toplotnom energijom porodičnog domaćinstva fizičkog lica,  
ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon) godinu dana 33 Akreditovana laboratorija Ispitani uzorci semena  
ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon) šest godina 15 Održavalac Uverenje o priznavanju semenskog useva predosnovnog semena  
ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon) šest godina 16 Ministarstvo Uverenje o priznavanju semenskog useva za ostale kategorije semena  
ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon) šest godina 25 Dorađivač Dokumentacija o količini preuzetog naturalnog i dorađenog semena  
ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon) šest godina 33 Akreditovana laboratorija Dokumentacija o ispitivanju  
ZAKON O SEMENU I SADNOM MATERIJALU ("Sl. glasnik RS", br. 54/93, 67/93, 35/94, 43/94 - ispr., 135/2004 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 45/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon) pet godina 23 Dorađivač Dokumentacija o nabavljenom naturalnom (nedorađenom) semenu, o dorađenom semenu, izveštaje o ispitanom i utvrđenom kvalitetu, o izdatim deklaracijama i o korišćenju, odnosno prodaji dorađenog semena  
ZAKON O SEMENU I SADNOM MATERIJALU ("Sl. glasnik RS", br. 54/93, 67/93, 35/94, 43/94 - ispr., 135/2004 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 45/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon) pet godina 28 Preduzeće, odnosno drugo pravno lice Dokumentacija o ispitivanju i utvrđivanju kvaliteta semena  
ZAKON O SEMENU I SADNOM MATERIJALU ("Sl. glasnik RS", br. 54/93, 67/93, 35/94, 43/94 - ispr., 135/2004 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 45/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon) pet godina 38 Proizvođač naturalnog semena, proizvođač sadnog materijala i dorađivač semena Dokumentacija koja se odnosi na proizvodnju i prodaju semena i sadnog materijala i na doradu semena  
ZAKON O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) deset godina 110   Evidencije u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama  
ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016) deset godina 5   Evidencije koju nadležni nacionalni sportski savez vodi u skladu sa ovim zakonom (ime i prezime; pol; datum rođenja; državljanstvo; broj ličnog dokumenta koji služi kao sredstvo identifikacije na sportskim priredbama; adresa prebivališta i boravišta; podaci za kontakt; grana sporta i sportska disciplina; naziv sportske organizacije u kojoj se obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti i za koju je sportista, odnosno sportski stručnjak registrovan; fotografija; broj sportskog registracionog dokumenta; postignuti sportski rezultati; disciplinske kazne; angažovani sportski posrednik; osnov angažovanja u sportskoj organizaciji ili savezu; zaključeni ugovori sa sportskom organizacijom ili savezom; školska stručna sprema, odnosno stručna osposobljenost sportskog stručnjaka; sportsko zvanje sportskog stručnjaka; broj i datum izdavanja dozvole za rad sportskog stručnjaka i rok njenog važenja; realizovani transfer, ustupanje ili drugi vid prelaska sportiste ili sportskog stručnjaka u drugu sportsku organizaciju; naknada za razvoj sportiste pri zaključenju prvog profesionalnog ugovora; drugi podaci utvrđeni sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza), uključujući i obradu posebno osetljivih podataka (zdravstveno stanje sportiste, korišćena medicinska sredstva i dr.), i drugim organizacijama u oblasti sporta prenosi lične podatke sportiste, sportskog stručnjaka i stručnjaka u sportu koji su neophodni za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti tih lica u tim organizacijama u skladu sa ovim zakonom.  
ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016) deset godina 130 Nosilac odobrenog programa, odnosno projekta Evidencija, odnosno dokumentacija koja se odnosi na realizovanje tog programa, odnosno projekta  
ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016) trajno 168   Evidencije kategorisanih i drugih sportista takmičara; preduzetnika u sportu; organizacija u oblasti sporta; sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu; programa i projekata kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i zadovoljavaju potrebe i interesi građana u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave; sportskih objekata; velikih međunarodnih sportskih priredaba u Republici Srbiji; rezultata sportista i nacionalnih sportskih reprezentacija Republike Srbije na velikim međunarodnim sportskim takmičenjima i nacionalnim sportskim takmičenjima; fizičkih sportskih povreda i načina njihovog lečenja vrhunskih sportista i sportista nacionalnih sportskih reprezentacija.  
ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - autentično tumačenje, 94/2021 i 14/2022)   100 Agencija 1) Registar javnih funkcionera;
2) Registar imovine i prihoda javnih funkcionera;
3) Evidencija pravnih lica u kojima javni funkcioner ili član porodice ima udeo ili akcije više od 20%, koja učestvuju u postupcima javnih nabavki, privatizacije ili drugom postupku, a čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti - korisnikom budžeta ili drugim pravnim licem u kome je više od 20% kapitala u svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine;
4) Katalog poklona
 
ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 10/2023 - dr. zakon) deset godina 32   Evidencija policijske uprave sadrži:
1) podatke o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici (učesnici događaja, vreme, mesto, prikupljene izjave, okolnosti slučaja, podaci o mogućoj žrtvi i dr.);
2) podatke o prijavljenom mogućem učiniocu (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);
3) podatke o proceni rizika i nazive organa kojima je procena rizika dostavljena;
4) podatke o izricanju hitnih mera (datum i broj naređenja o izricanju hitnih mera, njihovo trajanje i vreme početka njihovog trajanja);
5) podatke o produženju i izvršenju hitnih mera (broj i datum rešenja osnovnog suda o produženju hitnih mera, podaci o izvršenju hitnih mera);
6) podatke o izvršenju mera zaštite od nasilja u porodici.
 
ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 10/2023 - dr. zakon) deset godina 32   Evidencija osnovnog suda o predlozima za produženje hitnih mera sadrži:
1) podatke o licu kome je produžena hitna mera (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);
2) broj i datum rešenja kojim je produžena hitna mera;
3) broj i datum rešenja kojim je odbijen predlog da se produži hitna mera;
4) podatke o žalbi protiv rešenja donetog o predlogu za produženje hitnih mera;
5) podatke o odluci donetoj po žalbi.
 
ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 10/2023 - dr. zakon) deset godina 32   Evidencija osnovnog suda o određenim merama zaštite od nasilja u porodici sadrži:
1) podatke o licu kome je određena mera zaštite od nasilja u porodici (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);
2) podatke o odluci suda o određivanju mera zaštite od nasilja u porodici (broj i datum odluke, vrsta mere koja je određena i njeno trajanje);
3) podatke o žalbi na odluku suda o određivanju mera zaštite od nasilja u porodici;
4) podatke o odluci donetoj po žalbi;
5) podatke o produženju, odnosno prestanku mera zaštite od nasilja u porodici.
 
ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 10/2023 - dr. zakon) deset godina 32   Evidencija osnovnog javnog tužilaštva sadrži:
1) podatke o licu za koje je predloženo produženje hitnih mera (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta ili boravišta, podatke o ranije određenim merama zaštite od nasilja u porodici);
2) podatke o produženju hitnih mera (datum i broj predloga za produženje hitnih mera, naziv suda kojem je predloženo produženje hitnih mera, odluka suda po predlogu javnog tužioca, podaci o odluci po žalbi);
3) podatke o podnošenju tužbe za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici;
4) vrsta mere zaštite od nasilja u porodici čije se određivanje traži;
5) podatke o odluci suda povodom tužbe za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici (broj i datum odluke, vrsta mere koja je određena i trajanje mere);
6) podatke o produženju i prestanku mere zaštite od nasilja u porodici.
 
ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 10/2023 - dr. zakon) deset godina 32   Evidencija centra za socijalni rad sadrži:
1) ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu prebivališta, odnosno boravišta žrtve;
2) podatke o individualnom planu zaštite i podrške žrtvi;
3) podatke o planiranim merama zaštite žrtve;
4) podatke o planiranim merama podrške žrtvi;
5) podatke o izvršiocima konkretnih mera zaštite i podrške i rokovima za njihovo preduzimanje;
6) podatke o planu praćenja i proceni delotvornosti planiranih i preduzetih mera.
 
ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020, 52/2021, 129/2021, 129/2021 - dr. zakon i 92/2023) deset godina 78   Evidencija o učeniku
Evidencija o uspehu učenika
Evidencija o ispitima
Evidencija o obrazovno-vaspitnom i vaspitnom radu
 
ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020, 52/2021, 129/2021, 129/2021 - dr. zakon i 92/2023) deset godina 78   Evidencije o zaposlenima  
ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020, 52/2021, 129/2021, 129/2021 - dr. zakon i 92/2023) trajno 78   Lični podaci iz evidencije o učenicima i podaci iz evidencije o uspehu učenika koji se odnose na zaključne ocene na kraju školske godine i ocene na maturi i završnom ispitu  
ZAKON O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019) dve godine 6 Proizvođač Evidencija o kontroli kvaliteta svake partije proizvedenih sredstava za ishranu bilja pre stavljanja u promet  
ZAKON O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019) dve godine 37 Proizvođač Podaci o nazivima i adresama pogona gde se to đubrivo i njegove osnovne komponente proizvode i podatke o licima odgovornim za te pogone  
ZAKON O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019) pet godina 64   Evidencija o količini:
1) proizvedenih, uskladištenih i sredstava za zaštitu bilja stavljenih u promet po svakoj seriji proizvodnje;
2) nabavljenih aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci;
3) sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci povučenih iz prometa.
Evidencija o količini nabavljenih i prodatih sredstava za zaštitu bilja i sredstava za zaštitu bilja povučenih iz prometa.
Evidencija o svakom tretiranju bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata.
Evidencija o izvršenim uslugama.
 
ZAKON O STAROJ I RETKOJ BIBLIOTEČKOJ GRAĐI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011) trajno 8   Muzejski primerak, odnosno obavezni primerak čuva se u izvornom obliku u Narodnoj biblioteci Srbije i u Biblioteci Matice srpske
ZAKON O STRANCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018, 31/2019 i 62/2023) pet godina 115   Evidencija o:
1)vizama (ime i prezime stranca; prezime pri rođenju; datum rođenja; mesto i država rođenja; pol stranca; fotografija stranca; državljanstvo; ime i prezime roditelja; adresa stranca u inostranstvu; telefonski broj; elektronska adresa stranca; vrsta, broj i rok važenja strane putne isprave; zanimanje, naziv i adresa poslodavca u inostranstvu; naziv i adresa obrazovne ustanove u inostranstvu koju stranac pohađa; da li u slučaju tranzita stranac poseduje dozvolu za ulazak u treću državu; da li u putnoj ispravi ima dozvolu za povratak u državu boravka ako to nije zemlja njegovog porekla; prethodni boravci u Republici Srbiji; datum dolaska i odlaska iz Republike Srbije; prevozno sredstvo kojim stranac dolazi u Republiku Srbiju; ime i prezime, datum, mesto, država rođenja i državljanstvo supružnika, vanbračnog partnera i dece stranca; ime, prezime, adresa, državljanstvo, telefonski broj, matični ili evidencijski broj pozivara i razlog pozivanja stranca u Republiku Srbiju; naziv, sedište, matični broj, poreski identifikacioni broj, ime, prezime i matični broj odgovornog lica u pravnom licu koje poziva stranca u posetu i razlog pozivanja stranca u Republiku Srbiju; broj i naziv organa koji vrši overu garantnog pisma, datum overe garantnog pisma; serijski brojevi drugih viza koje su izdate u poslednje tri godine i važnost tih viza; mesto i datum podnošenja zahteva za vizu; vrsta vize koja se traži; broj traženih ulazaka; serijski broj vize; period važenja vize; broj dana boravka; svrha putovanja; datum i razlog odbijanja vize; datum, razlog i naziv organa koji je poništio ili ukinuo vizu);
2) o izdatim putnim listovima za strance (ime i prezime stranca, prezime pri rođenju, datum rođenja, mesto i država rođenja, pol stranca, državljanstvo, ime i prezime supružnika ili vanbračnog partnera stranca; ime i prezime roditelja; adresa stranca u inostranstvu, adresa stranca u Republici Srbiji, telefonski broj, elektronska adresa stranca, fotografija stranca, serijski broj, datum izdavanja i rok važenja putnog lista za strance i organ koji ga je izdao);
3) o izdatim posebnim ličnim kartama za strance (prezime i ime stranca, datum rođenja, mesto i država rođenja, fotografija, pol, državljanstvo, vrsta, broj i rok važenja putne isprave, datum prelaska državne granice, zvanje nosioca posebne lične karte u okviru strane diplomatske misije, naziv diplomatske misije, adresa boravka u Republici Srbiji, vrsta, registarski broj, serijski broj, datum izdavanja i rok važenja posebne lične karte za stranca).
 
ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 89/2015 i 95/2018 - dr. zakon) trajno 37   Planovi gazdovanja šumama  
ZAKON O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 25/2019) pet godina 29 Pravna lica koja obavljaju proizvodnju, odnosno promet Dokumentaciju o proizvodnji i prometu prekursora iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i komercijalnu dokumentaciju koja se odnosi na fakture, tovarne listove, carinske dokumente, transportne i špediterske dokumente i ostale administrativne dokumente  
ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)   83   Službene evidencije i drugi podaci vezani za sertifikat i dozvolu
Evidencija bezbednosnih provera
Evidencija organa javne vlasti
Sadržinu, oblik i način vođenja evidencije, kao i rok čuvanja podataka iz čl. 79, 80. i 82. ovog zakona propisuje Vlada, na predlog Kancelarije Saveta

ZAKON O TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 i 113/2017 - dr. zakon) 15 godina 19 Ovlašćena transfuzijska ustanova, odnosno bolnička banka krvi Podaci o:
- godišnjoj aktivnosti, testiranju davaoca na krvlju prenosive bolesti, informacijama koje su date davaocima, informacijama prikupljenim od davaoca, uslove o prihvatljivosti davaoca uključujući i kriterijume za trajnu zabranu davanja krvi i moguće izuzetke, kao kriterijumima za privremenu zabranu davanja krvi.
- serološkim ispitivanjima, izdavanje krvi i komponenata krvi, primaoce krvi i komponenata krvi, aferezne postupke, autologno spašavanje krvi, ispitivanje perinatalne zaštite i poremećaja hemostaze, ozbiljnim neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama.
 
ZAKON O TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 i 113/2017 - dr. zakon) 15 godina 35 Nadležni doktor medicine Medicinska dokumentacija, finalna provera podataka o identitetu pacijenta i preuzetoj komponenti krvi, nadzor nad pacijentom tokom primene krvi, neželjene reakcije vezane za primenu krvi, utvrđuje pozitivne efekte primene krvi ili komponente krvi.  
ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon) tri meseca 18 Pošiljalac Kopija prevozne isprave, dodatni podaci i dokumentacija koja se zahteva u ADR/RID/ADN najmanje tri meseca od trenutka završetka transporta u skladu sa pododeljkom 5.4.4.1 ADR/RID/ADN;
ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon) tri meseca 23 Prevoznik Kopija prevozne isprave za opasnu robu, dodatni podaci i dokumentacija koja se zahteva u ADR/RID/ADN najkraće tri meseca od trenutka završetka transporta u skladu sa pododeljkom 5.4.4.1 ADR/RID/ADN;
ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon) pet godina 37   Godišnji izveštaj za učesnika u transportu opasne robe, o aktivnostima u vezi sa transportom opasne robe  
ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019)   30 Trgovac Evidencija prometa robe Ministar bliže propisuje sadržinu, oblik, način vođenja i mesto čuvanja evidencije iz stava 1. ovog člana
ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) pet godina/
sedam godina na zahtev Komisije
169 Investiciono društvo Evidencija komunikacija  
ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) pet godina 275 Učesnik na tržištu koji vrši objavljivanje informacija Evidencije  
ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) dve godine 67 Turistička agencija Dokumentacija u vezi sa prodatim turističkim putovanjima  
ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) dve godine 107 Pružalac usluga (Iznajmljivanje motornih vozila) Sva dokumentacija u vezi sa evidencijama koje vodi  
ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 55/2013, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019) deset godina 45 dom učenika, odnosno učenički centar, studentski centar i učeničko, odnosno studentsko odmaralište Ostala evidencija  
ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 55/2013, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019) trajno 45 dom učenika, odnosno učenički centar, studentski centar i učeničko, odnosno studentsko odmaralište Knjiga matične evidencije o učenicima  
ZAKON O UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) dve godine 34 Fizičko lice Evidencija izdatih računa  
ZAKON O UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) trajno 9 Ugostitelj Dokumentacija u vezi sa unetim podacima o korisnicima usluge smeštaja, podnetim reklamacijama, zaključenim ugovorima i dr.  
ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023) dve godine 45 Proizvođač, odnosno vlasnik i/ili drugi držalac otpada Dokument o kretanju otpada  
ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023) pet godina 26 Proizvođač Izveštaj o ispitivanju otpada  
ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023)   47 Proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora Evidencija o količini proizvedenih ili uvezenih proizvoda  
ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023)   48 Lice koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman otpadnih ulja Evidencija o otpadnim uljima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana, kao i o konačnom odlaganju ostataka posle tretmana  
ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023)   49 Lice koje vrši sakupljanje, transport, tretman ili odlaganje otpadnih guma Evidencija o količinama sakupljenih i tretiranih otpadnih guma  
 
ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023)
  51 Lice koje vrši sakupljanje, tretman odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpadnih fluorescentnih cevi Evidencija o količini otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu, koja je sakupljena, tretirana ili odložena  
ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon)
ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023)
  52 Lice koje vrši sakupljanje, tretman, dekontaminaciju ili odlaganje PCB otpada Evidencija o količini PCB otpada koja je sakupljena, tretirana ili odložena  
ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023)   57 Proizvođač i vlasnik i/ili drugi držalac otpada d Evidencija o količinama ove vrste otpada iz proizvodnje titan-dioksida koja je sakupljena, uskladištena, tretirana ili odložena  
ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 - dr. zakon, 83/2018, 9/2020 i 62/2023) pet godina 231 Izdavalac znaka identifikacije Evidencija o izdatim znakovima identifikacije  
ZAKON O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 - dr. zakon, 83/2018, 9/2020 i 62/2023)   71 Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi Svi podaci o pruženim uslugama Vrste podataka koji se snimaju ili čuvaju na drugi način, način na koji se podaci čuvaju i vreme na koje se snimci i podaci čuvaju, bliže propisuje Direktorat, a čuvanje snimaka i dokumentacije vezanih za vojne vazduhoplove propisuje ministar nadležan za poslove odbrane.
ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 - dr. zakon) tri godine 103 Klanica Evidencija o podacima koji se odnose na kupovinu životinja, klanje životinja, promet proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, sporedne proizvode životinjskog porekla i dr.  
ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 - dr. zakon) tri godine 109 Pravno lice odnosno preduzetnik Evidencija o poreklu otkupljenih koža  
ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 - dr. zakon) pet godina 112 Centri za reprodukciju i veštačko osemenjavanje životinja i distributivni centri za promet reproduktivnog materijala Evidencija o proizvodnji, skladištenju i stavljanju u promet reproduktivnog materijala  
ZAKON O VINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 93/2012) pet godina 20 Proizvođač Vinarijska evidencija i prateća dokumentacija o vinarijskoj evidenciji  
ZAKON O VINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 93/2012) trajno 18   Podaci iz Vinarskog registra  
ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni, 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 - dr. zakon i 76/2023) trajno 134 Organ nadležan za sprovođenje postupka priznavanja strane visokoškolske isprave Evidencija o sprovedenom postupku priznavanja  
ZAKON O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon) pet godina 99 Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice Izveštaji o izvršenim merenjima  
ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 95/2010 i 36/2018) 40 godina 71 Organi Podaci iz evidencije vojnih obveznika:
1) prezime, ime jednog roditelja i ime;
2) jedinstveni matični broj građana;
3) pol;
4) datum, mesto, opštinu i državu rođenja;
5) prebivalište i adresu stanovanja;
6) školsku spremu;
7) naziv, adresu i matični broj državnog organa ili pravnog lica kod koga je vojni obveznik zaposlen;
8) naziv i šifru dužnosti, zanimanja, posebnih znanja i veština;
9) podatke o regrutovanju, oceni sposobnosti za vojnu službu, rodu odnosno službi i vojnoevidencionoj specijalnosti;
10) podatke o služenju vojnog roka i vršenju civilne službe;
11) podatke o ratnom rasporedu, učešću u ratu, vežbama i misijama;
12) podatke o obučavanju, osposobljavanju i usavršavanju za vršenje vojne i civilne službe;
13) podatke o proizvođenju, unapređenju i odlikovanju;
14) podatke o boravku vojnog obveznika u inostranstvu.
 
ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 95/2010 i 36/2018) do prestanka materijalne obaveze 104   Evidencija o vlasnicima stvari iz popisa  
ZAKON O VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015, 88/2015 - odluka US, 36/2018, 94/2019 i 74/2021 - odluka US) trajno 47a Vojna policija Evidencija o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, osnovnih delova oružja i municije, izdatim dozvolama za držanje oružja i nošenje oružja za ličnu bezbednost, oduzetom i predatom oružju, kao i oružju čiji je nestanak prijavljen  
ZAKON O ZADRUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) trajno 74 Zadružni savez Knjiga zadruga  
ZAKON O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA UPISANIM U REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 - ispr., 99/2011 - dr. zakoni i 31/2019) pet godina 65   Dokumentacija u papirnoj formi na osnovu koje je izvršen upis podataka u Registar zaloge  
ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)   11 Privredno društvo, preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik Evidencija o dokumentaciji o izvršenim ispitivanjima nejonizujućih zračenja  
ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) trajno 47 Rukovalac i njegov predstavnik Evidencija o radnjama obrade, a koja sadrži informacije o:
1) imenu i kontakt podacima rukovaoca, zajedničkih rukovaoca, predstavnika rukovaoca i lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako oni postoje, odnosno ako su određeni;
2) svrsi obrade;
3) vrsti lica na koje se podaci odnose i vrsti podataka o ličnosti;
4) vrsti primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, uključujući i primaoce u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
5) prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, uključujući i naziv druge države ili međunarodne organizacije, kao i dokumente o primeni mera zaštite ako se podaci prenose u skladu sa članom 69. stav 2. ovog zakona, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši;
6) roku posle čijeg isteka se brišu određene vrste podataka o ličnosti, ako je takav rok određen;
7) opštem opisu mera zaštite iz člana 50. stav 1. ovog zakona, ako je to moguće.
 
ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) trajno 47 Rukovalac Evidencija o svim vrstama radnji obrade, a koja sadrži informacije o:
1) imenu i kontakt podacima rukovaoca, zajedničkih rukovaoca i lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako oni postoje, odnosno ako su određeni;
2) svrsi obrade;
3) vrsti lica na koje se podaci odnose i vrsti podataka o ličnosti;
4) vrsti primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, uključujući i primaoce u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
5) korišćenju profilisanja, ako se profilisanje koristi;
6) vrstama prenosa podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši;
7) pravnom osnovu za postupak obrade, uključujući i prenos podataka o ličnosti;
8) roku čijim istekom se brišu određene vrste podataka o ličnosti, ako je takav rok određen;
9) opštem opisu mera zaštite iz člana 50. stav 1. ovog zakona, ako je to moguće.
Ako obradu vrše nadležni organi u posebne svrhe
ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) trajno 47 Obrađivač i njegov predstavnik Evidencija o svim vrstama radnji obrade koje se vrše u ime rukovaoca, a koja sadrži informacije o:
1) imenu i kontakt podacima svakog obrađivača i svakog rukovaoca u čije ime se obrada vrši, odnosno predstavnika rukovaoca ili obrađivača i lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako oni postoje, odnosno ako su određeni;
2) vrsti obrada koje se vrše u ime svakog rukovaoca;
3) prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, uključujući i naziv druge države ili međunarodne organizacije, kao i dokumente o primeni mera zaštite ako se podaci prenose u skladu sa članom 69. stav 2. ovog zakona, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši;
4) opštem opisu mera zaštite iz člana 50. stav 1. ovog zakona, ako je to moguće.
 
ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) trajno 47 Obrađivač Evidencija o svim vrstama radnji obrade koje se vrše u ime rukovaoca, a koja sadrži informacije o:
1) imenu i kontakt podacima svakog obrađivača i svakog rukovaoca u čije ime se obrada vrši, odnosno lica za zaštitu podataka o ličnosti, ako je ono određeno;
2) vrsti obrada koje se vrše u ime svakog rukovaoca;
3) prenosu podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, pod uslovom da rukovalac to izričito zahteva, uključujući i nazive države ili međunarodne organizacije, ako se takav prenos podataka o ličnosti vrši;
4) opštem opisu mera zaštite iz člana 50. stav 1. ovog zakona, ako je to moguće.
Ako obradu vrše nadležni organi u posebne svrhe
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) dve godine 55 Prodavac Evidencija primljenih reklamacija  
ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010) godinu dana 14 Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom  
ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020)   37 Doktor medicine Evidencija o izvršenim imunizacijama Ministar propisuje uslove, način vođenja evidencije o izvršenoj imunizaciji
ZAKON O ZDRAVLJU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019) pet godina 14 Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice upisano u Fitoregistar Podaci o mestima gde se bilje, biljni proizvodi ili propisani objekti gaje, proizvode, dorađuju, prerađuju, skladište, čuvaju ili koriste i dokumentacija, u skladu sa ovim zakonom  
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) deset godina (nakon smrti pacijenta) 39 Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice zdravstveni karton i istorija bolničkog lečenja i zbrinjavanja 90 godina nakon otvaranja, odnosno 40 godina po prestanku izloženosti azbestu, kancerogenim ili mutagenim materijama, biološkim agensima i hemijskim sredstvima;
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) trajno 39 Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice matična knjiga  
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) 15 godina 39 Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice ostala obavezna medicinska dokumentacija  
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) trajno 39 Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice stomatološki karton  
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) trajno 39 Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice podaci u registrima  
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) deset godina 39 Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice tekuća i dnevna evidencija  
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) trajno 39 Zdravstvena ustanova, privatna praksa i drugo pravno lice zbirni i individualni izveštaji  
ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 i 92/2023) pet godina 47   Dokazi na osnovu kojih matična filijala vrši prijavu na osiguranje, prijavu promene i odjavu sa osiguranja lica i članova njihovih porodica, kao i lica koja nemaju tehničke mogućnosti da prijavu na osiguranje  
ZAKON O ŽIČARAMA ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015, 113/2017 - dr. zakon i 31/2019) pet godina 5   Evidencija žičara u kojoj se vode podaci o:
1) tehničkim i tehnološkim karakteristikama žičara;
2) prevozu, kontrolama i vanrednim događajima na žičarama;
3) odobrenjima za rad žičara;
4) vlasniku žičare;
5) upravljaču žičare (u daljem tekstu: upravljač);
6) pravnim ili fizičkim licima koja izvode stručni pregled;
7) tehničkom odgovornom licu žičare i njegovom zameniku;
8) građevinskoj i upotrebnoj dozvoli;
9) godišnjem stručno-tehničkom pregledu.
 
ZAKON O ZDRAVLJU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019) tri godine   Obveznik izdavanja biljnog pasoša Evidencija o izdatim biljnim pasošima  
ZAKON O ZDRAVLJU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019) pet godina 25 Pružalac usluga u oblasti zdravlja bilja Evidencija o izvršenim uslugama  
ZAKON O ISPITIVANJU, ŽIGOSANJU I OBELEŽAVANJU ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) trajno 35 MUP evidencije o podnetim žalbama i rešenjima kojima se odlučuje o rešenjima Agencije  
ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021, 129/2021, 138/2022 i 92/2023) trajno 15   Elektronska faktura izdata ili primljena od strane subjekta javnog sektora  
ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021) deset godina 15   Elektronska faktura izdata i primljena od strane subjekta privatnog sektora  

Dragana Tošić
Aleksandra Vićovac