Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2020. GODINI: Primena Odluke od 1. januara 2020. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 26. decembra 2019. godine, donela Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2020. godini ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019), koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

Tačkom 2. Odluke obuhvaćena je roba (sirovine, repromaterijali i komponente) prema tarifnim oznakama za koju je propisano da se carinske dažbine smanjuju, odnosno niže su od stopa carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019). Ovo je roba koja ili se ne proizvodi u zemlji ili njena proizvodnja kvalitativno ili kvantitativno ne zadovoljava potrebe domaćeg tržišta, a značajno utiče na cenu i konkurentnost gotovih proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Tačkom 3. iste Odluke izuzima se od plaćanja carinskih dažbina obrađeni duvan koji se ne proizvodi u Republici Srbiji u potrebnoj količini i odgovarajućem kvalitetu, a korisnik ga koristi u sopstvenoj proizvodnji. Uslovi za odobravanje uvoza i ograničenja u vezi sa raspolaganjem obrađenim duvanom propisani su tačkama 4 - 6. Odluke.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 30.12.2019.