Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POREKLU IMOVINE I POSEBNOM POREZU: Predviđena unakrsna provera imovine po službenoj dužnosti, ali i po prijavi građana ili druge institucije. Pri utvrđivanju vrednosti imovine uzima se u obzir celokupna imovina fizičkog lica. Teret dokazivanja je na fizičkom licu da je na zakonit način steklo imovinu


Vlada Republike Srbije je utvrdila Predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu.

Osnov predloga ovog zakona čini unakrsna provera imovine. Radi se o posebnom poreskom postupku, koji sprovodi Poreska uprava, odnosno Posebna jedinica Poreske uprave. Jedinica će utvrđivati imovinu i uvećanje imovine fizičkog lica, kao i poseban porez na uvećanje imovine, za koju fizičko lice ne može da dokaže da je steklo na zakonit način.

Ako se u postupku utvrđivanja imovine, njene vrednosti i porekla utvrdi da činjenice ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvršeno krivično delo, Jedinica Poreske uprave o tome obaveštava policiju, javno tužilaštvo i druge nadležne organe.

Jedinica Poreske uprave utvrđuje poreklo imovine tako što vrši uvid u podatke iskazane u poreskim prijavama i poreskim bilansima, računovodstvenim izveštajima, drugim evidencijama i bazama itd., i upoređuje podatke iz poreskog računovodstva i drugih službenih evidencija.

Jedinica Poreske uprave radi po služenoj dužnosti u skladu sa Godišnjim smernicama, koje donosi direktor Poreske uprave, a na osnovu analize rizika. Postupak se može pokrenuti i po prijavi građana ili druge institucije.

Pri utvrđivanju vrednosti imovine uzima se u obzir celokupna imovina fizičkog lica. Teret dokazivanja je na fizičkom licu da je na zakonit način steklo imovinu.

Važno je istaći da Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019) unakrsnom metodom utvrđuje gde postoje zakoniti prihodi, a nije plaćen godišnji porez, dok Zakon o poreklu imovine koristi isti metod da utvrdi nezakonito stečenu imovinu, i oporezuje je velikom poreskom stopom.

Predviđeno je da Zakon o poreklu imovine poreskom stopom od 75% oporezuje nezakonito stečenu imovinu, koja predstavlja razliku između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda u određenom vremenskom periodu za koje lice ne može da dokaže poreklo.

Retroaktivnost:

Radna grupa koja je radila na izradi nacrta ovog zakona je nakon sprovedene javne rasprave donela odluku da nema vremenskog ograničenja za primenu zakona.

Zakon o poreklu imovine je po svojoj prirodi zakon iz oblasti prevencije korupcije. Država sa ovakvim zakonom dobija delotvoran mehanizam da za svakoga u svakom trenutku može da utvrdi da li se obogatio nezakonito. Tu se ogleda preventivna strana zakona, jer svi treba da znaju da će se veoma lako utvrditi da li je njihov imetak zakonit ili je proizvod korupcije i zloupotreba. Sa druge strane ovaj zakon, ima mehanizam naplate nezakonito stečenih dobara.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 26.12.2019.
Naslov: Redakcija