Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O MEMORIJALNOM CENTRU "STARO SAJMIŠTE" - Tekst propisa


Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom osniva se Memorijalni centar "Staro sajmište" i uređuju njegova organizacija i rad.

Cilj

Član 2.

Memorijalni centar "Staro sajmište" osniva se kao ustanova kulture - sa sedištem u Beogradu, u interesu obezbeđivanja organizacionih, kadrovskih i materijalnih pretpostavki za obavljanje poslova u oblasti muzeološke, i s njom povezane obrazovno-vaspitne i naučno istraživačke delatnosti, s ciljem negovanja sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, Jevrejskog logora Zemun i Prihvatnog logora Zemun.

Značenje pojmova

Član 3.

Pojedini, odnosno ključni pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje:

1)         Genocid je bilo koje od dela učinjenih u nameri potpunog ili delimičnog uništenja jedne nacionalne, etničke, rasne ili verske grupe, kao što su: ubistvo članova grupe, nanošenje teških telesnih ili mentalnih povreda integriteta članovima grupe, namerno podvrgavanje grupe životnim uslovima koji treba da dovedu do njenog potpunog ili delimičnog uništenja, nametanje mera uperenih na sprečavanje rađanja u okviru grupe i prinudno premeštanje dece iz jedne grupe u drugu koje je kažnjivo kao izvršenje genocida, planiranje izvršenja genocida, neposredno i javno podsticanje na vršenje genocida, pokušaj genocida i saučesništvo u genocidu.

2)         Genocid nad srpskim narodom je vršenje kažnjivih dela iz tačke 1) ovog stava, koje su izvršili Nezavisna Država Hrvatska, nacistička Nemačka i njeni saveznici i pomagači za vreme Drugog svetskog rata u periodu od 1941. do 1945. godine na prostoru okupirane Kraljevine Jugoslavije;

3)         Holokaust (Šoa) predstavlja pokušaj uništenja evropskih Jevreja koji je, činjenjem kažnjivih dela iz tačke 1) ovog stava, izvršila nacistička Nemačka sa svojim saveznicima i pomagačima za vreme Drugog svetskog rata a koji je trebalo da se okonča potpunim uništenjem jevrejskog naroda i kulture;

4)         Samudaripen je genocid nad romskim narodom koji je, činjenjem kažnjivih dela iz tačke 1) ovog stava, izvršila nacistička Nemačka sa svojim saveznicima i pomagačima za vreme Drugog svetskog rata;

5)         Ratni zločini je povreda ratnog i humanitarnog prava.

Svi pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Primena i odnos propisa

Član 4.

Na organizaciju i rad Memorijalnog centra "Staro sajmište", u pitanjima koja nisu posebno uređena ovim zakonom, neposredno se primenjuju propisi kojima se uređuju javne službe, propisi o kulturi i propisi o kulturnim dobrima, a shodno i drugi propisi kojima su uređene delatnosti od opšteg interesa i kojima je uređena javna svojina.

Na obavljanje poslova iz delatnosti Memorijalnog centra "Staro sajmište" neposredno se primenjuju potvrđeni međunarodnii ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava.

Pitanja koja čine sadržinu osnivačkog akta ustanove kulture, odnosno Memorijalnog centra "Staro sajmište" uređuju se uredbom Vlade.

Delatnost

Član 5.

Memorijalni centar "Staro sajmište" obavlja poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja, izlaganja, održavanja i korišćenja, stručne obrade, istraživanja i prezentovanja muzejskih, arhivskih i filmskih dokumenata i predmeta, stara se o njihovom korišćenju za muzejske, obrazovno-vaspitne, naučnoistraživačke i izdavačke poslove, kao i za manifestacije i akcije negovanja sećanja na žrtve "Jevrejskog logora Zemun" i "Prihvatnog logora Zemun", kao i "Jevrejskog prolaznog logora Beograd - Topovske šupe".

Memorijalni centar "Staro sajmište" obavlja i poslove u vezi sa rekonstrukcijom, adaptacijom i uređenjem postojećih autentičnih objekata u prostoru Memorijalnog centra, i eventualnom dogradnjom novih, kao i poslove uređenja i redovnog tekućeg održavanja nepokretnog kulturnog dobra u skladu sa utvrđenim merama zaštite kulturnih dobara.

Organi

Član 6.

Memorijalni centar "Staro sajmište" ima organe utvrđene zakonom kojim se uređuje kultura, koji se osnivaju, obavljaju poslove, imenuju i razrešavaju saglasno tom zakonu, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Direktor Memorijalnog centra "Staro sajmište" imenuje se na pet godina, uz pribaljanje mišljenja programskih saveta na program rada i viziju razvoja Memorijalnog centra "Staro sajmište".

Upravni odbor Memorijalnog centra "Staro sajmište" ima sedam članova, koje imenuje i razrešava Vlada, i to:

1)         dva člana - na predlog Saveza jevrejskih opština Srbije;

2)         jednog člana - na predlog Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine;

3)         dva člana - na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove kulture;

4)         dva člana, iz reda zaposlenih u toj ustanovi - na predlog direktora.

Upravni odbor, pored poslova utvrđenih zakonom, odobrava, odnosno daje saglasnost za korišćenje, publikovanje, i pozajmljivanje drugim ustanovama ili srodnim organizacijama, građe i kulturnih dobara kojima raspolaže.

Nadzorni odbor Memorijalnog centra "Staro sajmište" ima pet članova koje imenuje i razrešava Vlada, i to:

1)         jednog člana - na predlog Saveza jevrejskih opština Srbije;

2)         jednog člana - na predlog Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine;

3)         dva člana - na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove kulture;

4)         jednog člana, iz redova zaposlenih u toj ustanovi - na predlog direktora.

Nadzorni odbor:

1)         vrši nadzor nad poslovanjem, razmatra godišnji izveštaj i godišnji obračun;

2)         prati rad i ukazuje Vladi na eventualne propuste Upravnog odbora i direktora;

3)         podnosi izveštaj, u skladu sa zakonom.

Predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora može pripadati naknada za rad shodno odredbama čl. 42. i 46. Zakona o kulturi, aktom osnivača će se utvrditi predmetni uslovi i merila za sve ustanove kulture.

Unutrašnja organizacija

Član 7.

U sastavu Memorijalnog centra obrazuju se sektori koji su nadležni za rad muzeja, arhive i biblioteke u njihovom sastavu.

U sektorima se obrazuju, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita kulturnih dobara, Muzej "Jevrejski logor Zemun", odnosno Muzej "Prihvatni logor Zemun".

Sektorom rukovodi pomoćnik direktora. Prilikom zapošljavanja na radno mesto pomoćnika direktora, kandidati su dužni da prikažu viziju i program rada za poslove koji su utvrđeni kao delokrug rada sektora, a u vezi sa kojima se pribavljaju mišljenja nadležnih programskih saveta muzeja.

U sastavu Memorijalnog centra "Staro sajmište" formiraju se posebne unutrašnje jedinice za konzervaciju i održavanje nepokretnog kulturnog dobra Memorijalnog centra, organizaciona jedinica za međunarodnu saradnju, organizaciona jedinica za obrazovno-vaspitne poslove, organizaciona jedinica za istraživačke poslove, biblioteka i arhiva kao i organizaciona jednica za obavljanje drugih opštih poslova.

Programski saveti

Član 8.

U Memorijalnom centru "Staro sajmište" formiraju se programski saveti, i to:

1)         Programski savet za Muzej "Jevrejski logor Zemun";

2)         Programski savet za Muzej "Prihvatni logor Zemun".

U sastav programskih saveta iz stava 1. ovog člana biraju se lica od visokog stručnog integriteta i autoriteta.

Programski savet za Muzej "Jevrejskog logora Zemun" ima pet članova, koje imenuje i rezrešava direktor Memorijalnog centra "Staro sajmište", i to:

1)         tri člana - na predlog Saveza jevrejskih opština Srbije;

2)         jednog člana - na predlog Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine;

3)         jednog člana - na predlog organa državne uprave nadležnog za oblast kulture.

Programski savet za Muzej "Prihvatnog logora Zemun" ima pet članova, koje imenuje i rezrešava direktor Memorijalnog centra "Staro sajmište", i to:

1)         tri člana - na predlog organa državne uprave nadležnog za oblast kulture;

2)         jednog člana - na predlog Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine;

3)         jednog člana - na predlog Saveza jevrejskih opština Srbije.

Programski saveti iz stava 1. ovog člana razmatraju pitanja iz programske delatnosti ustanove, a vezano za rad muzejske jedinice za koji se obrazuju.

Programski saveti: daju mišljenje o konceptu korišćenja poslovnog prostora; daju preporuke za korišćenje i publikovanje eksponata i dokumenata iz svog fonda drugim institucijama; daju prethodno mišljenje na statut i opšta akta, odnosno na programska i planska akta i na završni račun, kao i predloge za izmenu ili dopunu tih akata; vrše i druge poslove utvrđene statutom Memorijalnog centra "Staro sajmište".

Programski saveti donose poslovnik o radu, kojim uređuju način rada i odlučivanja u Programskom savetu.

Savet Memorijalnog centra "Staro sajmište"

Član 9.

Upravni odbor obrazuje, u skladu sa statutom ustanove, Međunarodni savet Memorijalnog centra "Staro sajmište" kao naučno, obrazovno-vaspitno i savetodavno telo.

U savet iz stava 1. ovog člana, saglasno statutu ustanove, mogu se imenovati i predstavnici pravnih lica registrovanih u inostranstvu ili fizička lica - stranci, koji su istaknuti stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom i objavljenim naučnim, stručnim i umetničkim radovima u oblastima iz delatnosti Memorijalnog centra "Staro sajmište".

Međunarodna saradnja

Član 10.

Memorijalni centar "Staro sajmište", u okviru utvrđene delatnosti, ostvaruje međunarodnu saradnju sa srodnim ustanovama, a svoje naučno-istraživačke rezultate integriše u opšte znanje o genocidu, Holokaustu, Samudaripenu i ratnim zločinima.

Muzeji u sastavu Memorijalnog centra "Staro sajmište" mogu da ostvaruju neposrednu međunarodnu saradnju sa istim ili sličnim ustanovama i organizacijama koje obavljaju iste ili srodne delatnosti, saglasno programu rada te ustanove.

U ostvarivanju međunarodne saradnje nosioci poslova Memorijalnog centra "Staro sajmište" dužni su da se rukovode ubeđenjem da saradnja zasnovana na uvažavanju i razumevanju među narodima i religijama predstavlja neophodan uslov za mir i napredak čovečanstva, s čvrstom verom da je dostojanstvo svakog čoveka neprikosnovena vrednost.

Stvari i sredstva za osnivanje i rad

Član 11.

Nepokretne i pokretne stvari i finansijska sredstva za osnivanje i rad Memorijalnog centra "Staro sajmište" obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Memorijalni centar "Staro sajmište" može da stiče stvari i sredstva za ostvarivanje svoje delatnosti i iz poklona, legata, donacija, sopstvene delatnosti i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva za finansiranje kulturnih delatnosti Memorijalnog centra "Staro sajmište" mogu se obezbeđivati osnivanjem i delovanjem zadužbina i fondacija, u skladu sa zakonom.

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju obavljanja delatnosti Memorijalnog centra "Staro sajmište", a za potrebe i u korist Republike Srbije, u skladu sa planskim aktom donetim saglasno ovom zakonu.

Vlada će za korisnika javne svojine stečene eksproprijacijom, izvršenom saglasno ovom zakonu, odrediti Memorijalni centar "Staro sajmište".

Memorijalni centar "Staro sajmište", odnosno nepokretnosti koje koristi je nepokretno kulturno dobro koje uživa posebnu zaštitu saglasno zakonu kojim se uređuju kulturna dobra. Muzejski eksponati, umetničko-istorijska dela, arhivska i filmska građa i bibliotečki fond koje čuva i koristi Memorijalni centar "Staro sajmište" jesu pokretna kulturna dobra koja uživaju posebnu zaštitu saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara.

Nepokretne i pokretne stvari koje koristi Memorijalni centar "Staro sajmište" dobra su od opšteg interesa, saglasno zakonu kojim se uređuje javna svojina.

Prostor

Član 12.

Memorijalni centar "Staro sajmište" obuhvata odgovarajući prostor na teritoriji Grada Beograda (Gradske opštine Novi Beograd) na levoj obali Save, odnosno područje nekadašnje Bežanijske bare tj. Beogradskog sajma, uključujući kulturno dobro "Staro sajmište" i njegove zaštićene okoline, kao i odgovarajući prostor Jevrejskog prolaznog logora Beograd - "Topovske šupe" - na katastarskim parcelama određenim odgovarajućim planskim aktom, odnosno aktom kojim je određeno nepokretno kulturno dobro.

Zaposleni

Član 13.

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u ustanovama primenjuju se opšti propisi o zapošljavanju u javnim službama.

U radni odnos za direktora i pomoćnika direktora Memorijalnog centra "Staro sajmište" može da se primi lice pod uslovima utvrđenim propisima kojima se uređuje oblast rada i položaj zaposlenih u javnim službama, odnosno utvrđuje popis radnih mesta, njihovi opšti/tipični opisi i zahtevi za njihovo obavljanje u javnim službama u oblasti kulture i uslovima utvrđenim propisima o kulturi i statutom ustanove.

Prikupljanje podataka

Član 14.

Memorijalni centar "Staro sajmište" podatke, koje u skladu sa ovim zakonom obrađuje i čuva, prikuplja od građana, organa i organizacija.

Državni i drugi organi, preduzeća, ustanove i druge organizacije dužni su da Memorijalnom centru "Staro sajmište" dostavljaju podatke i građu od značaja za delatnost tog centra kojima raspolažu, a koje u skladu sa ovim zakonom prikuplja i obrađuje taj centar.

Nadležni organi državne uprave preduzimaju mere na obezbeđivanju podataka i druge građe za Memorijalni centar "Staro sajmište" kojima raspolažu organi i organizacije van teritorije Republike Srbije.

Podaci i građa iz st. 1-3. ovog člana, koji se pribavljaju u svrhu obavljanja delatnosti Memorijalnog centra "Staro sajmište", a koji sadrže podatke o ličnosti, čuvaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti - uz obavezu poštovanja pravila o srazmernosti obrade u odnosu na ciljeve i svrhu obrade podataka.

Nadzor

Član 15.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za oblast kulture.

Početak rada

Član 16.

Danom stupanja na snagu ovog zakona počinje sa radom Memorijalni centar "Staro sajmište".

Imenovanje vršilaca dužnosti

Član 17.

Vlada imenuje vršioce dužnosti direktora, kao i predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Memorijalnog centra "Staro sajmište" u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Donošenje akata

Član 18.

Upravni odbor iz člana 17. ovog zakona doneće statut Memorijalnog centra "Staro sajmište" - u roku od 60 dana od dana njegovog imenovanja.

Direktor iz člana 17. ovog zakona doneće akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Memorijalnom centru "Staro sajmište" - u roku od 30 dana od dana donošenja statuta iz stava 1. ovog člana.

Imenovanje direktora

Član 19.

Postupak za imenovanje direktora Memorijalnog centra "Staro sajmište" sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture, a upravni odbor iz člana 17. ovog zakona dužan je da taj postupak pokrene u roku od 30 dana od dana njegovog imenovanja.

Stupanje na snagu i primena

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredaba čl. 16-19, koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

Radi ispunjavanja dužnosti i trajnog pamćenja i spomena žrtava holokausta, genocida, okupatorskog terora i ratnih zločina, potrebno je doneti Zakon o Memorijalnom centru "Staro sajmište", koji će pre svega omogućiti da se ne zaborave istorijske činjenice o postojanju logora na teritoriji Grada Beotrada (gradske opštine Novi Beograd) na levoj obali Save, koji je obuhvatao područje nekadašnjs Bežanijske bare odnosno Beogradskog sajma nazvano Staro sajmište, na kojem je u Drugom svetskom ratu bio nacistički koncentracioni logor smrti za Jevreje, Srbe i Rome, u čijem istorijskom sećanju ovo mesto stradanja ima značenje uzvišene tragike.

Stvaranje zakonskog okvira koji će obezbediti organizacione, kadrovske i materijalne pretpostavke za ostvarenje negovanja sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, Jevrejskog logora Zemun i Prihvatnog logora Zemun, kao i poslova u oblasti upravljanja kulturnim nasleđem i njegovom prikupljanju, zaštiti i korišćenju radi obavljanja muzeološke, obrazovno-vaspitne i naučno istraživačke delatnosti, osnivanjem i definisanjem položaja Memorijalnog centra "Staro sajmište" kao ustanove kulture.

Jasno definisanje delatnosti uključujući međunarodnu saradnju sa srodnim ustanovama, organa, unutrašnje organizacije, materijalnih pretpostavki odnosno stvari i sredstava za osnivanje i rad Memorijalnog centra "Staro sajmište".

Definisanje prostora koji obuhvata Memorijalni centar "Staro sajmište".

Prikupljanje podataka, obezbeđivanje podataka i druge građe za Memorijalni centar "Staro sajmište".

Radi očuvanja trajne uspomene na žrtve fašističkog terora na stratištima logora Staro Sajmište u Drugom svetskom ratu, imajući u vidu tragično stradanje velikog broja ljudi, a posebno žena, dece i staraca, izražavajući najdublje poštovanje prema žrtvama, i potrebu da se oda počast stradalima, kao zalog za budućnost, osnivanjem Memorijalnog centra "Staro sajmište" čuvaćemo uspomenu na žrtve u prošlosti i podsećati da se stradanja ne smeju ponoviti, a donošenjem zakona obezbediti prikupljanje podataka, obrađivanje i obezbeđivanje tih podataka na jedinstveni način na jednom mestu.

U toku analize razmatrano je nekoliko relevantnih mogućnosti:

- status quo - ne donošenje Zakona o Memorijalnom centru "Staro sajmišteˮ,

- donošenje novog zakona koji bi u potpunosti regulisao ovo pitanje.

Prva opcija nije bila održiva iz razloga što nije moguće na drugi način regulisati niti rešiti probleme vezane za primenu pojedinih delova Zakona o kulturi, osim kroz njihovu izmenu i dopunu.

Donošenjem zakona postiže se obezbeđivanje organizacione, kadrovske i materijalne pretpostavke za ostvarenje negovanja sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, Jevrejskog logora Zemun i Prihvatnog logora Zemun, kao i poslova u oblasti upravljanja kulturnim nasleđem i njegovom prikupljanju, zaštiti i korišćenju radi obavljanja muzeološke, obrazovno-vaspitne i naučno istraživačke delatnosti, osnivanjem i definisanjem položaja Memorijalnog centra "Staro sajmište" kao ustanove kulture.

III. Osnovni pravni instituti i pojedinačna rešenja

Član 1. Predloženim članom se definiše predmet zakona a to je osnivanje ustanove kulture Memorijalni centar "Staro sajmište" i uređivanje njene organizacije i rada.

Član 2. Predloženim članom se utvrđuje da je cilj zakona osnivanje Memorijalnog centar kao ustanova kulture - sa sedištem u Beogradu, u interesu obezbeđivanja organizacionih, kadrovskih i materijalnih pretpostavki za obavljanje poslova u oblasti muzeološke, i s njom povezane obrazovno-vaspitne i naučno istraživačke delatnosti, s ciljem negovanja sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, Jevrejskog logora Zemun i Prihvatnog logora Zemun.

Član 3. Predloženim članom se definišu ključni pojmovi u smislu ovog zakona i njihovo značenje, i to: genocida, genocida nad srpskim narodom, Holokausta (Šoa), Samudaripena i ratnih zločina.

 Član 4. Predloženim članom utvrđuju se propisi koji regulišu organizaciju i rad Memorijalnog centra "Staro sajmište", tačnije u pitanjima koja nisu posebno uređena ovim zakonom, neposredno se primenjuju propisi kojima se uređuje rad javne službe, propisi o kulturi i propisi o kulturnim dobrima, a shodno i drugi propisi kojima su uređene delatnosti od opšteg interesa i kojima je uređena javna svojina. Predloženim članom se utvrđuje da se na obavljanje poslova iz delatnosti Memorijalnog centra "Staro sajmište" neposredno primenjuju potvrđeni međunarodnii ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava, kao i da se pitanja koja čine sadržinu osnivačkog akta ustanove kulture, odnosno Memorijalnog centra "Staro sajmište" uređuju uredbom Vlade.

Član 5. Predloženim članom definisana je delatnost Memorijalnog centra "Staro sajmište" i obuhvata poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja, izlaganja, održavanja i korišćenja, stručne obrade, istraživanja i prezentovanja muzejskih, arhivskih i filmskih dokumenata i predmeta, stara se o njihovom korišćenju za muzejske, obrazovno-vaspitne, naučno-istraživačke i izdavačke poslove, kao i za manifestacije i akcije negovanja sećanja na žrtve "Jevrejskog logora Zemun" i "Prihvatnog logora Zemun" kao i "Jevrejskog prolaznog logora Beograd - topovske šupe", ali obuhvata i poslove u vezi sa rekonstrukcijom, adaptacijom i uređenjem postojećih autentičnih objekata u prostoru Memorijalnog centra, i eventualnom dogradnjom novih, kao i poslove uređenja i redovnog tekućeg održavanja nepokretnog kulturnog dobra u skladu sa utvrđenim merama zaštite kulturnih dobara.

Član 6. Preloženim članom utvrđuju se organi Memorijalnog centra "Staro sajmište" na osnovu zakona kojim se uređuje kultura, koji se osnivaju, obavljaju poslove, imenuju i razrešavaju saglasno tom zakonu, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno. Previđeno je da Memorijalni centar "Staro sajmište" ima direktora, imenovanog na pet godina, uz pribavljanje mišljenja programskih saveta na program rada i vizuju razvoja Memorijalnog centra. Memorijalni centar ima Upravni odbor sa sedam članova koje imenuje i razrešava Vlada, i to: dva člana na predlog Saveza jevrejskih opština Srbije, jednog člana na predlog Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, dva člana na predlog organa državne uprae nadležnog za poslove kulture i dva člana iz reda zapslenih u toj ustanovi na predlog direktora. Nadzorni odbor Memorijalnog centra ima pet članova koje imenuje i razrešava Vlada, i to: jednog člana na predlog Saveza jevrejskih opština Srbije, jednog člana na predlog Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i dva člana na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove klulture i jednog člana iz redova zaposlenih u toj ustanovi na predlog direktora. Ovim članom utvrđuje se i koje poslove obavljaju Upravni i Nadzorni odbor. Predviđeno je i da predsedniku i članovima Upravnog odbora može pripadati naknada za rad, shodno odredbama čl. 42. i 46. Zakona o kulturi, aktom osnivača će se utvrditi predmetni uslovi i merila za sve ustanove kulture, pa i za Memorijalni centar "Staro sajmište".

Član 7. Predloženim članom utvrđuje se unutrašnja organizacija Memorijalnog centra "Staro sajmište" i obrazovanje sektora Muzej "Jevrejski logor Zemun" odnosno Muzej "Prihvatni logor Zemun", a previđeno je da sektorima rukovodi pomoćnik direktora. Ostali uslovi za izbor kandidata za direktora ustanove utvrđuju se statutom ustanove. Predloženim članom se utvrđuje da prilikom zapošljavanja na radno mesto pomoćnik direktora, kandidati su dužni da prikažu viziju i program rada za poslove koji su utvrđeni kao delokrug rada sektora, a u vezi kojima se pribavljaju mišljenja nadležnih programskh saveta muzeja. Ovim članom se formiraju i posebne unutrašnje jedinice za konzervaciju i održavanje nepokretnog kulturnog dobra Memorijalnog centra, organizaciona jedinica za međunarodnu saradnju, organizaciona jedinica za obrazovno-vaspitne poslove, organizaciona jedinica za istraživačke poslove, biblioteka i arhiva kao i organizaciona jednica za obavljanje drugih opštih poslova.

Član 8. Predloženim članom utvrđuje se formiranje dva Programska saveta, Programski savet za Muzej "Jevrejski logor Zemun" i Programski savet za Muzej "Prihvatni logor Zemun", koje će činiti lica od visokog stručnog integriteta i autoriteta. Cilj uspostavljanja Programskih saveta je da daju mišljenje o konceptu korišćenja poslovnog prostora; daju preporuke za korišćenje i publikovanje eksponata i dokumenata iz svog fonda drugim institucijama; daju prethodno mišljenje na statut i opšta akta, odnosno na programska i planska akta i na završni račun kao i predloge za izmenu ili dopunu tih akata; vrše i druge poslove utvrđene statutom Memorijalnog centra "Staro sajmište".

Član 9. Predloženim članom predviđa se obrazovanje Međunarodnog saveta Memorijalnog centra "Staro sajmište" od strane Upravnog odobra ustanove.

                        Član 10. Predloženim članom se utvrđuje rad u oblasti međunarodne saradnje Memorijalnog centra "Staro sajmište" sa ciljem ostvarivanja međunarodne saradnje sa srodnim ustanovama, a svoje naučno-istraživačke rezultate integriše u opšte znanje o genocidu, Holokaustu, Samudaripenu i ratnim zločinima.

 Član 11. Predloženim članom se utvrđuje da će nepokretne i pokretne stvari i finansijska sredstva za osnivanje i rad Memorijalnog centra "Staro sajmište" biti obezbeđeni iz budžeta Republike Srbije, s mogućnošću da Memorijalni centar može da stiče stvari i sredstva za ostvarivanje svoje delatnosti i iz poklona, legata, donacija, sopstvene delatnosti i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom, kao i da osniva zadužbine i fondacije, u skladu sa zakonom. Takođe, predloženim članom se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju osnivanja Memorijalnog centra "Staro sajmište", a za potrebe i u korist Republike Srbije, u skladu sa planskim aktom donetim saglasno ovom zakonu, ako i da su nepokretne i pokretne stvari koje koristi Memorijalni centar "Staro sajmište" dobra od opšteg interesa, saglasno zakonu kojim se uređuje javna svojina.

Član 12. Predloženim članom se utvrđuju da Memorijalni centar "Staro sajmište" obuhvata odgovarajući prostor na teritoriji Grada Beograda (Gradske opštine Novi Beograd) na levoj obali Save, odnosno područje nekadašnje Bežanijske bare tj. Beogradskog sajma, uključujući kulturno dobro "Staro sajmište" i njegove zaštićene okoline, kao i odgovarajući prostor Jevrejskog prolaznog logora Beograd - "Topovske šupe" - na katastarskim parcelama određenim odgovarajućim planskim aktom, odnosno aktom kojim je određeno nepokretno kulturno dobro.

Član 13. Predloženim članom utvrđuje da se na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u ustanovama primenjuju opšti propisi o zapošljavanju u javnim službama, kao i da se u radni odnos za direktora i pomoćnika direktora memorijalnog centra može primiti lice pod uslovima utvrđenim propisima kojima se uređuje oblast rada i položaj zaposlenih u javnim službama, odnosno utvrđuje popis radnih mesta, njihovi opšti/tipični opisi i zahtevi za njihovo obavljanje u javnim službama u oblasti kulture i uslovima utvrđenim propisima o kulturi i statutom ustanove.

Član 14. Predloženim članom se definišu poslovi prikupljanja podataka u Memorijalnom centru "Staro sajmište", kao i obaveza državnih i drugih organa, preduzeća, ustanova i drugih organizacija da Memorijalnom centru "Staro sajmište" dostavljaju podatke i građu od značaja za delatnost Memorijalnog centra kojima raspolažu, a koje u skladu sa ovim zakonom prikuplja i obrađuje ta ustanova. Predviđeno je i da se podaci i građa koji se pribavljaju u svrhu obavljanja delatnosti Memorijalnog centra "Staro sajmište" a sadrže podatke o ličnosti čuvaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, uz obavezu poštovanja pravila o srazmernosti obrade u odnosu na ciljeve i svrhu obrade podataka.

 Član 15. Predloženim članom utvrđuje se da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za oblast kulture.

Član 16. Predloženim članom se utvrđuje da Memorijalni centar "Staro sajmište" počinje sa radom danom stupanja na snagu predmetnog zakona.

Član 17. Predloženim članom se utvrđuje da postupak imenovanja vršioca dužnosti direktora, kao i predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Memorijalnog centra "Staro sajmište" Vlada mora da obavi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 18. Preloženim članom se utvrđuje da Upravni odbor Memorijalnog centra "Staro sajmište" donosi statut ustanove u roku od 60 dana od dana početka njegovog imenovanja, dok direktor Memorijalnog centra "Staro sajmište" donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Memorijalnom centru "Staro sajmište" - u roku od 30 dana od dana donošenja statuta iz stava 1. ovog člana.

Član 19. Predloženim članom se utvrđuje postupak imenovanja direktora Memorijalnog centra "Staro sajmište" u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulturem a Upravni odbor uz člana 17. ovog zakona dužan je da taj postupak pokrene u roku od 30 dana od dana njegovog imenovanja.

Član 20. Predloženim članom se utvrđuje da predmetni zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

IV. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti dodatna sredstva za finansiranje rada Memorijalnog centra "Staro sajmište" u iznosu od 28.210.000 dinara za 2021. godinu, 39.210.000 dinara za 2022. godinu i 39.210.000 dinara za 2023. godinu, kao i dodatna sredstva za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju Centralne kule Starog sajmišta u iznosu od 186.000.000 dinara u 2021. godini.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

PRILOG 2:

 Ključna pitanja za analizu postojećeg stanja i pravilno definisanje

promene koja se predlaže

1) Koji pokazatelji se prate u oblasti, koji su razlozi zbog kojih se ovi pokazatelji prate i koje su njihove vrednosti?

U oblasti se prati nivo i kvalitet uređenosti Memorijalnog centra u razvoju, kako u pogledu prostorne uređenosti, institucionalne izgrađenosti, muzejske, bibliotečke, informatičke, i arhivističke dimenzije, ostvarenosti uslova za istraživački rad, kao i aktivnosti obrazovno-vaspitnog centra u okviru ustanove. Nakon što se ostvare sve navedene pretpostavke za funkcionisanje memorijalnog centra saglasno ciljevima zbog kojih je osnovan, kao pokazatelji koji bi bili praćeni u kontroli realizacije su: broj izdatih bibliografskih jedinica, broj posetilaca, broj realizovanih programskih aktivnosti, broj organizovanih obrazovno-vaspitnih programa i radionica i ostvarenih zajedničkih projekata sa evropskim memorijalnim centrima sličnog tipa, ujedno kao naročit pokazatelj biće digitalna povezanost ustanove sa subjektima u kulturi kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

2) Da li se u predmetnoj oblasti sprovodi ili se sprovodio dokument javne politike ili propis? Predstaviti rezultate sprovođenja tog dokumenta javne politike ili propisa i obrazložiti zbog čega dobijeni rezultati nisu u skladu sa planiranim vrednostima.

U predmetnoj oblasti se nije sprovodio dokument javne politike ili propis, s toga nije moguće predstaviti rezultate sprovođenja istih.

3) Koji su važeći propisi i dokumenti javnih politika od značaja za promenu koja se predlaže i u čemu se taj značaj ogleda?

Važeći propisi i dokumenti javnih politika od značaja za promenu koja se predlaže su: Zakon o kulturi, Zakon o kulturnim dobrima, Zakona o javnoj svojini, Zakon o zapošljavanju u javnim službama, Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite kulturnih dobara, Pravilnik o nacionalnim standardima za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti. Značaj predložene promene se ogleda u tome što Zakon o kulturni daje pravni osnov za obrazovanje ustanove kulture Memorijalni centar "Staro sajmište", a Zakon o kulturnim dobrima i Pravilnik o nacionalnim standardima za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti omogućuju izvršavanje poslova ustanove kao ustanove kulture sećanja sa muzejskim, odnosno bibliotečkom, arhivskom i istraživačkom jedinicom, odnosno delatnosti koja se obavlja u tim jedinicama.

4) Da li su uočeni problemi u oblasti i na koga se oni odnose? Predstaviti uzroke i posledice problema.

Kulturno dobro "Staro sajmište" nije adekvatno memoralizovano i predstavlja devastiranu istorijsko-kulturnu celinu na kojoj se u toku Drugog svetskog rata nalazio koncentracioni logor u svoje dve faze i to Jevrejski logor Zemun od 1941. do 1942. godine, a zatim Prihvatni logor Zemun od 1942. do 1945. godine. Kulturno dobro se nalazi na katastarskim parcelama različitog vlasništva, kako u pogledu zemljišta tako i u pogledu objekata. Od šezdesetih godina 20. veka učinjeni su brojni pokušaji se reši problem memoralizacije, a posebno na nivou Grada Beograda, zatim Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ali koja nisu imala pozitivne rezultate. U maju 2019. godine oformljena je Radna grupa Vlade za izradu Predloga zakona o Memorijalnom centru "Staro sajmište". Proces izrade Predloga je obuhvatio široke konsultacije sa stručnom javnošću (Institut za savremenu istoriju, Institutu za noviju istoriju Srbije, Muzej žrtava genocida), kao i sa predstavnicima žrtava, a posebno Savezom jevrejskih opština Srbije i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine.

5)         Koja promena se predlaže?

Predlogom zakona o Memorijalnom centru "Staro sajmište" bi trebalo da se ustanovi ustanova kulture, na republičkom nivou, sui generis koja bi bila posvećena kulturi sećanja na žrtve i istorijske događaje koji su se desili na prostoru današnjeg "Starog sajmišta", odnosno prostoru nacističkog logora "Jevrejski logor Zemun" i "Prihvatnog logora Zemun". Memorijalni centar "Staro sajmište" će obavljati poslove prikupljanja, sređivanja, čuvanja, izlaganja, održavanja i korišćenja, stručne obrade, istraživanja i prezentovanja muzejskih, arhivskih i filmskih dokumenata i predmeta, stara se o njihovom korišćenju za muzejske, obrazovno-vaspitne, naučno-istraživačke i izdavačke poslove, kao i za manifestacije i akcije negovanja sećanja na žrtve "Jevrejskog logora Zemun", "Prihvatnog logora Zemun" i "Jevrejski rolazni logor Beograd-Topovske šupe ".

Memorijalni centar "Staro sajmište" obavlja i poslove u vezi sa rekonstrukcijom, adaptacijom i uređenjem postojećih autentičnih objekata u prostoru memorijalnog centra, i eventualnom dogradnjom novih, kao i poslove uređenja i redovnog tekućeg održavanja nepokretnog kulturnog dobra u skladu sa utvrđenim merama zaštite kulturnih dobara.

6)         Da li je promena zaista neophodna i u kom obimu?

Promena je neophodna u predloženom obliku radi ispunjavanja dužnosti i trajnog pamćenja i spomena žrtava holokausta, genocida, okupatorskog terora i ratnih zločina, a čime će se omogućiti da se ne zaborave istorijske činjenice o postojanju koncentracionog logora na teritoriji Grada Beograda.

7) Na koje ciljne grupe će uticati predložena promena? Utvrditi i predstaviti ciljne grupe na koje će promena imati neposredan odnosno posredan uticaj.

Predlog zakona će uticati na Ministarstvo kulture i informisanja, u okviru kog funkcioniše sistem republičkih ustanova kulture, Ministarstvo finansija i Grad Beograd, u cilju izrade Plana eksproprijacije zemljišta na prostoru kulturnog dobra "Staro sajmište" u korist Republike a za potrebe buduće ustanove kulture. Predloga zakona će uticati i na predstavnike žrtava koji su reprezentovani kroz rad Saveza jevrejskih opština Srbije i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Osnivanjem Memorijalnog centra "Staro sajmište" obrazuje se institucionalni okvir i stvaraju organizaciono-kadrovsko-materijalne pretpostavke za negovanje sećanja i na žrtve srpskog naroda u logorima "Jevrejski logor Zemun" i "Prihvatni logor Zemun", a realizacijom svih aktivnosti koje predstavljaju sadržaj delatnosti ove ustanove normirane su članom 5. ovog zakona.

8) Da li postoje važeći dokumenti javnih politika kojima bi se mogla ostvariti željena promena i o kojim dokumentima se radi?

Ne postoje važeći dokumenti.

9)         Da li je promenu moguće ostvariti primenom važećih propisa?

Ne.

10) Kvantitativno (numerički, statistički) predstaviti očekivane trendove u predmetnoj oblasti, ukoliko se odustane od intervencije (status quo).

U slučaju nedonošenjea zakon o osnivanju Memorijanog centra "Staro sajmište" prostor kulturnog dobra "Staro sajmište" preti potpuna devastacija i neće postojati adekvatna memorijalizacija tragičnih istorijskih događaja u skladu sa međunarodnom praksom i preporukama (ICOM Povelja za memorijalne muzeje, Štokholmska delaracija - IHRA).

11) Kakvo je iskustvo u ostvarivanju ovakvih promena u poređenju sa iskustvom drugih država, odnosno lokalnih samouprava (ako je reč o javnoj politici ili aktu lokalne samouprave)?

U pravnim sistemima evropskih zemalja postoje slični modeli po kojima su obrazovani memorijalni centri u kojima se neguje kultura sećanja na istorijske događaje koji su se dogodili in situ, kao što su Državni muzej Aušvic-Birkenau u Republici Poljskoj (osnivač Republika Poljska), Memorijal Dahau.

PRILOG 3:

Ključna pitanja za utvrđivanje ciljeva

1) Zbog čega je neophodno postići željenu promenu na nivou društva? (odgovorom na ovo pitanje definiše se opšti cilj).

Promena je neophodna zbog stvaranja uslova za obrazovanje Memorijalnog centra" Staro sajmište" kao ustanove kulture kroz koju se neguje kultura sećanja na stradanje žrtava Holokausta, Samudaripena i genocida u ovom kompleksu.

2)         Šta se predmetnom promenom želi postići? (odgovorom na ovo pitanje definišu se posebni ciljevi, čije postizanje treba da dovode do ostvarenja opšteg cilja. U odnosu na posebne ciljeve, formulišu se mere za njihovo postizanje).

Predlogom zakon postiže se osnivanje republičke ustanove kulture Memorijalni centra "Staro sajmište".

3) Da li su opšti i posebni ciljevi usklađeni sa važećim dokumentima javnih politika i postojećim pravnim okvirom, a pre svega sa prioritetnim ciljevima Vlade?

Da.

4) Na osnovu kojih pokazatelja učinka će biti moguće utvrditi da li je došlo do ostvarivanja opštih odnosno posebnih ciljeva?

Pokazatelj je osnivanje ustanove kulture Memorijlani centar "Staro sajmište" na prostoru kulturnog dobra "Staro sajmište"., kao i broj posetilaca Memorijalnog centra na godišnjem nivou (očekuje se oko 50 000 posetilaca, od kojih bi 70% posetilaca bile organizovane učeničke posete, broj događaja u memorijalnom centru na godišnjem nivou (predavanja, promocije, seminari - očekuje se prosek od bar jednog događaja na mesečnom nivou), dok je očekivani broj naučnih studija na godišnjem nivou oko 5 studija na osnovu materijala kojima raspolaže memorijalni centar.

PRILOG 4:

Ključna pitanja za identifikovanje opcija javnih politika

1)         Koje relevantne opcije (alternativne mere, odnosno grupe mera) za ostvarenje cilja su uzete u razmatranje? Da li je razmatrana "status quo" opcija?

Nema alternativnih mera, s obzirom da je predmet zakona osnivanje ustanove kulture sui generis.

2)         Da li su, pored regulatornih mera, identifikovane i druge opcije za postizanje željene promene i analizirani njihovi potencijalni efekti?

Da, pored regulatornih mera predviđeno je zapošljavanje izvršilaca u Memorijalnom centru, kao i rekonstrukcija i adaptacija objekata koji pripadaju kulturnom dobru uključujući i pripadajuću eksproprijaciju nepokretnosti na prostoru kulturnog dobra "Staro sajmište".

3)         Da li su, pored restriktivnih mera (zabrane, ograničenja, sankcije i slično) ispitane i podsticajne mere za postizanje posebnog cilja?

Predviđena je eksprorpijacija nepokretnosti na prostoru kulturnog dobra "Staro sajmište" za potrebe ustanove kulture Memorijalni centar "Staro sajmište".

4) Da li su u okviru razmatranih opcija identifikovane institucionalno upravljačko organizacione mere koje je neophodno sprovesti da bi se postigli posebni ciljevi?

Memorijalni centar "Staro sajmište", kada bude funckionisao u punom kapacitetu, imaće 32 zaposlena, uključujući direktora memorijalnog centra. organizaciona struktura Memorijalnog centra predviđa da ustanova ima sektore: Muzej "Jevrejski logor Zemun", Muzej "Prolazni logor Zemun", sektor posebnih unutrašeih jedinica i organizacionu jedinicu za obavljanje opštih poslova. Muzejem "Jevrejski logor Zemun" rukovodi pomoćnik direktora a u okviru sektora rade četiri zaposlena: 2 kustosa, jedan kustos dokumentalista i 1 kustos pedagog. Muzejem "Prolazni logor Zemun" rukovodi pomoćnik direktora a u okviru sektora rade četiri zaposlena: 2 kustosa, jedan kustos dokumentalista i 1 kustos pedagog. posebnim unutrašnjim jedinicama rukovodi pomoćnik direktora, a one su podeljene na jedinicu za konzervaciju i održavanje nepokretnog kulturnog dobra memorijalnog centra (tri zaposlena: jedan arhitekta-konzervator i dva tehničara), obrazovno-vaspitni centar (dva zaposlena: rukovodilac centra i jedna osoba zadužena za organizaciju aktivnosti), organizaciona jedinica za istraživačke poslove, biblioteku i arhiv (sedam zaposlenih: četiri istoričara, dva zaposlena sa završenim društvenim fakultetima i jedan bibliotekar), jedinica za međunarodnu saradnju (dva zaposlena sa završenim društveno-humanističkim fakultetima). Organizaciona jedinica za obavljanje opštih poslova, kojom rukovodi sekretar ustanove ima četiri zaposlena: jednog pravnika, jednog ekonomistu, jednog zaposlenog zaduženog za javne nabavke i pravne poslove i jednog administrativno tehničkog sekretara. Radi budućeg funkcionisanja Memorijalnog centra "Staro sajmište" potrebno je zaposliti minimum 10 zaposlenih u godini osnivanja koji bi bili angažovani na obavljanju stručnih poslova iz delokruga rada centra. procena minmalnog broja zaposlenih urađena je na osnivu struture postojećih institucija kulture u okviru sistema republičkih ustanova kulture. Dinamika zapošljavanja predviđa da se u godini osnivanja memorijalnog centra zaposli minimum 10 zaposlenih, a da se u svakoj narednoj godini zaposli po 5 ovih zaposlenih, tako da memorijalni centar bude u punom kapacitetu kada su u pitanju zaposleni u roku od 5 godina od osnivanja, a budžet ustanove će se srazmerno tome povećavati. Procena broja zaposlenih urađena je na osnovu strukture postojećih institucija kulture u okviru sistema republičkih ustanova kulture.

5) Da li se promena može postići kroz sprovođenje informativno-edukativnih mera?

Ne.

6) Da li ciljne grupe i druge zainteresovane strane iz civilnog i privatnog sektora mogu da budu uključene u proces sprovođenja javne politike, odnosno propisa ili se problem može rešiti isključivo intervencijom javnog sektora?

Mogu.

7) Da li postoje raspoloživi, odnosno potencijalni resursi za sprovođenje identifikovanih opcija?

Da.

8) Koja opcija je izabrana za sprovođenje i na osnovu čega je procenjeno da će se tom opcijom postići željena promena i ostvarenje utvrđenih ciljeva?

Opcija je primena regulatorne mere odnosno donošenje Zakona o Memorijalnom centru "Staro sajmište".

PRILOG 5:

Ključna pitanja za analizu finansijskih efekata

1) Kakve će efekte izabrana opcija imati na javne prihode i rashode u srednjem i dugom roku?

U predstojećem periodu potrebna su sredstva za sanaciju postojećih objekata na kulturnom dobru "Staro sajmište" za eksprorpijaciju zemljišta, kao i sredstva za rad ustanove Memroijalni centar "Staro sajmište".

2) Da li je finansijske resurse za sprovođenje izabrane opcije potrebno obezbediti u budžetu, ili iz drugih izvora finansiranja i kojih?

Finansijske resurse potrebno je obezbediti iz budžeta Republike Srbije.

3) Kako će sprovođenje izabrane opcije uticati na međunarodne finansijske obaveze?

Neće uticati na međunarodne finansijske obaveze.

4) Koliki su procenjeni troškovi uvođenja promena koji proističu iz sprovođenja izabrane opcije (osnivanje novih institucija, restrukturiranje postojećih institucija i obuka državnih službenika) iskazani u kategorijama kapitalnih troškova, tekućih troškova i zarada?

Procenjeni troškovi potrebni za rad ustanova iznose 28.210.000 dinara za 2021. godinu, 39.210.000 dinara za 2022. godinu i 39.210.000 dinara za 2023. godinu, kao i dodatna sredstva za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju Centralne kule Starog sajmišta u iznosu od 186.000.000 dinara u 2021. godini.

5) Da li je moguće finansirati rashode izabrane opcije kroz redistribuciju postojećih sredstava?

Ne.

6) Kakvi će biti efekti sprovođenja izabrane opcije na rashode drugih institucija?

Nije relevantno.

PRILOG 6:

Ključna pitanja za analizu ekonomskih efekata

1) Koje troškove i koristi (materijalne i nematerijalne) će izabrana opcija prouzrokovati privredi, pojedinoj grani, odnosno određenoj kategoriji privrednih subjekata?

Predlog zakona neće stvoriti dodatne troškove za privredu.

2) Da li izabrana opcija utiče na konkurentnost privrednih subjekata na domaćem i inostranom tržištu (uključujući i efekte na konkurentnost cena) i na koji način?

Ne.

3) Da li izabrane opcije utiču na uslove konkurencije i na koji način?

Ne.

4) Da li izabrana opcija utiče na transfer tehnologije i/ili primenu tehničko-tehnoloških, organizacionih i poslovnih inovacija i na koji način?

Ne.

5) Da li izabrana opcija utiče na društveno bogatstvo i njegovu raspodelu i na koji način?

Nije relevantno.

6) Kakve će efekte izabrana opcija imati na kvalitet i status radne snage (prava, (obaveze) i odgovornosti), kao i prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca?

 Nije relevantno.

PRILOG 7:

Ključna pitanja za analizu efekata na društvo

1)         Kolike troškove i koristi (materijalne i nematerijalne) će izabrana opcija prouzrokovati građanima?

Radi očuvanja trajne uspomene na žrtve fašističkog terora na stratištima logora Staro Sajmište u Drugom svetskom ratu, imajući u vidu tragično stradanje velikog broja ljudi, a posebno žena, dece i staraca, izražavajući najdublje poštovanje prema žrtvama, i potrebu da se oda počast stradalima, kao zalog za budućnost, osnivanjem Memorijalnog centra "Staro sajmište" čuvaćemo uspomenu na žrtve u prošlosti i podsećati da se stradanja ne smeju ponoviti, a donošenjem zakona obezbediti prikupljanje podataka, obrađivanje i obezbeđivanje tih podataka na jedinstveni način na jednom mestu.

2) Da li će efekti realizacije izabrane opcije štetno uticati na neku specifičnu grupu populacije i da li će to negativno uticati na uspešno sprovođenje te opcije, kao i koje mere treba preduzeti da bi se ovi rizici sveli na minimum?

Predloženim merama se sprečavaju negativni uticaji na sve zainteresovane grupe.

3) Na koje društvene grupe, a posebno na koje osetljive društvene grupe, bi uticale mere izabrane opcije i kako bi se taj uticaj ogledao (pre svega na siromašne i socijalno isključene pojedince i grupe, kao što su osobe sa invaliditetom, deca, mladi, žene, stariji preko 65 godina, pripadnici romske nacionalne manjine, neobrazovani, nezaposleni, izbegla i interno raseljena lica i stanovništvo ruralnih sredina i druge osetljive društvene grupe)?

Predložene mere će uticati na jevrejsku zajednicu preko Saveza jevrejskih opština Srbije i na romsku nacionalnu manjinu preko Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, jer su uključeni u rad struktura ustanove, od Upravnog i Nadzornog odobra do Programskih saveta. Njihovim uključivanjem je omogućeno da utiču na politiku rada ustanove kulture radi negovanja sećanja na Holokaust, odnosno Samudaripen, koji se dogodio na prostoru "Starog sajmišta".

4) Da li bi i na koji način izabrana opcija uticala na tržište rada i zapošljavanje, kao i na uslove za rad (npr. promene u stopama zaposlenosti, otpuštanje tehnoloških viškova, ukinuta ili novoformirana radna mesta, postojeća prava i obaveze radnika, potrebe za prekvalifikacijama ili dodatnim obukama koje nameće tržište rada, rodnu ravnopravnost, ranjive grupe i oblike njihovog zapošljavanja i slično)?

Nije relevantno.

5) Da li izabrane opcije omogućavaju ravnopravan tretman, ili dovode do direktne ili indirektne diskriminacije različitih kategorija lica (npr. na osnovu nacionalne pripadnosti, etničkog porekla, jezika, pola, rodnog identiteta, invaliditeta, starosne dobi, seksualne orijentacije, bračnog statusa ili drugih ličnih svojstava)?

Nije relevantno.

6) Da li bi izabrana opcija mogla da utiče na cene roba i usluga i životni standard stanovništva, na koji način i u kojem obimu?

Nije relevantno.

7) Da li bi se realizacijom izabranih opcija pozitivno uticalo na promenu socijalne situacije u nekom određenom regionu ili okrugu i na koji način?

Nije relevantno.

8) Da li bi se realizacijom izabrane opcije uticalo na promene u finansiranju, kvalitetu ili dostupnosti sistema socijalne zaštite, zdravstvenog sistema ili sistema obrazovanja, posebno u smislu jednakog pristupa uslugama i pravima za osetljive grupe i na koji način?

Nije relevantno.

PRILOG 8:

Ključna pitanja za analizu efekata na životnu sredinu

1)         Da li izabrana opcija utiče i u kojem obimu utiče na životnu sredinu, uključujući efekte na kvalitet vode, vazduha i zemljišta, kvalitet hrane, urbanu ekologiju i upravljanje otpadom, sirovine, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije?

Predlog zakona ne prouzrokuje nikakav uticaj na životnu sredinu, uključujući vodu, vazduh i obnovljive izvore energije.

2) Da li izabrana opcija utiče na kvalitet i strukturu ekosistema, uključujući i integritet i biodiverzitet ekosistema, kao i floru i faunu?

Predlog zakona ne prouzrokuje nikakav uticaj na kvalitet i strukturu ekosistema, uključujući i integritet i i biodiverzitet ekosistema, kao i floru i faunu.

3) Da li izabrana opcija utiče na zdravlje ljudi?

 Predloga zakona neće proizvesti nikakav uticaj na zdravlje ljudi.

4) Da li izabrana opcija predstavlja rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi i da li se dopunskim merama može uticati na smanjenje tih rizika?

 Predlog zakona ne predstavlja rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

5) Da li izabrana opcija utiče na zaštitu i korišćenje zemljišta u skladu sa propisima koji uređuju predmetnu oblast?

Predlog zakona ne utiče na zaštitu i korišćenje zemljišta u skladu sa propisima koji uređuju predmetnu oblast.

PRILOG 9:

Ključna pitanja za analizu upravljačkih efekata

1)         Da li se izabranom opcijom uvode organizacione, upravljačke ili institucionalne promene i koje su to promene?

Predlogom zakona predviđa se osnivanje ustanove kulture sa organima upravljanja i nadozora, kao i sa izvršnom funkcijom i sektorskom organizacionom strukturom. Ove promene se odnose na samu ustanovu kulture i predstavljaju u suštini i predmet samog zakona o osnivanju ustanove.

2) Da li postojeća javna uprava ima kapacitet za sprovođenje izabrane opcije (uključujući i kvalitet i kvantitet raspoloživih kapaciteta) i da li je potrebno preduzeti određene mere za poboljšanje tih kapaciteta?

 Ministarstvo kulture i informisanosti ima potrebne kapacitete.

3) Da li je za realizaciju izabrane opcije bilo potrebno izvršiti restrukturiranje postojećeg državnog organa, odnosno drugog subjekta javnog sektora (npr. proširenje, ukidanje, promene funkcija/hijerarhije, unapređenje tehničkih i ljudskih kapaciteta i sl.) i u kojem vremenskom periodu je to potrebno sprovesti?

Ne.

4) Da li je izabrana opcija u saglasnosti sa važećim propisima, međunarodnim sporazumima i usvojenim dokumentima javnih politika?

Da.

5) Da li izabrana opcija utiče na vladavinu prava i bezbednost?

Nije relevantno.

6)         Da li izabrana opcija utiče na odgovornost i transparentnost rada javne uprave i na koji način?

Nije relevantno.

7) Koje dodatne mere treba sprovesti i koliko vremena će biti potrebno da se sprovede izabrana opcija i obezbedi njeno kasnije dosledno sprovođenje, odnosno njena održivost?

Odgovor je dat u Prilogu 4, odgovor 2.

PRILOG 10:

Ključna pitanja za analizu rizika

1) Da li je za sprovođenje izabrane opcije obezbeđena podrška svih ključnih zainteresovanih strana i ciljnih grupa? Da li je sprovođenje izabrane opcije prioritet za donosioce odluka u narednom periodu (Narodnu skupštinu, Vladu, državne organe i slično)?

Za provođenje izabrane opcije obezbeđena je podrška svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa, kao što su Ministarstvo kulture i infromisanosti, kao organ državne uprave nadležan za sprovođenje politike u oblasti kulture i pa tako i kulture sećanja, na čiji predlog je Vlada Srbije imenovala Radnu grupu za izradu predmetnog Predloga, predstavnici zajednica kojima su pripadale žrtve dva logora koji su bili aktivni na području Memorijalnog centra "Staro sajmište", a to su predstavnici jevrejske, romske zajednice, kao i predstavnici srpskog naroda čiji interes je artikulisan kroz predloženo zakonsko rešenje, ujedno konsultovani su i predstavnici međunarodnih organizacija, čiji predmet bavljenja su pojave i procesi nastali aktima Holokausta, Samudaripena i genocida, ujedno konsultovani su i predstavnici nevladinog sektora, predstavnici udruženja građana kao i stručnjaci iz ove oblasti.

2) Da li su obezbeđena finansijska sredstva za sprovođenje izabrane opcije? Da li je za sprovođenje izabrane opcije obezbeđeno dovoljno vremena za sprovođenje postupka javne nabavke ukoliko je ona potrebna?

Ministarstvo kulture i informisanja, u procesu izrade Nacrta zakona o budžetu za 2021. godinu, uključilo je i sredstva potrebna za rad ustanove kulture Memorijalni centar "Staro sajmište", kao i za sanaciju prvog objekta (Centralna kula Starog sajmišta). Detaljniji odgovor dat je u Prilogu 5, odgovor 4.

3) Da li postoji još neki rizik za sprovođenje izabrane opcije?

Ne.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 28.01.2020.