Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2022. GODINI: Odluka će se primenjivati od 1. januara 2022. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 29. decembra 2021. godine, donela Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2022. godini koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Tačkom 2. Odluke obuhvaćena je roba (sirovine, repromaterijali i komponente) prema tarifnim oznakama za koju je propisano da se carinske dažbine smanjuju, odnosno niže su od stopa carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019). Ovo je roba koja ili se ne proizvodi u Republici Srbiji ili njena proizvodnja kvalitativno ili kvantitativno ne zadovoljava potrebe domaćeg tržišta, a značajno utiče na cenu i konkurentnost gotovih proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Tačkom 3. Odluke propisano je sniženje od plaćanja carinskih dažbina na obrađeni duvan koji se ne proizvodi u Republici Srbiji u potrebnoj količini i odgovarajućem kvalitetu, a korisnik ga koristi u sopstvenoj proizvodnji. Uslovi za odobravanje uvoza i ograničenja u vezi sa raspolaganjem obrađenim duvanom koje mora da ispuni proizvođač odnosno uvoznik duvana propisani su tačkama od 4. do 6. iste Odluke.

 U odnosu na isti propis koji važi do kraja 2021. godine, u Odluci za narednu godinu nije došlo do promene u broju, vrsti roba i nivou carinskog sniženja, osim što je izvršeno usklađivanje tarifnih oznaka iz tačke 2. ove odluke sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 121/2021), a koje će se primenjivati od 1. januara 2022. godine. Ovo usklađivanje se odnosi na nomenklaturne izmene koje su uslovljene izmenom Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba Svetske carinske organizacije - verzija 2022 (“Harmonized commodity description and coding system, seven edition (HS2022)” i Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2022. godinu (CN2022, Commission Implementing Regulation (EU) No 2021/1832 of 12 October 2021 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff - “Official Journal of the European Union”, broj L 385 od 29. oktobra 2021. godine), koji će biti u primeni od 1. januara 2022. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 29.12.2021.