Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2021. GODINI: Primena Odluke od 1. januara 2021. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 29. decembra 2020. godine, donela Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2021. godini. Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

Tačkom 2. Odluke obuhvaćena je roba (sirovine, repromaterijali i komponente) prema tarifnim oznakama za koju je propisano da se carinske dažbine smanjuju, odnosno niže su od stopa carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019). Ovo je roba koja ili se ne proizvodi u Republici Srbiji ili njena proizvodnja kvalitativno ili kvantitativno ne zadovoljava potrebe domaćeg tržišta, a značajno utiče na cenu i konkurentnost gotovih proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Tačkom 3. iste propisano je sniženje od plaćanja carinskih dažbina na obrađeni duvan koji se ne proizvodi u Republici Srbiji u potrebnoj količini i odgovarajućem kvalitetu, a korisnik ga koristi u sopstvenoj proizvodnji. Uslovi za odobravanje uvoza i ograničenja u vezi sa raspolaganjem obrađenim duvanom propisani su tačkama od 4. do 6. iste Odluke.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 29.11.2020.