Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O SOLIDARNOM PREDUZETNIŠTVU - Tekst propisa


Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se pojam, ciljevi, načela i oblast delovanja solidarnog preduzetništva, pravni položaj, prava i obaveze subjekata koji obavljaju delatnost sa statusom solidarnog preduzetništva, uslovi za sticanje i prestanak statusa solidarnog preduzetništva, pojam društveno osetljivih grupa, podsticanje razvoja solidarnog preduzetništva i podrška društveno osetljivim grupama, registracija statusa solidarnog preduzetništva, izveštavanje, nadzor i druga pitanja od značaja za solidarno preduzetništvo u Republici Srbiji.

 Pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Cilj zakona

Član 2.

Cilj ovog zakona je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj solidarnog preduzetništva, razvijanje svesti o značaju solidarne ekonomije i solidarnog preduzetništva i zadovoljenje identifikovanih društvenih potreba.

Značenje pojmova

Član 3.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) solidarna ekonomija jeste ekonomija čiji je prevashodni cilj ostvarenje koristi za širu društvenu zajednicu i društvene osetljive grupe, a ne sticanje dobiti;

2) solidarno preduzetništvo jeste obavljanje delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno osetljivih grupa i sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, jačanja društvene kohezije i rešavanja drugih problema u lokalnim zajednicama i društvu u celini;

3) društveno osetljive grupe jesu grupe građana kojima je potrebna dodatna sistemska podrška kako bi se mogle ravnopravno uključiti u životne tokove zajednice;

4) radna integracija jeste rad sa radno sposobnim pripadnicima društveno osetljivih grupa na njihovom obrazovanju i osposobljavanju za rad, kao i zapošljavanje i drugi načini njihovog radnog angažovanja;

5) socijalne inovacije jesu nove tehnologije, proizvodi, usluge, modeli organizovanja, načini rada koji podmiruju društvene potrebe, sa ciljem pronalaženja rešenja za društvene probleme prepoznavanjem i pružanjem novih usluga koje poboljšavaju kvalitet života pojedinaca i zajednica, identifikacijom i sprovođenjem procesa integracije na tržište rada, novim veštinama, novim radnim mestima, novima oblicima učešća i svim drugim načinima koji doprinose poboljšanju položaja pojedinca u društvu;

6) subjekt solidarnog preduzetništva jeste preduzetnik ili pravno lice koje je steklo status solidarnog preduzetništva;

7) preduzetnik jeste fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti, koje po svom pravnom položaju može ispuniti uslove koji su ovim zakonom propisani za sticanje statusa solidarnog preduzetništva;

8) privredni subjekt jeste domaće pravno lice registrovano za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti, a naročito privredno društvo, zadruga i drugo pravno lice, koje po svom pravnom položaju može ispuniti uslove koji su ovim zakonom propisani za sticanje statusa solidarnog preduzetništva;

9) subjekt civilnog sektora jeste domaće pravno lice koje nije osnovano u cilju sticanja dobiti, a naročito udruženje, udruženje u oblasti sporta, fondacija i drugo pravno lice, koje po svom pravnom položaju može ispuniti uslove koji su ovim zakonom propisani za sticanje statusa solidarnog preduzetništva.

Načela

Član 4.

Razvoj i poslovanje u oblasti solidarnog preduzetništva zasniva se na sledećim načelima:

1) načelom transparentnosti, koje podrazumeva da je subjekt solidarnog preduzetništva dužan da učini dostupnim javnosti svoja opšta akta, planske dokumente kojim planira realizaciju svoje društvene uloge (poslovne, odnosno srednjoročne planove), izveštaje koje sačinjava u skladu sa ovim zakonom, kao i druge informacije u vezi sa svojim poslovanjem i načinom realizacije svoje društvene uloge, dok su organi državne uprave, pokrajinske i lokalne samouprave/organi državne uprave i ostali organi javne uprave dužni da učine dostupnim javnosti planska dokumenta i opšte i pojedinačne akte koje donose u vezi sa podsticajima solidarnom preduzetništvu;

2) načelom odgovornosti, koje podrazumeva da status solidarnog preduzetništva pretpostavlja povećanu odgovornost za realizaciju društvene uloge koju subjekt solidarnog preduzetništva ima u skladu sa ovim zakonom, uključujući i ograničenja u pogledu raspolaganja sa dobiti i imovinom;

3) načelom održivog rasta i razvoja, koje podrazumeva da se solidarno preduzetništvo i podsticaji solidarnom preduzetništvu planiraju i realizuju uzimajući u obzir zahteve zaštite životne sredine, borbe protiv klimatskih promena, ublažavanja efekata klimatskih promena i prilagođavanja klimatskim promenama, sprečavanja prekomernog korišćenja prirodnih resursa, povećanja energetske efikasnosti i iskorišćavanja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija gasova sa efektom "staklene bašte", njihove efekte na društvo, posebno na lokalne zajednice, njihov razvoj i posebnosti, osetljive kategorije stanovništva, rodnu ravnopravnost, kao i borbe protiv siromaštva;

4) načelom partnerstva i sinergijskog delovanja javnog, privatnog i civilnog sektora, koje podrazumeva da se razvoj solidarnog preduzetništva i promovisanje solidarne ekonomije, vrši na svim tim nivoima, kao i da se javne politike u oblasti solidarne ekonomije i solidarnog preduzetništva donose i realizuju partnerski.

Društvena uloga solidarnog preduzetništva

Član 5.

Solidarno preduzetništvo je usmereno na rešavanje društvenih problema, u cilju povećanja socijalne kohezije i razvoja društva.

Solidarno preduzetništvo jeste poslovanje u kome se ostvarena dobit ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa.

Solidarno preduzetništvo se naročito ostvaruje kroz:

1) proizvodnju dobara i pružanje usluga (socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i dr.), u skladu sa ovim zakonom;

2) radnu integraciju, u skladu sa ovim zakonom;

3) poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica;

4) poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

Pripadnici društveno osetljivih grupa

Član 6.

Pripadnicima društveno osetljivih grupa u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja se nalaze u sistemu socijalne zaštite, teže zapošljiva nezaposlena lica u skladu sa propisima iz oblasti zapošljavanja i ostala teže zapošljiva lica iz posebno osetljivih kategorija, kao i pripadnici drugih osetljivih društvenih grupa određenih zakonom.

Oblasti delovanja

Član 7.

Subjekt solidarnog preduzetništva obavlja poslove u različitim oblastima kojima se doprinosi ostvarenju društvene uloge solidarnog preduzetništva, a naročito obavlja delatnosti kojima se omogućava ostvarenje socijalne, kulturne, ekonomske i radne uključenosti pripadnika društveno osetljivih grupa i zadovoljenje njihovih drugih specifičnih potreba, kao i ostvarenje drugih identifikovanih opštih interesa unutar lokalne zajednice i na republičkom nivou.

Uslovi za sticanje statusa solidarnog preduzetništva

Član 8.

Status solidarnog preduzetništva u skladu sa ovim zakonom može steći:

1) preduzetnik koji vodi poslovne knjige u skladu sa propisima o računovodstvu, odnosno preduzetnik koji nije paušalno oporezovan i koji je svojom izjavom prihvatio da:

- ostvaruje jednu ili više društvenih uloga u skladu sa članom 5. ovog zakona;

- posluje u jednoj ili više oblasti u skladu sa članom 7. ovog zakona;

- raspodeljuje dobit u skladu sa ograničenjem propisanim članom 11. ovog zakona

- je obveznik izveštavanja u skladu sa članom 13. ovog zakona;

2) privredni subjekt koji je svojim aktom prihvatio da:

- ostvaruje jednu ili više društvenih uloga, u skladu sa članom 5. ovog zakona;

- posluje u jednoj ili više oblasti, u skladu sa članom 7. ovog zakona;

- raspodeljuje dobit u skladu sa ograničenjem propisanim članom 11. ovog zakona;

- upravljanje vrši u skladu sa ograničenjem propisanim članom 12. ovog zakona;

- je obveznik izveštavanja u skladu sa članom 13. ovog zakona.

3) subjekt civilnog sektora koji je registrovan za obavljanje privredne delatnosti i koji je svojim aktom prihvatio da:

- ostvaruje jednu ili više društvenih uloga u skladu sa članom 5. ovog zakona;

- posluje u jednoj ili više oblasti u skladu sa članom 7. ovog zakona;

- upravljanje vrši u skladu sa ograničenjem propisanim članom 12. ovog zakona;

- je obveznik izveštavanja u skladu sa članom 13. ovog zakona.

Registracija statusa solidarnog preduzetništva

Član 9.

Status solidarnog preduzetništva stiče se na zahtev subjekta iz člana 8. ovog zakona, koji se podnosi registru nadležnom za njegovu registraciju (u daljem tekstu: Registar), bez ispitivanja njegove društvene uloge i oblasti delovanja u smislu ovog zakona.

Uz zahtev za sticanje statusa solidarnog preduzetništva:

1) preduzetnik prilaže izjavu sačinjenu u skladu sa članom 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

2) privredni subjekt prilaže osnivački akt, statut ili drugi opšti akt, sačinjen u skladu sa članom 8. stav 1. tačka 2) ovog zakona;

3) subjekt civilnog sektora prilaže statut ili drugi opšti akt, sačinjen u skladu sa članom 8. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

Imovina subjekta solidarnog preduzetništva

Član 10.

Subjekt solidarnog preduzetništva za vreme svog trajanja stiče i raspolaže imovinom slobodno, u skladu sa zakonom i svojim opštim aktima.

Imovina subjekta solidarnog preduzetništva ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa, zastupnicima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

 Pod povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja su kao takva određena zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne odnose se na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem društvene uloge iz člana 5. ovog zakona (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih.

Za slučaj prestanka subjekta solidarnog preduzetništva, osnivačkim aktom, statutom ili drugim opštim aktom, koji taj subjekt donosi u skladu sa zakonom ili odlukom o likvidaciji, odnosno prestanku tog subjekta, može se odrediti da nakon izmirenja poverilaca primalac preostale imovine tog subjekta bude:

- u slučaju privrednog subjekta bilo koji subjekt solidarnog preduzetništva, osim u slučaju zadruge koja za primaoca može odrediti subjekta u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen položaj i rad zadruga;

- u slučaju subjekta civilnog sektora isključivo drugi subjekt civilnog sektora sa statusom solidarnog preduzetništva.

Ako primalac imovine nije naveden u skladu sa stavom 5. ovog člana, preostala imovina postaje imovina Republike Srbije, s tim da pravo korišćenja te imovine pripada jedinici lokalne samouprave prema sedištu subjekta koji prestaje sa radom i koristi se za razvoj solidarnog preduzetništva.

U slučaju prestanka statusa subjekt solidarnog preduzetništva dužan je da preostalu imovinu stečenu za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa raspodeli u skladu sa stavom 5. ovog člana.

Obaveza iz st. 5‒7. ovog člana ne odnosi se na preduzetnika.

Raspodela dobiti

Član 11.

Privredni subjekt sa statusom solidarnog preduzetništva ima obavezu da najmanje 50% dobiti:

1) reinvestira u interne programe podrške društveno osetljivim grupama ili u troškove u vezi sa radnim angažovanjem radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa, odnosno u programe aktivnosti usmerene na rešavanje problema zajednice u oblastima delovanja iz člana 7. ovog zakona; i/ili

2) donira drugim pravnim ili fizičkim licima sa statusom solidarnog preduzetništva za rešavanje problema zajednice u oblastima delovanja iz člana 7. ovog zakona.

Preduzetnik sa statusom solidarnog preduzetništva ima sve obaveze iz stava 1. ovog člana, s tim što doniranje sredstava u skladu sa tačkom 2) može izvršiti drugom preduzetniku ili subjektu civilnog sektora sa statusom solidarnog preduzetništva.

Subjekt civilnog sektora sa statusom solidarnog preduzetništva sa dobiti koju ostvaruje od registrovane privredne delatnosti postupa u skladu sa zakonom koji uređuje njegov pravni položaj, a može je donirati isključivo drugom subjektu civilnog sektora sa statusom solidarnog preduzetništva za rešavanje problema zajednice u oblastima delovanja iz člana 7. ovog zakona.

Subjekt iz st. 1‒3. ovog člana je dužan da sačini plan reinvestiranja dobiti.

Za sredstva koja se iz ostvarene dobiti doniraju drugim pravnim ili fizičkim licima, subjekt iz st. 1‒3. ovog člana sačinjava ugovor sa tim pravnim licem, kojim se utvrđuje namena tih sredstava.

Plan reinvestiranja iz stava 4. ovog člana i ugovor iz stava 5. ovog člana objavljuje se u nadležnom registru, zajedno sa izveštajem iz člana 13. ovog zakona.

U slučaju prestanka subjekta solidarnog preduzetništva i brisanja statusa solidarnog preduzetništva preostala dobit stečena za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa prenosi se na drugi subjekt solidarnog preduzetništva, u skladu sa ograničenjem propisanim stavom 1. tačka 2) i st. 2‒3. ovog člana.

Upravljanje u subjektima solidarnog preduzetništva

Član 12.

Upravljanje subjektom solidarnog preduzetništva uređuje se osnivačkim aktom, statutom ili drugim opšti aktom, u skladu sa zakonom, tako da se obezbedi učešće u donošenju odluke najmanje jedne trećine:

1) zaposlenih radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa, ako se taj status ostvaruje po osnovu radne integracije tih lica; ili

2) korisnika proizvoda i usluga subjekta solidarnog preduzetništva, ako se taj status ostvaruje po osnovu plasmana proizvoda i pružanja usluga tim licima; ili

3) zaposlenih, ako se taj status ostvaruje isključivo po osnovu poslovanja u konkretnoj oblasti delovanja iz člana 7. ovog zakona.

Ako se status ostvaruje po više osnova navedenih stavu 1. ovog člana, predstavnici po svakom od tih osnova se ravnomerno uključuju u upravljanje subjektom solidarnog preduzetništva.

Obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana se ne odnosi na preduzetnika.

Obaveza izveštavanja o ispunjavanju društvene uloge

Član 13.

Subjekt solidarnog preduzetništva sačinjava izveštaj o ispunjavanju društvene uloge za period od dve godine, u skladu sa ovim zakonom.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži osnovne podatke u vezi sa:

1) ispunjavanjem uslova za poslovanje u statusu solidarnog preduzetništva, propisanih ovim zakonom;

2) poslovanjem, odnosno aktivnostima koje su realizovane u skladu sa članom 7. ovog zakona;

3) raspodelom dobiti u skladu sa članom 11. ovog zakona;

4) načinom upravljanja u subjektu solidarnog preduzetništva, u skladu sa članom 12. ovog zakona.

Sastavni deo izveštaja iz stava 1. ovog člana čine i programi reinvestiranja i ugovori o dodeli sredstava iz člana 11. stav 4. i 5. ovog zakona, ako je u periodu izveštavanja raspoređivana dobit.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom registru radi objave, u roku koji je propisan za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Aktom Vlade na predlog tela iz člana 20. ovog zakona bliže se uređuje sadržina i način podnošenja izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Prestanak statusa solidarnog preduzetništva

Član 14.

Status solidarnog preduzetništva prestaje brisanjem tog statusa iz Registra na zahtev subjekta solidarnog preduzetništva.

Privredni subjekt i subjekt civilnog sektora uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže:

1) odluku nadležnog organa o prestanku statusa solidarnog preduzetništva;

2) izjavu zastupnika tog subjekta, sačinjenu u formi javnobeležničke isprave, da je preostalu imovinu i dobit koju je stekao za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa taj subjekt preneo na drugi subjekt solidarnog preduzetništva u skladu sa čl. 10. i 11. ovog zakona.

Odluka iz stava 2. tačka 1) ovog člana ne može se doneti bez prethodne većinske saglasnosti predstavnika zaposlenih, odnosno korisnika proizvoda i usluga u kolektivnom organu uprave iz člana 12. stav 1. ovog zakona, koja se pribavlja u formi javnobeležničke isprave.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana preduzetnik, dostavlja izjavu sačinjenu u formi javnobeležničke isprave da je preostalu dobit koju je stekao za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa preneo na drugi subjekt solidarnog preduzetništva u skladu sa članom 11. ovog zakona.

Izjava iz stava 2. tačka 2) i stava 4. ovog člana se objavljuje na internet stranici organa koji registruje status solidarnog preduzetništva.

Posledice zloupotrebe statusa

Član 15.

            Zloupotrebom statusa solidarnog preduzetništva smatra se:

1) raspolaganje imovinom suprotno članu 10. ovog zakona;

2) raspolaganje dobiti suprotno članu 11. ovog zakona;

2) uskraćivanje prava na upravljanje suprotno članu 12. ovog zakona;

3) neblagovremeno podnošenje izveštaja iz člana 13. ovog zakona;

4) neistinito prikazivanje stanja u izveštaju iz člana 13. ovog zakona;

5) nenamensko trošenje sredstava aktivne podrške iz člana 18. ovog zakona.

Postojanje zloupotrebe statusa utvrđuje telo iz člana 20. ovog zakona.

Ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja vodi listu subjekata solidarnog preduzetništva kod kojih je utvrđena zloupotreba statusa iz stava 2. ovog člana.

Subjekt solidarnog preduzetništva kome je utvrđena zloupotreba statusa solidarnog preduzetništva iz stava 1. ovog člana, može se brisati sa liste iz stava 3. ovog člana protekom roka od dve godine od dana uvođenja u listu.

Odgovorno lice u subjektu solidarnog preduzetništva koje je brisano sa liste iz stava 3. ovog člana ne može, u roku od dve godine od dana brisanja, biti osnivač, zakonski zastupnik, član organa upravljanja ili nadzora u drugom subjektu solidarnog preduzetništva, niti steći status člana ili biti imenovan kao zakonski zastupnik, član organa upravljanja ili nadzora u drugom subjektu solidarnog preduzetništva koje je već upisano u Registar.

Lista iz stava 3. ovog člana javno je dostupna na interent stranici ministarstva nadležnog za zapošljavanje.

Odnos sa drugim zakonima

Član 16.

Na osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za pravni položaj subjekta solidarnog preduzetništva shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje pravni položaj tih lica, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Statusna promena u kojoj učestvuje subjekt solidarnog preduzetništva sprovodi se u skladu sa zakonom ako pravni sledbenik, odnosno svi pravni sledbenici te statusne promene nastavljaju sa poslovanjem u statusu solidarnog preduzetništva uz obavezu ispunjavanja uslova za sticanje statusa propisanih ovim zakonom.

Na pitanja koja se odnose na postupak registracije statusa solidarnog preduzetništva u nadležnom registru, a koja ovim zakonom nisu posebno uređena, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje postupak pred nadležnim registrom i objavljivanje podataka i dokumenata u tom registru.

Ministar nadležan za sprovođenje zakona kojim je propisano vođenje registra nadležan je za odlučivanje o žalbi na rešenje doneto u postupku registracije i prestanka statusa solidarnog preduzetništva.

Posebne olakšice i oslobađanja

Član 17.

Poslovanje subjekta solidarnog preduzetništva subvencioniše se umanjenjima i oslobađanjima od obaveza, u skladu sa propisima koji uređuju poreze, doprinose, naknade za korišćenje javnih dobara i druge vrste novčanih obaveza.

Aktivna podrška subjektima solidarnog preduzetništva

Član 18.

Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave podržavaju osnivanje i poslovanje subjekata solidarnog preduzetništva, kroz sprovođenje mera javnih politika, koje se planiraju u skladu sa zakonom koji uređuje planski sistem.

Aktivna podrška iz stava 1. ovog člana se obezbeđuje sprovođenjem mera i aktivnosti usmerenih na podršku zapošljavanju i unapređenju poslovanja subjekata solidarnog preduzetništva, definisanih dokumentima javnih politika i akcionih planova zapošljavanja donetih na republikom nivou i nivou lokalnih vlasti, finansiranjem projekata u oblasti solidarnog preduzetništva, edukacijom o solidarnom preduzetništvu, promocijom solidarnog preduzetništva, razvojem finansijskih instrumenata za subjekte solidarnog preduzetništva i drugim merama i aktivnostima.

Sredstva za podsticanje razvoja solidarnog preduzetništva i za podršku radnoj integraciji pripadnika društveno osetljivih grupa, obezbeđuju se iz:

1)         sredstava budžeta Republike Srbije, namenjenih za finansiranje solidarnog preduzetništva, uključujući i sredstva za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i socijalne zaštite;

2)         sredstava utvrđenih budžetom autonomne pokrajine i jedinica lokalne vlasti;

3)         poklona, donacija i kredita;

4)         drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 3. tačka 1) ovog člana mogu biti dodeljena subjektu solidarnog preduzetništva pod uslovom da subjekt posluje, odnosno da je aktivan najmanje godinu dana.

Program razvoja solidarnog preduzetništva

Član 19.

Programom razvoja solidarnog preduzetništva (u daljem tekstu: Program) se planiraju mere aktivne podrške subjektima solidarnog preduzetništva.

Program iz stava 1. ovog člana donosi Vlada na predlog tela iz člana 20. ovog zakona za period od pet godina.

Program iz stava 1. ovog člana svojom sadržinom ispunjava uslove u pogledu rodne perspektive, rodne analize i urodnjavanja u skladu sa odredbama zakona koji uređuje rodnu ravnopravnost.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, posebnim dokumentom javnih politika mogu se planirati mere javnih politika u odnosu na određene društveno osetljive grupe iz člana 6. ovog zakona, odnosno u određenim oblastima delovanja iz člana 7. ovog zakona, ako iz razloga hitnosti tih mera i/ili specifičnosti oblasti planiranja, te mere nisu ili neće biti obuhvaćene Programom.

U preostalom delu se na postupak usvajanja Programa, njegovu sadržinu i formu, kao i način izveštavanja o sprovođenju primenjuje zakon koji uređuje planski sistem.

Savet za solidarno preduzetništvo

Član 20.

Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja odlukom osniva Savet za solidarno preduzetništvo (u daljem tekstu: Savet), u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odlukom iz stava 1. ovog člana Vlada određuje sastav Saveta, visinu naknade za predsednika, članove i sekretara, kao i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Savet čine predsednik, sekretar i članovi, koji se imenuju na period od četiri godine.

Savet u roku od 30 dana od dana imenovanja predsednika, članova i sekretara donosi poslovnik o radu kojim bliže uređuje pitanja od značaja za njegov rad.

Savet obavlja sledeće poslove:

1) razmatra i pokreće inicijative za razvoj solidarnog preduzetništva i inicijative za izmenu propisa u oblasti solidarnog preduzetništva;

2) priprema predlog Programa iz člana 19. ovog zakona;

3) priprema predlog izveštaja o sprovođenju Programa iz člana 19. ovog zakona;

4) predlaže mere za podršku i promociju solidarnog preduzetništva;

5) pruža stručnu podršku Vladi u donošenju odluka u vezi sa realizacijom konkretnih projekata solidarnog preduzetništva koji se finansiraju iz sredstava budžeta Republike Srbije;

6) prima i obrađuje prijave o zloupotrebi statusa solidarnog preduzetništva i u slučaju utvrđene zloupotrebe podnosi predlog ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja za upis subjekta solidarnog preduzetništva u listu iz člana 15. stav 3. ovog zakona;

7) obavlja druge savetodavne poslove na zahtev Vlade iz domena solidarnog preduzetništva;

8) obavlja druge poslove od interesa za oblast solidarnog preduzetništva.

Predsednik Saveta predsedava njegovim radom, a poslove za potrebe Saveta vrši sekretar Saveta.

Savet čini jednak broj predstavnika javnog i privatnog sektora. Predsednik i sekretar Saveta su iz javnog sektora.

 Za predsednika, sekretara i člana Saveta može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ima najmanje pet godina radnog iskustva i poznaje propise u oblasti solidarnog preduzetništva.

Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, poklona, donacija i legata.

U funkciji unapređenja pojedinih pitanja iz oblasti razvoja solidarnog preduzetništva, sednicama Saveta iz stava 1. ovog člana mogu da prisustvuju predstavnici drugih organa vlasti, privrede i civilnog sektora, kao i stručnjaci iz oblasti solidarnog preduzetništva, bez prava odlučivanja i bez prava na naknadu za svoj rad.

Nadzor

Član 21.

Inspekcijski nadzor u pogledu ostvarivanja prava, položaja i zaštite lica koja su u radnom odnosu u subjektu solidarnog preduzetništva vrši Inspektorat za rad, u skladu sa propisima iz oblasti rada i bezbednosti i zdravlja na radu.        

Kaznene odredbe

Član 22.

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice u statusu solidarnog preduzetništva ako:

1)         obavlja poslove u statusu solidarnog preduzetništva suprotno odredbama ovog zakona;

2)         ne koristi finansijske mere za aktivnu podršku subjektu solidarnog preduzetništva na način utvrđen zakonom.

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 23.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik sa statusom solidarnog preduzetništva ako:

1)         obavlja poslove kao preduzetnik sa statusom solidarnog preduzetništva suprotno odredbama ovog zakona;

2)         ne koristi finansijske mere za aktivnu podršku subjektu solidarnog preduzetništva na način utvrđen zakonom.

Prestanak važenja drugih propisa

Član 24.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) čl. 28. i 34. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 32/13) u delu koji se odnosi na socijalno preduzeće i organizaciju i član 45. istog zakona;

2) tačke 2. Odluke o otvaranju budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba sa invaliditetom (“Službeni glasnik RSˮ, br. 36/10, 83/12 i 46/13) u delu koji se odnosi na socijalno preduzeće i organizaciju.

Stupanje na snagu i početak primene

Član 25.

Program iz člana 19. stav 2. ovog zakona donosi se u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje sa primenom devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja, 25.11.2021.