Zastava Bosne i Hercegovine

POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE: Produženo važenje PKU do kraja 2022. godine


Sporazum o produženju važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje potpisan je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Potpisivanjem ovog sporazuma, koji će važiti do kraja 2022. godine, zaposleni u visokom obrazovanju će i dalje moći da uživaju prava koja garantuje kolektivni ugovor, kao i zaposleni u ostalim nivoima obrazovanja.

Imajući u vidu da, u skladu sa odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kolektivni ugovori važe tri godine, reprezentativni sindikati su predložili da se period primene važećeg kolektivnog ugovora, koji je zaključen na period važenja od godinu dana, produži na dve godine, na osnovu čega bi se Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje primenjivao u kontinuitetu tri godine.

Izvor: Vebsajt Saveza samostalnih sindikata Srbije, 23.11.2020.
Naslov: Redakcija