Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 i 30/18), u članu 10. stav 11. menja se i glasi:

"Na nesagorevajući duvan plaća se akciza po kilogramu duvanske smese, u iznosu od:

1)         60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine;

2)         70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine;

3)         80% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine;

4)         90% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine;

5)         100% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, od 1. januara 2025. godine.".

Član 2.

Član 14a menja se i glasi:

"Član 14a

Tečnostima za punjenje elektronskih cigareta, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama nomenklature CT 3824 99 56 00 i 3824 99 57 00, koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđeni način stvaraju paru za udisanje, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u elektronskoj cigareti iz tarifne oznake nomenklature CT 8543 70 70 00 ili u delovima elektronske cigarete iz tarifne oznake nomenklature CT 8543 90 00 00.

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta plaća se po mililitru, i to:

1)         u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 6,00 din/ml;

2)         u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 7,00 din/ml;

3)         u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 8,00 din/ml;

4)         u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 9,00 din/ml;

5)         od 1. januara 2025. godine u iznosu od 10,00 din/ml.".

Član 3.

U članu 26. reči: "Obveznik akcize" zamenjuju se rečima: "Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda".

Član 4.

U članu 39. dodaju se st. 3, 4. i 5, koji glase:

"Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac zaplenjenih akciznih proizvoda koje je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od pravnog lica iz člana 6. stav 2. tačka 4) ovog zakona koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate iz člana 6. stav 2. tačka 5) ovog zakona, koje je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od strane državnog organa koji prodaje te akcizne proizvode.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac akciznih proizvoda, koje je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od lica iz člana 6. stav 2. tačka 5a) ovog zakona koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica, a koji nije proizvođač, odnosno uvoznik tih akciznih proizvoda.".

Član 5.

U članu 40a stav 1. tač. 1) do 8) menjaju se i glase:

"1)        u periodu od 1. januara do 30. juna 2021. godine u iznosu od 76,75 din/pak;

2)         u periodu od 1. jula do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 78,25 din/pak;

3)         u periodu od 1. januara do 30. juna 2022. godine u iznosu od 79,75 din/pak;

4)         u periodu od 1. jula do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 81,25 din/pak;

5)         u periodu od 1. januara do 30. juna 2023. godine u iznosu od 82,75 din/pak;

6)         u periodu od 1. jula do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 84,25 din/pak;

7)         u periodu od 1. januara do 30. juna 2024. godine u iznosu od 85,75 din/pak;

8)         u periodu od 1. jula do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 87,25 din/pak;".

Dodaju se tač. 9) i 10), koje glase:

"9)        u periodu od 1. januara do 30. juna 2025. godine u iznosu od 88,75 din/pak;

10)       od 1. jula 2025. godine u iznosu od 90,25 din/pak.".

Član 6.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete vršiće se počev od januara 2022. godine, a po isteku kalendarske godine u kojoj, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, indeks potrošačkih cena prelazi 2%.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta izvršiće se počev od januara 2022. godine, indeksom potrošačkih cena u 2021. godini.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredbe člana 3. ovog zakona koja se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA      

• Problemi koje ovaj zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se, u domenu politike akciza, kada se radi o oporezivanju akcizom cigareta, postigne dalja harmonizacija akcizne politike sa standardima Evropske unije, kako bi se u predloženom vremenskom roku dostigao minimalni nivo oporezivanja akcizom predviđen standardima EU. Takođe, propisivanjem akciznog kalendara na cigarete i ostale duvanske proizvode, kao i na supstitute duvanskim proizvodima, obezbeđuje se stabilnost priliva sredstava od akciza u republički budžet.

Naime, imajući u vidu da prema opštem pravilu Direktive Saveta broj 2011/64 o strukturi i iznosu akcize na duvanske proizvode, ukupno akcizno opterećenje (specifična akciza + ad valorem akciza) ne sme biti ispod 60% maloprodajne cene jedne paklice cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i da ukupna akciza ne može biti niža od 90 evra na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, potrebno je postepeno povećanje ukupnog akciznog opterećenja cigareta. S tim u vezi, ovim zakonom predlaže se donošenje srednjoročnog plana postepenog povećavanja akciznog opterećenja u periodu 2021. - 2025. godine, kroz povećanje specifične komponente akcize svakih šest meseci za 1,50 din/pak, pri čemu bi stopa ad valorem - proporcionalne komponente akcize ostala nepromenjena (33%) nezavisno od perioda primene. Predloženi model oporezivanja akcizom cigareta primenjivao se i u prethodnom periodu i prihvatljiv je sa stanovišta planiranih budžetskih prihoda od akciza na cigarete.

Ovim zakonom predlaže se umereno povećanje specifične komponente akcize na cigarete kroz postepeno povećanje akciza, kako bi se u propisanom vremenskom roku dostigao minimalni nivo oporezivanja akcizom u EU od 90 evra na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, odnosno minimum 1,8 evra po paklici cigareta. Sadašnji nivo oporezivanja akcizom u Republici Srbiji iznosi 70 evra na 1000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, tako da je bilo neophodno da predložene izmene budu pažljivo odmerene, kako bi se izbegle promene u strukturi i obimu potrošnje, koje bi mogle da ugroze budžetske prihode, ali i kako ne bi bile suprotne ciljevima javne zdravstvene politike. Prilikom utvrđivanja predloženih specifičnih iznosa akcize na cigarete, a u cilju očuvanja budžetskih prihoda, uzeto je u obzir i predviđeni dalji pad legalnog tržišta duvanskih proizvoda usled smanjenja broja konzumenata cigareta, kao i supstitucije korisnika cigareta koji prelaze na konzumiranje drugih proizvoda koje je u konstantnom porastu, posebno nesagorevajućeg duvana. Predložene zakonske izmene, s jedne strane ne ti trebalo da izazovu neželjene poremećaje na tržištu, a trebalo bi da sa druge strane, obezbede proizvođačima i uvoznicima cigareta neophodnu predvidivost poslovnog okruženja, koje će, na kraju, obezbediti Republici Srbiji stabilnost akciznih prihoda u narednom periodu. Pored toga, propisivanjem povećanja specifične komponente akcize na cigarete svakih šest meseci stvoriće se uslovi za stabilnost prihoda od akcize na cigarete, s obzirom na to da bi budžetski prihod u velikoj meri bio nezavisan od cenovne politike proizvođača, odnosno uvoznika cigareta. Istovremeno, predložena zakonska rešenja mogu da utiču na povećanje maloprodajnih cena cigareta, što za posledicu može da ima smanjenje potrošnje cigareta čime se sprovodi Okvirna konvencija o kontroli duvana.

Takođe, prema važećem zakonskom rešenju, na duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju (nesagorevajući duvan) plaća se akciza po kilogramu duvanske smese, u iznosu od 40% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta. Važeća odredba o načinu oporezivanja akcizom nesagorevajućeg duvana zakonski je regulisana 2015. godine, kada nije bilo potrošnje ovog proizvoda na tržištu Republike Srbije. Promet nesagorevajućeg duvana u Republici Srbiji zabeležen je prvi put u toku 2017. godine, a već se u drugoj polovini te godine uočava značajniji rast potrošnje nesagorevajućeg duvana, pri čemu istovremeno dolazi do pada potrošnje cigareta, kao posledica rastućeg trenda korisnika cigareta koji prelaze na konzumiranje ovog proizvoda. Činjenica je da sve više pušača prestaje da konzumira cigarete i prelazi na konzumiranje novih proizvoda, kao zamenu za klasične cigarete. Kako je nesagorevajući duvan duvanski proizvod novije generacije još uvek ne postoje egzaktni podaci koliko je korisnika cigareta u Republici Srbiji prešlo na korišćenje ovog duvanskog proizvoda, ali je svakako trend korisnika koji konzumiraju nesagorevajući duvan u konstantnom porastu.

U skladu sa Direktivom 2014/40/EU, koja definiše vrste duvanskih proizvoda, nesagorevajući duvan svrstava se u kategoriju novih duvanskih proizvoda koji su definisani kao duvanski proizvodi koji ne spadaju ni u jednu od sledećih kategorija: cigarete, duvan za pušenje, duvan za lulu, duvan za nargile, cigare, cigarilosi, duvan za žvakanje, duvan za šmrkanje ili duvan za oralnu upotrebu. Kako nesagorevajući duvan ne pripada ni jednoj kategoriji duvanskih proizvoda čije je oporezivanje uređeno Direktivom 2011/64/EU o strukturi i stopama akcize na duvanske prerađevine, zemlje članice EU imaju pravo da oporezivanje novih duvanskih proizvoda urede samostalno, tako da trenutno, najveći broj evropskih država oporezuje akcizom nesagorevajući duvan po kilogramu duvanske smese, a što je i sada važeće zakonsko rešenje u Republici Srbiji.

Imajući u vidu da je važeće zakonsko rešenje o načinu obračunavanja akcize na nesagorevajući duvan propisano 2015. godine (akciza se plaća po kilogramu duvanske smese, a u iznosu od 40% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta), a da je u međuvremenu došlo do značajnijeg rasta potrošnje ovog proizvoda, kao i supstituciju korisnika cigareta koji prelaze na konzumiranje ovog proizvoda, ovim zakonom predlaže se da način oporezivanja akcizom ostane nepromenjen, ali da se poveća procenat od minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, kako bi se u narednom periodu smanjila razlika između akcize na nesagorevajući duvan i akcize na cigarete, pri čemu predloženo povećanje akcize na nesagorevajući duvan ne bi trebalo da ima uticaj na tržišna kretanja, odnosno dalji rast potrošnje ovog proizvoda.

Prema dostupnim podacima iz 2019. godine u zemljama EU, učešće akcize u MPC nesagorevajućeg duvana kreće se u rasponu od 11,08% (Holandija) do 51,04% (Francuska), dok u Republici Srbiji učešće akcize u MPC na nesagorevajući duvan iznosi 6,76%. Smatramo da bi predloženo povećanje od 50% u narednoj godini, odnosno propisivanje akcize od 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta pri učešću akcize u MPC od oko 9,70% bilo prihvatljivo, isto ne bi u prvoj godini primene dovelo do značajnog povećanja prihoda od akcize na nesagorevajući duvan, ali bi već u drugoj godini primene predloženog rešenja dovelo do povećanja prihoda. Postepeno bi se povećavalo akcizno opterećenje akcize na nesagorevajući duvan u MPC, dok bi se na kraju predviđenog vremenskog perioda akcizno opterećenje kretalo u okvirima prosečnog akciznog opterećenja u zemljama EU.

Takođe, ovim zakonom predlaže se da osnovica za obračun akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta ostane nepromenjena, s tim da se iznos akcize uvećava za 1,00 din/ml svake godine u narednom srednjeročnom periodu.

Pored toga, ovim zakonom predlaže se preciziranje pojedinih odredaba zakona u cilju adekvatnije primene istog.   

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19) uvode zakonom, to znači da se izmene i dopune tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na oporezivanje akcizom akciznih proizvoda i spada u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

• Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

S obzirom na to da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama Zakona.

Uređivanjem poreskopravne materije, ovim zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje javnosti dostupnost u pogledu vođenja poreske politike, s obzirom na to da se ovaj zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. ovog zakona predlažu se novi iznosi akcize na nesagorevajući duvan, po periodu primene.

U članu 2. ovog zakona predlažu se novi iznosi akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, po periodu primene, a vrši se i preciziranje proizvoda kojima se u smislu ovog zakona smatraju tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

U članu 3. ovog zakona vrši se preciziranje odredbe u smislu da obavezu popisa zaliha akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine ima obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda.

U članu 4. ovog zakona uređuju se slučajevi u kojima se može ostvariti refakcija plaćene akcize, kada lice izveze akcizni proizvod koji je nabavljen u zemlji.

U članu 5. ovog zakona predlažu se novi specifični iznosi akcize na cigarete za period 2021-2025. godine.

U članu 6. ovog zakona propisuje se vreme prvog narednog usklađivanja dinarskih iznosa akcize na cigarete i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

U članu 7. propisuje se vreme stupanje na snagu ovog zakona i početak primene istog.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Donošenjem ovog zakona postiže se, kada se radi o oporezivanju akcizom cigareta, dalja harmonizaciju akcizne politike sa standardima Evropske unije. Takođe, ovim zakonom obezbediće se stabilnost planiranih prihoda u budžetu Republike Srbije od akciza na cigarete i ostale proizvode koji predstavljaju zamenu za cigarete.

1.         Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Predložena zakonska rešenja uticaće na obveznike akcize - proizvođače i uvoznike cigareta, nesagorevajućeg duvana i elektronskih cigareta. Takođe, predložena rešenja u zakonu uticaće na sve potrošače koji konzumiraju cigarete, nesagorevajući duvan i elektronske cigarete.

2.         Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predložene zakonske izmene stvoriće veće troškove građanima – konzumentima cigareta, proizvoda baziranih na tehnologiji zagrevanja duvana (nesagorevajućeg duvana) i elektronskih cigareta, s obzirom na to da će predložena zakonska rešenja najverovatnije uticati na povećanje maloprodajnih cena ovih akciznih proizvoda.

3.         Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Uzimajući u obzir da će se ovim zakonom obezbediti, kontinuirani priliv sredstava od akciza u republički budžet, samim tim smatra se da su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će ovaj zakon stvoriti. Pored toga, povećanjem akciznog opterećenja cigareta i ostalih duvanskih proizvoda, kao i zamena za duvanske proizvode, ostvaruju se ciljevi javne zdravstvene politike i sprovodi Okvirna konvencija o kontroli duvana.

4.         Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložene izmene ovog zakona ne utiču direktno na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu, međutim izmene ovog zakona mogu da utiču na sprečavanje nelojalne konkurencije što može uticati na postojeće privredne subjekte da održe sadašnja i vrše nova ulaganja u privredu Republike Srbije.

5.         Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim organima, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne o predloženom zakonu. Tekst ovog zakona objavljen je na internet stranici Ministarstva finansija tako da su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o ovom zakonu.

6.         Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija nadležno je za sprovođenje predloženog zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike Srbije, kao i za davanje mišljenja o njegovoj primeni. Takođe, Ministarstvo finansija, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, prvenstveno sa Poreskom upravom, Upravom carina i Upravom za duvan, kako bi se obezbedila pravilna primene zakona u celini.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 27.11.2020.