Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19), u članu 45. stav 1. reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine".

Član 2.

U članu 45v stav 1. reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine".

Član 3.

U članu 45d stav 1. zapeta i reči: "koje je upisano u registar nadležnog organa," brišu se.

Član 4.

U članu 45đ stav 2. crta i reči: "pravno ili fizičko lice" brišu se.

Dodaje se stav 14, koji glasi:

"Poslodavcem u smislu stava 1. ovog člana smatra se pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo, ogranak stranog pravnog lica i fizičko lice.".

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

• Problemi koje zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se stvore zakonske pretpostavke za dalje zapošljavanje i privredni rast i omoguće povoljniji uslovi privređivanja rasterećenjem privrednih subjekata.

S tim u vezi, predloženo je produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica, u vidu prava na povraćaj dela plaćenih doprinosa po osnovu zarade novozaposlenih lica koje su isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2021. godine. Produženjem perioda primene postojećih olakšica očekuje se da će se uvećati broj poslodavaca koji će koristiti olakšice za novozaposlena lica i na taj način, sa jedne strane očekuje se povećanje zapošljavanja nezaposlenih lica, a sa druge strane postiže se manje fiskalno opterećenje i manji troškovi poslovanja za poslodavce koji zaposle nova lica. Predloženim rešenjem se postiže i kontinuitet u korišćenju olakšica, što je naročito važno za poslodavce u planiranju troškova poslovanja. Olakšice čiji se produžetak perioda primene predlaže ostvaruju se u vidu povraćaja plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u rasponu od 65% do 75% za poslodavce iz privatnog sektora koji zaposle nova lica.

Pored toga, predloženo je preciziranje odredbe kojom je uređena olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem u vidu oslobođenja od plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica. U praksi se kao sporno pojavilo pitanje ko se smatra poslodavcem za potrebe primene norme, pa je predložena dopuna odredbe u smislu opredeljenja pojma poslodavca. Predloženo preciziranje pojma poslodavca koji može da ostvari pravo na olakšicu za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica potrebno je da ne bi došlo do neujednačene prakse, što bi negativno uticalo na pravnu sigurnost obveznika. Razlog više za predloženo rešenje je i to što je navedena olakšica "nova" (u primeni od 1. januara 2020. godine), pa se smatra svrsishodnim njeno preciziranje, što bi trebalo da ima za rezultat primenu odredbe sa što manje nedoumica.

Osnovna sadržina predloženih izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19 - u daljem tekstu: Zakon) odnosi se na:

- produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica;

- preciziranje u pogledu kategorije poslodavca koji ima pravo na korišćenje olakšice po osnovu zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19), uvode zakonom, to znači da se izmene i dopune tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na doprinose za obavezno socijalno osiguranje i spada u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

• Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama zakona.

Uređivanjem materije doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje javnosti dostupnost u pogledu vođenja fiskalne politike, s obzirom da se zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj pravnoj situaciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz čl. 1. i 2.

U vezi sa čl. 45. i 45v Zakona, kojima se uređuje pravo poslodavca na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u procentu od 65% do 75%, po osnovu zarade novozaposlenih lica, predlaže se produženje perioda primene postojećih olakšica. Kako olakšice ističu zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, predlaže se produženje na 31. decembar 2021. godine.

Uz član 3.

U članu 45d Zakona brišu se reči koje se odnose na upis privrednog društva u registar nadležnog organa.

Uz član 4.

U članu 45đ Zakona vrši se preciziranje u pogledu poslodavca koji ima pravo na korišćenje olakšice po osnovu zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica.

Uz član 5.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a da bude u primeni od 1. januara 2021. godine.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Očekuje se da će po osnovu olakšice čije produženje je predloženo ovim zakonom efekat predloženih rešenja na budžet Republike Srbije iznositi ukupno oko 6 milijardi dinara bruto gubitka prihoda, a koji se smatra opravdanim imajući u vidu efekte u smislu podsticanja zapošljavanja.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Predložena rešenja u zakonu uticaće na poslodavce koji su pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u privatnom sektoru. Predloženim zakonskim rešenjem poslodavcima iz privatnog sektora daje se još jedan fiskalni podsticaj kako bi investirali u radna mesta i zapošljavali više lica.

Predloženo produženje perioda primene postojećih olakšica imaće uticaj na privredne subjekte kojima se omogućava njihovo dalje korišćenje. To su poslodavci - pravna lica, preduzetnici, preduzetnici paušalci ili preduzetnici poljoprivrednici, koji imaju pravo na povraćaj plaćenih doprinosa u rasponu od 65% do 75% u zavisnosti od broja novozaposlenih lica.

Predložene izmene imaće uticaj i na mikro i mala pravna lica. Predloženo produženje perioda primene olakšice u vidu povraćaja 75% plaćenih doprinosa po osnovu zarade novozaposlenog lica odnosi se kako na poslodavce - preduzetnike, preduzetnike paušalce ili preduzetnike poljoprivrednike, tako i i na poslodavce - pravna lica koja se svrstavaju u mikro i mala pravna lica.

Predloženim produženjem olakšica daje se prilika i novoosnovanim privrednim subjektima da koriste pogodnosti pri zapošljavanju novih lica. Prilikom pokretanja posla privredni subjekti imaju dosta izdataka, pa mogućnost ostvarivanja prava na korišćenje olakšica za zapošljavanje novih lica je od značaja.

Pored toga, ovaj zakon će uticati i na fizička lica koja zasnuju radni odnos kod poslodavca, jer će im se omogućiti ostvarivanje prava iz radnog odnosa i po tom osnovu prava iz obaveznog socijalnog osiguranja - prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, prava iz zdravstvenog osiguranja i prava po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Očekuje se da će predloženo produženje trajanja olakšica dovesti do proširenja kruga poslodavaca koji će koristiti olakšice kao i da će se stimulisati zapošljavanje.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi

Predložena zakonska rešenja ne stvaraju dodatne troškove građanima i privredi.

Predloženim produženjem perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica omogućava se da poslodavci smanje troškove svog poslovanja i da izaberu za njih najpovoljniju opciju poreskih olakšica.

Očekuje se da će proširenje kruga poslodavaca koji imaju pravo na korišćenje olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica stimulisati privredne subjekte da se opredele za veće zapošljavanje lica za koja mogu da koriste ovu olakšicu.

S tim u vezi, smatramo da su predložena rešenja stimulativnog karaktera.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvarati

Predložena rešenja ne stvaraju troškove ni građanima ni privredi, s obzirom da imaju za cilj dalje stvaranje uslova za zapošljavanje i privredni rast kroz obezbeđivanje povoljnijih uslova privređivanja rasterećenjem privrednih subjekata - poslodavaca koji zasnuju radni odnos sa novim licima i povećaju broj zaposlenih.

Pozitivne posledice se ogledaju u vidu obezbeđenja mogućnosti nastavka korišćenja olakšica za zapošljavanje novih lica, što dovodi do obezbeđenja sigurnosti poslodavaca u planiranju svojih troškova i poslovnih aktivnosti. Generalno, predloženi produžetak perioda primene postojećih olakšica utiče da se poslodavci (pravni lica, preduzetnici, preduzetnici paušalci ili preduzetnici poljoprivrednici, mikro i mala pravna lica) podstaknu na zapošljavanje nezaposlenih lica.

Predloženo preciziranje pojma poslodavca za potrebe primene olakšice po osnovu zapošljavanja kvalifikovanih novozaposlenih lica je od značaja za obezbeđenje pravilne i ujednačene primene u praksi, kao i pravne sigurnosti za poslodavce koji se opredeljuju za korišćenje olakšice.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Imajući u vidu da se ovim zakonom predlaže produžavanje perioda primene postojećih olakšica i proširuje krug poslodavaca koji mogu da ostvare pravo na korišćenje olakšice za zapošljavanje novozaposlenih lica, očekuje se da će predloženo zakonsko rešenje doprineti stvaranju novih privrednih subjekata. Takođe, predložena zakonska rešenja utiču na razvoj privatnog sektora stvaranjem uslova za podsticanje osnivanja privrednih subjekata.

Predložena rešenja imaju za cilj da doprinesu stvaranju povoljnijih uslova privređivanja kroz rasterećenje privrednih subjekata, čime se takođe podstiče njihovo stvaranje. Smanjenjem cene rada stvaraju se preduslovi za poboljšanje konkurentnosti privrednih subjekata.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim organima, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne o predloženom zakonu.

U postupku pripreme teksta Nacrta zakona razmotrene su pristigle inicijative za izmenu zakona.

Tekst Nacrta zakona je objavljen na sajtu Ministarstva finansija tako da su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne na zakon.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za sprovođenje predloženog zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike Srbije, kao i za davanje mišljenja o njegovoj primeni.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 27.11.2020.