Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU GARANTNE ŠEME KAO MERA PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 - Tekst propisa


I.          UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom se uređuju uslovi, postupak, visina i način obezbeđenja sredstava za izdavanje garancija Republike Srbije u vezi sa garantnom šemom definisanom ovim zakonom, kriterijumi, uslovi i način odobravanja kredita od strane banaka, izveštavanje, kao i druga pitanja od značaja za garantnu šemu kao meru podrške privredi, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, sa ciljem povećanja likvidnosti privrednih subjekata.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

1)         banka – ima značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuju banke;

2)         kredit – kredit odobren korisniku od strane banke, u skladu sa ugovorom zaključenim između banke i korisnika kredita, koji se obezbeđuje garancijom u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom;

3)         zanovljeni kredit - je novi kredit odobren korisniku kredita od strane banke za likvidnost i obrtna sredstva koji se obezbeđuje garancijom u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom, a kojim se vrši zamena postojećih iznosa potraživanja banke koja dospevaju ili ističu nakon zaključenja ugovora o garantovanju Republike Srbije, Narodne banke Srbije i banaka zaključenog u skladu sa ovim zakonom, a koji su bili ugovoreni pre dana zaključenja ugovora o garantovanju Republike Srbije, Narodne banke Srbije i banaka u skladu sa ovim zakonom i koji dospevaju najkasnije do 30. juna 2021. godine;

4)         namena kredita koji se obezbeđuje garancijom u skladu sa ovim zakonom - jeste finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava;

5)         rok kredita - je period određen ugovorom o kreditu zaključenim između banke i korisnika, a koji ne može biti duži od 36 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, uključujući i grejs period u trajanju od devet do 12 meseci, osim u slučaju primene moratorijuma uvedenog propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema, kada se rok otplate kredita produžava za period trajanja ovog moratorijuma;

6)         dan puštanja kredita u tečaj - je najkasnije 30 dana od dana odobrenja kredita za nove kredite, odnosno šest meseci od dana odobrenja kredita za zanovljene kredite, a najkasnije do 31. jula 2021. godine;

7)         maksimalni iznos kredita - je iznos koji je jednak manjem od dva iznosa:

-           četvrtina, odnosno 25% prihoda korisnika kredita iz 2019. godine prema finansijskim izveštajima koje je korisnik kredita dostavio Agenciji za privredne registre za statističke svrhe za tu godinu ili

-           iznos od 3.000.000 evra (slovima: trimiliona evra i 00/100) - za kredite odobrene u evrima, odnosno iznosu jednakom dinarskoj protivvrednosti iznosa od 3.000.000 evra izračunatog na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije važećem na dan zaključenja ugovora o kreditu - za kredite odobrene u dinarima;

8)         valuta kredita - je dinar (RSD) ili evro (EUR);

9)         garantna šema - predstavlja meru podrške privredi putem portfolio garancija za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u postupku i na način definisan ovim zakonom;

10)       garancija - je portfolio, odnosno skup pojedinačnih garancija Republike Srbije, koja je bezuslovna, plativa na prvi poziv i izdata u korist banaka kao obezbeđenje portfolija banaka po kreditima korisnika;

11)       osigurani portfolio - označava u bilo kom relevantnom trenutku ukupan ugovoreni iznos glavnice kredita pokriven garancijom Republike Srbije, s tim da osigurani portfolio ne može ni pod kojim okolnostima prekoračiti maksimalni iznos garancije Republike Srbije;

12)       pojedinačna garancija - je garancija koja se izdaje po portfoliju svake pojedinačne banke izdata po osiguranom portfoliju svake pojedinačne banke.

II.         USLOVI, POSTUPAK, VISINA I OBEZBEĐENJE SREDSTAVA ZA IZDAVANJE GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

Član 3.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a u skladu sa ovim zakonom i ugovorom o garantovanju zaključenim između Republike Srbije, Narodne banke Srbije i banaka u skladu sa ovim zakonom.

Garancija iz stava 1. ovog člana izdaje se u korist banaka.

Garancija iz stava 1. ovog člana izdaje se kao bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv.

Maksimalni iznos garancije iz stava 1. ovog člana na nivou osiguranog portfolija iznosi 480.000.000 evra (slovima: četiristotineosamdesetmiliona evra i 00/100).

Republika Srbija se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu sredstva neophodna za izvršavanje obaveza preuzetih po osnovu garancije iz stava 1. ovog člana.

Po portfoliju svake pojedinačne banke će se izdati pojedinačna garancija (u daljem tekstu: Pojedinačna garancija). Pojedinačnom garancijom smatra se ugovor iz stava 1. ovog člana potpisan sa svakom pojedinačnom bankom, a trenutak potpisivanja ugovora smatra se trenutkom izdavanja Pojedinačne garancije.

Maksimalni dozvoljeni iznos Pojedinačne garancije po bankama po garantnoj šemi iz stava 4. ovog člana se obračunava u bilo kom relevantnom trenutku kao proizvod osiguranog portfolija pojedinačne banke, stope pokrića (80%) i stope maksimalne garancije (30%).

Početkom otplate kredita Pojedinačna garancija se sukcesivno i automatski umanjuje srazmerno umanjenju iznosa glavnica obezbeđenog portfolija.

Iznos po Pojedinačnoj garanciji nije obnovljiv.

Pravo na izdavanje Pojedinačne garancije iz garantne šeme i ukupan iznos kredita obezbeđenih garancijom Republike Srbije po garantnoj šemi

Član 4.

Pravo na izdavanje Pojedinačne garancije iz člana 3. ovog zakona imaju banke za portfolio koji sadrži kredite za koje se u skladu sa članom 7. ovog zakona mogu izdati garancije.

Banke mogu da za realizaciju kredita plasiraju iznos do 2.000.000.000 evra (slovima: dvemilijarde evra i 00/100).

Lica koja ne mogu biti korisnici kredita obezbeđenog garancijom iz garantne šeme

Član 5.

Lica koja ne mogu biti korisnici kredita obezbeđenog garancijom iz garantne šeme su:

1)         lica koja su na dan 31. decembar 2019. godine bila u teškoćama i lica koja su u statusu neizmirenja obaveza u smislu propisa Narodne banke Srbije na dan 29. februar 2020. godine;

2)         lica koja imaju dospele a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;

3)         lica u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%;

4)         korisnici čija su dugovanja bila u statusu neizmirenja obaveza ili prema kojima je banka preduzela mere restrukturiranja u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine, a u skladu sa definicijom statusa neizmirenja obaveza prema propisima Narodne banke Srbije, odnosno restrukturiranog potraživanja prema propisima Narodne banke Srbije kojima se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka;

5)         privredna društva nad kojima se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje u smislu Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 89/15), nad kojima se sprovodi postupak u smislu Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RSˮ, br. 104/09, 99/11-dr. zakon, 71/12-US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18) (prethodni stečajni postupak, bankrotstvo, reorganizacija) i nad kojima se sprovodi postupak prinudne likvidacije u smislu Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RSˮ, br. 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19);

6)         lica koja su već korisnici kredita obezbeđenog garantnom šemom u skladu sa ovim zakonom.

Lica koja mogu biti korisnici kredita obezbeđenog garancijom iz garantne šeme

Član 6.

Korisnik kredita obezbeđenog garancijom iz garantne šeme može biti lice koje ispunjava kriterijume i uslove utvrđene ovim zakonom, i to:

1)         lice sa sedištem u Republici Srbiji uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre i klasifikovano kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i drugo lice koje nije registrivano u Agenciji za privredne registre, a ima zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovano je kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje preduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

2)         lice kome je u skladu sa kreditnom politikom banke odobren novi ili zanavljanje postojećeg kredita za koji Republika Srbija može garantovati banci u skladu sa ovim zakonom.

III.        NAMENA I USLOVI KREDITA ZA KOJE SE MOŽE GARANTOVATI U SKLADU SA GARANTNOM ŠEMOM

Krediti za koje Republika Srbija može garantovati

Član 7.

Republika Srbija u skladu sa ovim zakonom može garantovati za kredite za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava.

Krediti se ne mogu koristiti za refinansiranje i prevremenu otplatu nedospelih rata postojećih kredita u portfoliju banke.

Krediti se ne mogu koristiti za refinansiranje kredita kod drugih banaka.

Uslovi za obezbeđenje kredita u skladu sa garantnom šemom

Član 8.

Republika Srbija može izdati Pojedinačnu garanciju kao sredstvo obezbeđenja za potraživanje banke po ugovoru o kreditu pod sledećim uslovima:

1)         da je kredit pušten u tečaj najkasnije do 31. jula 2021. godine;

2)         da je rok otplate kredita do 36 meseci od dana puštanja u tečaj, u koji rok je uračunat i grejs-period od devet do 12 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, osim u slučaju primene moratorijuma uvedenog propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema, kada se rok otplate kredita produžava za period trajanja ovog moratorijuma;

3)         da je kredit odobren u dinarima (RSD) ili evrima (EUR);

4)         da je način otplate kredita u mesečnim anuitetima;

5)         da kamatnu stopu određuje banka u skladu sa svojom kreditnom politikom, a u iznosu ne većem od jednomesečne stope BELIBOR uvećane za 2,50% (1M BELIBOR + 2,50 p.p.) za kredite odobrene u dinarima (RSD);

6)         da kamatnu stopu određuje banka u skladu sa svojom kreditnom politikom, u iznosu ne većem od tromesečne stope EURIBOR uvećane za 3,00% (3M EURIBOR + 3,00 p.p.) za kredite odobrene u evrima (EUR);

7)         da su kao instrument obezbeđenja kredita dostavljene najmanje menice korisnika i većinskog vlasnika korisnika, gde se pod većinskim vlasništvom podrazumeva direktno vlasništvo jednako ili veće od 25%;

8)         da korisnik kredita neće isplaćivati učešće u dobiti (dividende), niti povraćaj pozajmice osnivača u prvih godinu dana nakon zaključenja ugovora o kreditu;

9)         da korisnik kredita neće vršiti tokom trajanja grejs-perioda po kreditu prevremenu otplatu postojećih kredita sa istom namenom kod bilo koje druge banke, a koji nisu uključeni u osigurani portfolio.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana ugovor o kreditu mora biti zaključen najkasnije do 30. juna 2021. godine.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana kredit mora biti pušten u tečaj najkasnije do 31. jula 2021. godine.

Rok otplate kredita koji može biti obezbeđen u skladu sa garantnom šemom

Član 9.

Rok otplate kredita je do 36 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, u koji je uračunat i grejs-period od devet do 12 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, osim u slučaju primene moratorijuma uvedenog propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema, kada se rok otplate kredita produžava za period trajanja ovog moratorijuma.

IV.        ALOKACIJA SREDSTAVA GARANTNE ŠEME PO BANKAMA, VRSTAMA I IZNOSIMA KREDITA KOJI MOGU BITI OBEZBEĐENI GARANCIJOM U SKLADU SA GARANTNOM ŠEMOM

Član 10.

Republika Srbija, u skladu sa ovim zakonom, može garantovati za kredite za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava:

1)         za nove kredite, u iznosu ne manjem od 50% od ukupnog iznosa kredita na koji se odnosi garantna šema;

2)         za zanavljanje kredita kod kojih potraživanja dospevaju u periodu nakon 29. februara 2020. godine, a ne kasnije od 30. juna 2021. godine, u iznosu ne većem od 50% od ukupnog iznosa kredita na koji se odnosi garantna šema.

Alokacija sredstava po bankama se vrši na sledeći način:

1)         iznos do 50% od ukupnog iznosa kredita na koji se odnosi garantna šema, do 1.000.000.000 evra (slovima: jednamilijarda evra i 00/100) dodeljuje se ovim zakonom, bankama srazmerno tržišnom učešću banaka (za kredite u segmentu mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika) na dan 29. februar 2020. godine, za koje potrebe su se koristili zvanični podaci Narodne banke Srbije;

2)         nakon što banka dostigne 85% iskorišćenosti maksimalnog osiguranog portfolija, banka može konkurisati za povećanje maksimalnog osiguranog portfolija iz preostalog iznosa sredstava iz garantne šeme pod shodnim uslovima za povećanje maksimalnog osiguranog portfolija neograničen broj puta, s tim da svaki pojedinačni zahtev ne može biti manji od 5.000.000,00 evra (slovima: petmiliona evra i 00/100), niti veći od 25.000.000,00 evra (slovima: dvadesetpetmiliona evra i 00/100).

Iznos Pojedinačne garancije iz stava 2. tačka 1) ovog člana definiše se ugovorom iz člana 12. ovog zakona.

Aneksom ugovora iz člana 12. ovog zakona definisaće se konačni iznos svake Pojedinačne garancije, u skladu sa stavom 2. tačka 2) ovog člana.

Uslov za zaključivanje aneksa ugovora iz stava 4. ovog člana je da banka dostavi Ministarstvu finansija izveštaj o ukupnom iznosu osiguranog portfolija najkasnije do 15. jula 2021. godine.

V.         POSTUPAK UKLJUČIVANJA I ISKLJUČIVANJA U OSIGURANI PORTFOLIO

Član 11.

Postupak uključivanja i isključivanja u osigurani portfolio bliže se uređuju ugovorom o garantovanju koji u skladu sa ovim zakonom zaključuju Republika Srbija, Narodna banka Srbije i banke.

VI.        UGOVOR O IZDAVANJU POJEDINAČNE GARANCIJE

Član 12.

Republika Srbija, Narodna banka Srbije i banke zaključuju u skladu sa ovim zakonom, pojedinačni ugovor o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede sa ciljem ublažavanja negativnih posledica usled pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, odnosno aneks ugovora za kredite alociranih u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

U ime Republike Srbije ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje Vlada.

Ugovor iz stava 1. ovog člana naročito sadrži bliže preciziranje: uslova pod kojima krediti mogu biti obezbeđeni garancijom u skladu sa garantnom šemom utvrđenom ovim zakonom u pogledu kriterijuma podobnosti korisnika i kriterijuma podobnosti kredita; postupka odobravanja i ugovaranja kredita koji mogu biti obezbeđeni garancijom u skladu sa garantnom šemom utvrđenom ovim zakonom; mehanizama za povećanje, odnosno smanjenje osiguranog portfolija; mehanizama uključivanja i isključivanja kredita iz osiguranog portfolija; roka izdavanja garancije u korist banke; uslova i postupka za podnošenje zahteva za plaćanje po garanciji izdatoj od strane Republike Srbije u skladu sa ovim zakonom; roka važenja garancije; izveštavanja; naplate, kao i druga pitanja od značaja.

Zaključenjem ugovora, odnosno aneksa ugovora iz stava 1. ovog člana smatra se da je Republika Srbija izdala Pojedinačnu garanciju.

Aneks pojedinačnog ugovora iz stava 1. ovog člana, Republika Srbija će, po dobijanju kompletne dokumentacije zaključiti najkasnije do 31. jula 2021. godine.

Narodna banka Srbije nije garant i ne može imati nikakvih obaveza po osnovu potraživanja banaka u skladu sa ovim zakonom i ugovorom o garanciji iz stava 1. ovog člana.

VII.       KONTROLA REALIZACIJE

Izveštaji koje podnosi banka

Član 13.

Banka je dužna da izveštava Ministarstvo finansija i Narodnu banku Srbije o realizaciji garantne šeme iz ovog zakona.

Ministarstvo finansija razmenjuje podatke sa Narodnom bankom Srbije o kontroli realizacije ovog zakona.

Bliži sadržaj i rokovi za podnošenje izveštaja iz stava 1. ovog člana uređuju se ugovorom iz člana 12. ovog zakona.

Kontrolu realizacije ovog zakona vrši Ministarstvo finansija, uz stručno-tehničku podršku Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice.

VIII.      NADZOR

Nadzor nad primenom

Član 14.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo finansija.

IX.        PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Na ugovore o izdavanju pojedinačne garancije sa pripadajućim aneksima, zaključene u skladu sa Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RSˮ, br. 57/20, 62/20-dr. propis i 65/20-dr. propis) do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Na ugovore o kreditu obezbeđene garancijom Republike Srbije u skladu sa garantnom šemom definisanom Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RSˮ, br. 57/20, 62/20-dr. propis i 65/20-dr. propi), koji su zaključeni do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 16.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RSˮ, br. 57/20, 62/20-dr. propis i 65/20-dr. propis).

Stupanje na snagu

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Imajući u vidu situaciju koja se nastavila i nakon završetka vanrednog stanja u Republici Srbiji, kako bi se omogućilo ublažavanje ekonomskih i finansijskih posledica nastalih usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 neophodan je nastavak preduzetih mera podrške privredi koje imaju za cilj povećanje likvidnosti privrednih subjekata.

Razlozi za donošenje ovog zakona kojim je ozakonjeno konstituisanje garantne šeme koja, kao mere podrške privredi, ima za prevashodni i prioritetni cilj ublažavanje ekonomskih i finansijskih posledica po privredu Republike Srbije nastalih usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Povećanje likvidnosti privrednih subjekata kroz mehanizam garantovanja Republike Srbije za kredite koje banke odobravaju privrednim subjektima za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava, jeste mera koja u sebi sublimira izuzetno važan i nužan mehanizam efekata za sva lica sa sedištem u Republici Srbiji uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i klasifikovana kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i druga lice koja nisu registrivana u Agenciji za privredne registre, a imaju zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovana su kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje preduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, a čija je likvidnost preduslov funkcionisanja privrede Republike Srbije.

Prateći nužnost potrebe objedinjenog i sistemskog reagovanja kako bi se očuvao samoodrživ i nesmetan rad privrednih subjekata Republike Srbije čija je delatnost obustavljena ili bitno otežana, nakon širokog i sveobuhvatnog analiziranja u punoj koordinacija sa svim relevantnim činiocima i subjektima privrede Republike Srbije, s jedne strane i bankarskim sektorom, s druge strane, konstatovana je nužna potreba da Republika Srbija preuzme obavezu da, kao garant, izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u punoj transparentnoj, kontrolisanoj, aktivnoj i uslovljenoj participaciji banaka koje su izvor finansiranja kroz kreditiranje privrednih subjekata Republike Srbije, i uz puni kontrolni i nadzorni mehanizam Narodne banke Srbije u sprovođenju ove mere.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su prevashodno i u činjenici da je s obzirom na značajan pad prihoda u periodu i nakon vanrednog stanja i globalne pandemije likvidnost privrede značajno ugrožena, te da je za njenu revitalizaciju neophodna podrška Republike Srbije koja se ovom merom pruža u najširem obuhvatu.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U uvodnim odredbama Predloga zakona, u čl. 1. i 2, utvrđeni su predmet i pojmovi Predloga zakona na način da se ovim predlogom zakona bliže uređuju uslovi, postupak, visina i način obezbeđenja sredstava za izdavanje garancije Republike Srbije u vezi sa garantnom šemom definisanom ovim zakonom, kriterijumi, uslovi i način odobravanja kredita od strane banaka, izveštavanje, kao i druga pitanja od značaja za garantnu šemu kao meru podrške privredi radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 s ciljem povećanja likvidnosti privrednih subjekata.

U čl. 3 - 6. Predloga zakona detaljno su utvrđeni uslovi, postupak, visina i obezbeđenje sredstava za izdavanje garancije Republike Srbije, na način da se utvrđuje da Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a u skladu sa ovim zakona i ugovorom o garantovanju koji je zaključen između Republike Srbije, Narodne banke Srbije i banaka u skladu sa Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RSˮ, br. 57/20, 62/20-dr. propis i 65/20-dr. propis – u daljem tekstu: Uredba). Precizirano je da je garancija koju izdaje Republika Srbija garancija koja se izdaje u korist banaka kao bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv, a da maksimalni iznos te garancije na nivou osiguranog portfolija iznosi 480.000.000 evra (slovima: EUR četiristotineosamdeset miliona i 00/100), čime je u svemu preciziran režim garantovanja, a koji je proizvod konsenzusa objektivnih potreba za realizaciju ove mere. Pored toga, kako bi u svemu i banke koje su davaoci kredita bile transparentno osigurane podrškom države utvrđeno je da se Republika Srbija obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu sredstva neophodna za izvršavanje obaveza preuzetih po osnovu te garancije. Takođe, sledeći potrebu individualizacije svakog pojedinačnog portfolija za koji se garantuje od strane Republike Srbije utvrđeno je da će se po portfoliju svake pojedinačne banke izdati pojedinačna garancija (u daljem tekstu: Pojedinačna garancija) čiji se maksimalni dozvoljeni iznos po bankama po garantnoj šemi obračunava u bilo kom relevantnom trenutku kao proizvod osiguranog portfolija pojedinačne banke, stope pokrića (80%) i stope maksimalne garancije (30%). Uz to, precizirano je da se početkom otplate kredita Pojedinačna garancija sukcesivno i automatski umanjuje srazmerno umanjenju iznosa glavnica obezbeđenog portfolija i da iznos po Pojedinačnoj garanciji nije obnovljiv kako bi se mehanizam garantovanja učinio što efikasnijim s jedne strane, a kako bi se smanjila mogućnost da se garantovanjem obuhvate revolving krediti i kratkoročni krediti do 12 meseci (član 3).

S ciljem preciziranja subjekata koji imaju pravo na podnošenje zahteva za Pojedinačne garancije Republike Srbije iz garantne šeme i ukupnog iznos kredita obezbeđenih garancijom Republike Srbije po garantnoj šemi, kao neophodnog uslova za realizaciju garantne šeme, utvrđeno je da pravo na izdavanje Pojedinačne garancije, imaju banke, isključivo za portfolio koji sadrži kredite koji ispunjavaju uslove utvrđene Predlogom zakona i koje podnesu zahtev za izdavanje garancije na način i pod uslovima predviđenim ovim predlogom zakona, s tim da je i ograničen iznos realizacije kredita od strane banaka na način da je Uredbom i ovim predlogom zakona, član 4, utvrđeno da banke mogu da za realizaciju kredita plasiraju iznos do 2.000.000.000 EUR (slovima: EUR dve milijarde i 00/100). Uz to, kako je nužan preduslov ciljanog i namenskog realizovanja ove garantne šeme za pravna lica koja su najviše ugrožena posledicama pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u delu koji se odnosi na njihovu tekuću likvidnost utvrđeno je u čl. 5. i 6. Predloga zakona postavljanje uslova i ograničenja u odnosu na to koja lica ne mogu biti korisnik kredita obezbeđenog garancijom iz ove garantne šeme (lica koja su na dan 31. decembar 2019. godine bila u teškoćama i lica koja su u statusu neizmirenja obaveza u smislu propisa Narodne Banke Srbije na dan 29. februar 2020. godine; lica koji imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji; u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%; korisnici čija su dugovanja bila u statusu neizmirenja obaveza ili prema kojima je banka preduzela mere restrukturiranja u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine, a u skladu sa definicijom statusa neizmirenja obaveza prema propisima Narodne banke Srbije, odnosno restrukturiranog potraživanja prema propisima Narodne banke Srbije kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka; privredna društva nad kojima se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje u smislu Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju ("Službeni glasnik RS", broj 89/15), nad kojima se sprovodi postupak u smislu Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18) (prethodni stečajni postupak, bankrotstvo, reorganizacija) i nad kojima se sprovodi postupak prinudne likvidacije u smislu Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19); lice koje je već korisnik kredita obezbeđenog garantnom šemom u skladu sa Uredbom i ovim predlogom zakona), kao i koja lica mogu biti korisnik kredita obezbeđenog garancijom iz garantne šeme (lice sa sedištem u Republici Srbiji uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre i klasifikovano kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i drugo lice koje nije registrovano u Agenciji za privredne registre, a ima zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovano je kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje preduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo; lice kome je u skladu sa kreditnom politikom banke odobren novi ili zanavljanje postojećeg kredita za koji Republika Srbija može garantovati banci u skladu sa ovom uredbom).

U čl. 7 - 9. Predloga zakona utvrđeni su namena i uslovi kredita za koje se može garantovati u skladu sa garantnom šemom kako bi se postigao efekat ciljane podrške tačno određenom segmentu privrede Republike Srbije koji je u najvećem delu pogođen nastalom situacijom i čija je revitalizacija od prioritetnog značaja za privredu Republike Srbije. S tim ciljem, u članu 7. Predloga zakona utvrđeno je da će Republika Srbija garantovati za kredite za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava, i nedvosmisleno isključena mogućnost da se krediti za koje garantuje Republika Srbija koriste za refinansiranje i prevremenu otplatu nedospelih rata postojećih kredita u portfoliju banke i za refinansiranje kredita kod drugih banaka. Pored toga, u članu 8. Predloga zakona postavljeni su decidni uslovi za obezbeđenje kredita u skladu sa garantnom šemom na način da se od strane Republike Srbije može izdati Pojedinačna garancija kao sredstvo obezbeđenja za potraživanje banke po ugovoru o kreditu isključivo i samo pod uslovima da je kredit pušten u tečaj najkasnije do 31. jula 2021. godine, da je rok otplate kredita do 36 meseci od dana puštanja u tečaj, u koji rok je uračunat i grejs-period od devet do 12 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, osim u slučaju primene moratorijuma uvedenog propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema, kada se rok otplate kredita produžava za period trajanja ovog moratorijuma, da je kredit odobren u dinarima (RSD) ili evrima (EUR), da je način otplate kredita u mesečnim anuitetima, da kamatnu stopu određuje banka u skladu sa svojom kreditnom politikom, a u iznosu ne većem od jednomesečne stope BELIBOR uvećane za 2,50% (1M BELIBOR + 2,50 p.p.) za kredite odobrene u dinarima (RSD) i u iznosu ne većem od tromesečne stope EURIBOR uvećane za 3,00% (3M EURIBOR + 3,00 p.p.) za kredite odobrene u evrima (EUR), da ukupna naknada po kreditu ne bude veća od 0,50%, od iznosa odobrenog kredita, da su kao instrument obezbeđenja kredita dostavljene najmanje menice korisnika i većinskog vlasnika korisnika, gde se pod većinskim vlasništvom podrazumeva direktno vlasništvo jednako ili veće od 25%, da korisnik kredita neće isplaćivati učešće u dobiti (dividende), niti povraćaj pozajmice osnivača u prvih godinu dana nakon zaključenja ugovora o kreditu i da korisnik kredita neće vršiti tokom trajanja grejs-perioda po kreditu prevremenu otplatu postojećih kredita sa istom namenom kod bilo koje druge banke, a koji nisu uključeni u osigurani portfolio. Ovim je u svemu konstituisao režim koji jedinstveno, sveobuhvatno i ciljano obezbeđuje punu realizaciju efekata koji se žele postići realizacijom ovog predloga zakona. Uz to, kako je podrška koja se pruža ovom merom neophodna u kratkom roku i bez mogućnosti odlaganja primene iste, s jedne strane Predlogom zakona je u članu 8. utvrđeno i da ugovor o kreditu koji ispunjava gore navedene uslove mora biti zaključen najkasnije do 30. juna 2021. godine i mora biti pušten u tečaj najkasnije do 31. jula 2021. godine, dok je s druge strane, kako bi se obezbedila prihvatljivost tih kredita za privredne subjekte uz prepoznavanje svih izazova sa kojima se suočavaju u radu kao posledica pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, članom 9. Predloga zakona utvrđeno da rok otplate kredita koji može biti obezbeđen u skladu sa garantnom šemom je do 36 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, u koji je uračunat i grejs-period od devet do 12 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, osim u slučaju primene moratorijuma uvedenog propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema, kada se rok otplate kredita produžava za period trajanja ovog moratorijuma.

Pored toga, u članu 10. Predloga zakona utvrđena je i alokacija sredstava garantne šeme po bankama i iznosima kredita koji mogu biti obezbeđeni garancijom u skladu sa garantnom šemom kao nužan preduslov za njenu primenu na način da je utvrđeno razlikovanje plasiranja novih kredita i segment refinansiranja tako da Republika Srbija u skladu sa ovim predlogom zakona može garantovati za kredite za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za nove kredite, u iznosu ne manjem od 50% od ukupnog iznosa kredita na koji se odnosi garantna šema, a za zanavljanje kredita kod kojih potraživanja dospevaju u periodu nakon 29. februara 2020. godine, a ne kasnije od 30. juna 2021. godine, u iznosu ne većem od 50% od ukupnog iznosa kredita na koji se odnosi garantna šema. Uz to, kako bi u svemu bio jasan i transparentam režim alokacije sredstava po bankama čime se uvažava kriterijum tržišnog učešća, ali i potreba efektivnosti u realizaciji, alokacija sredstava po bankama je, shodno Uredbi, izvršena tako da je iznos do 50%, od ukupnog iznosa kredita na koji se odnosi garantna šema, do 1.000.000.000 EUR (slovima: EUR jedna milijarda i 00/100) dodeljen bankama srazmerno tržišnom učešću banaka (za kredite u segmentu mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika) na dan 29. februar 2020. godine, za koje potrebe su korišćeni zvanični podaci Narodne banke Srbije, a da nakon što banka dostigne 90% iskorišćenosti maksimalnog osiguranog portfolija, banka može konkurisati za povećanje maksimalnog osiguranog portfolija iz preostalog iznosa sredstava iz garantne šeme pod shodnim uslovima za povećanje maksimalnog osiguranog portfolija neograničen broj puta, s tim da svaki pojedinačni zahtev ne može biti manji od 5.000.000 EUR (slovima: EUR pet miliona i 00/100), niti veći od 25.000.000 EUR (slovima: EUR dvadesetpet miliona i 00/100). Pored toga, utvrđen je režim i sled pravnih akata i postupanja kroz koji će se realizovati gore navedeni mehanizam (osnovi i konačni iznos Pojedinačne garancije, kao i uslovi za zaključivanje aneksa).

Takođe, kako je za realizaciju ovog zakona neophodno kontinuirano, sveobuhvatno i blagovremeno praćenje osiguranog portfolija koji je u obuhvatu garantovanja Republike Srbije od strane svih subjekata koji su nadležni za realizaciju ovog predloga zakona, a kako je taj segment operativnog karaktera i podrazumeva obligatorni režim strana koje ga realizuje, u članu 11. Predloga zakona, utvrđeno je da se postupak uključivanja i isključivanja u osigurani portfolio bliže uređuju ugovorom o garantovanju koji u svemu u skladu sa ovim zakonom zaključuju Republika Srbija, Narodna banka Srbije i banke.

U članu 12. Predloga zakona, preciziran je mehanizam primene ovog predloga zakona kroz zaključen ugovor o izdavanju Pojedinačne garancije, čiji su subjekti, postupak zaključivanja i bitni elementi utvrđeni ovim zakonom. Naime, utvrđeno je da Republika Srbija, Narodna banka Srbije i banke zaključuju, u svemu u skladu sa Uredbom, odnosno Predlogom zakona pojedinačni ugovor o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih posledica usled pandemije COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, odnosno aneks ugovora za kredite alociranih u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 2) ovog zakona kada se za to steknu Predlogom zakona utvrđeni uslovi, kao i da u ime Republike Srbije taj ugovor zaključuje Vlada. Uz to, preciziran je minimum elemenata koje taj ugovor mora da sadrži (uslovi pod kojima krediti mogu biti obezbeđeni garancijom u skladu sa garantnom šemom utvrđenom ovim zakonom u pogledu kriterijuma podobnosti korisnika i kriterijuma podobnosti kredita; postupak odobravanja i ugovaranja kredita koji će biti obezbeđeni garancijom u skladu sa garantnom šemom utvrđenom ovimm zakona; mehanizam za povećanje, odnosno smanjenje osiguranog portfolija, mehanizam uključivanja i isključivanja kredita iz osiguranog portfolija; rok izdavanja garancije u korist banke, uslovi i postupak za podnošenje zahteva za plaćanje po garanciji izdatoj od strane Republike Srbije u skladu sa ovim zakonom; rok važenja garancije; izveštavanje; naplata, kao i druga pitanja od značaja). Pored toga, radi osiguranja izvesnosti u postupanju utvrđeno je da će Republika Srbija izdati Pojedinačnu garanciju banci u roku od 15 dana od dana zaključenja pojedinačnog ugovora, kao i da će u slučaju zaključenja aneksa tog pojedinačnog ugovora iz Republika Srbija, po dobijanju kompletne dokumentacije, banci izdati garanciju najkasnije do 31. jula 2021. godine.

U čl. 13. i 14. Predloga zakona konstituisan je i preciziran način kontrole realizacije ovog zakona i nadzor nad primenom istog. Naime, kontrola realizacije konstituisana je prevashodno kroz režim izveštavanja, te je utvrđena obaveza banke da izveštava Ministarstvo finansija i Narodnu banku Srbije o realizaciji garantne šeme iz ovog zakona, s tim da su bliži sadržaj i rokovi za podnošenje tih izveštaja uređeni ugovorom o garantovanju koji je zaključen saglasno ovom zakonu. Pored toga, s obzirom na karakter mere utvrđene ovim zakona predviđeno je da je za kontrolu realizacije ovog zakona nadležno Ministarstvo finansija, a s obzirom na obim i potrebu sveobuhvatnog, blagovremenog i kontinuaranog praćenja koje zahteva proširenje kapaciteta u svim segmentima tog postupanja rasloživog kadrovskog kapaciteta utvrđeno je da će tu kontrolu Ministarstvo finansija vršiti uz stručno-tehničku podršku Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice koja raspolaže adekvatnim stručnim i tehničkim kapacitetima neophodnim za ovu namenu. Takođe, iz navedenih razloga utvrđeno je da nadzor nad primenom ovog zakona vrši Ministarstvo finansija.

U čl. 15. i 16. Predloga zakona regulisane su prelazne i završne odredbe, odnosno propisano je da će se na ugovore o izdavanju pojedinačne garancije sa pripadajućim aneksima, kao i na ugovore o kreditu obezbeđne garancijom Republike Srbije zaključene u skladu sa Uredbom do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivati odredbe ovog zakona. Pored toga, propisano je i da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba.

Odredbom člana 17. Predloga zakona utvrđeno je stupanje na snagu ovog zakona na način da isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Određenje problema koje je potrebno rešiti

Likvidnost privrednih subjekata u kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i dalje je ugrožena imajući u vidu negativne ekonomske i finansijske posledice nastale usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u Srbiji, regionu i svetu. Imajući u vidu neizvesnost i lokalne i globalne ekomonske i finansijske izazove, neophodan je nastavak preduzetih mera podrške privredi koje imaju za cilj povećanje likvidnosti privrednih subjekata.

Ciljevi koji se postižu njegovim donošenjem

Republika Srbija preuzima obavezu da, kao garant, izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u punoj transparentnoj, kontrolisanoj, aktivnoj i uslovljenoj participaciji banaka koje su izvor finansiranja kroz kreditiranje privrednih subjekata Republike Srbije, i uz puni kontrolni i nadzorni mehanizam Narodne banke Srbije u sprovođenju ove mere. Na ovaj način, omogućava se nesmetano kreditiranje najugroženijeg segmenta domaće privrede čija je likvidnost najznačajnije ugrožena posledicama pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zašto je donošenje akta najbolje za rešavanje problema?

Donošenje ovog zakona kojim je ozakonjeno konstituisanje garantne šeme koja, kao mere podrške privredi, ima za prevashodni i prioritetni cilj ublažavanje ekonomskih i finansijskih posledica po privredu Republike Srbije nastalih usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Na koga i kako će uticati predložena rešenja?

Povećanje likvidnosti privrednih subjekata kroz mehanizam garantovanja Republike Srbije za kredite koje banke odobravaju privrednim subjektima za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava, jeste mera koja u sebi sublimira izuzetno važan i nužan mehanizam efekata za sva lica sa sedištem u Republici Srbiji uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i klasifikovana kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i druga lice koja nisu registrivana u Agenciji za privredne registre, a imaju zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovana su kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje preduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, a čija je likvidnost preduslov funkcionisanja privrede Republike Srbije.

Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima i privredi posebno malim i srednjim preduzećima?

Primena zakona neće izazvati troškove građanma i privredi, štaviše, njegovom primenom se kao što je navedeno olakšava pristupa sredstvima malim i srednjim preduzećima i smanjuje cena zaduživanja kod komercijalnih banaka.

Da li pozitivne posledice donošenja Zakona opravdavaju troškove njegove primene?

Imajući u vidu da se mehanizam garantovanja Republike Srbije za kredite koje banke odobravaju privredim subjektima za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava već pokazalo kao izuzetno efikasan mehanizam za pokretanje kreditne aktivnosti, očuvanje likvidnosti preduzeća, pozetivne posledice opravdavaju troškove njegove primene.

Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Očuvanjem domaće likvidnosti domaće privrede, neposredno se štite i lanci vrednosti, omogućava nesmetan protok domaćeg kapitala i sprečava kriza solventnosti koja prati krizu likvidnosti. U skladu sa navedenim, umanjuje se i negativni efekat na uslove za stvaranje novih privrednih subjekata i tržišnu konkurencije koji su izazvani ekonomskim i finansijskim posledicama nastalim usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Prateći nužnost potrebe objedinjenog i sistemskog reagovanja kako bi se očuvao samoodrživ i nesmetan rad privrednih subjekata Republike Srbije čija je delatnost obustavljena ili bitno otežana, nakon širokog i sveobuhvatnog analiziranja u punoj koordinacija sa svim relevantnim činiocima i subjektima privrede Republike Srbije, s jedne strane i bankarskim sektorom, s druge strane, konstatovana je nužna potreba da Republika Srbija preuzme obavezu da, kao garant, izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u punoj transparentnoj, kontrolisanoj, aktivnoj i uslovljenoj participaciji banaka koje su izvor finansiranja kroz kreditiranje privrednih subjekata Republike Srbije, i uz puni kontrolni i nadzorni mehanizam Narodne banke Srbije u sprovođenju ove mere.

Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava?

Kontrola realizacije konstituisana je prevashodno kroz režim izveštavanja, te je utvrđena obaveza banke da izveštava Ministarstvo finansija i Narodnu banku Srbije o realizaciji garantne šeme. Uz navedeno, a s obzirom na obim i potrebu sveobuhvatnog, blagovremenog i kontinuaranog praćenja koje zahteva proširenje kapaciteta u svim segmentima tog postupanja rasloživog kadrovskog kapaciteta utvrđeno je da će Ministarstvo finansija kontrolu vršiti uz stručno-tehničku podršku Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice koja raspolaže adekvatnim stručnim i tehničkim kapacitetima neophodnim za ovu namenu.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za realizaciju ovog zakona biće obezbeđena u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću fiskalnu godinu sredstva neophodna za izvršavanje obaveza preuzetih po osnovu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 27.11.2020.