Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Da li je ponuda prihvatljiva ukoliko obrazac strukture cene nije potpisan i pečatiran?


Od početka primene Novog Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 - dalje: ZJN) stručni konsultanti su koristili priliku da na svakoj obuci i seminaru upoznaju naručioce i ponuđače sa načinom funkcionisanja novog Portala javnih nabavki i ukažu na mnogobrojne prednosti koje sa sobom nosi postupak podnošenja ponude elektronskim putem. Kako se komunikacija između naručioca i ponuđača obavlja isključivo preko Portala javnih nabavki, to je u mnogome olakšalo i skratilo vreme za prikupljanje celokupne dokumentacije potrebne za konkretnu javnu nabavku.

Ako uzmemo u razmatranje “stari” ZJN u pogledu pripreme ponude bilo je nezamislivo da se bilo koji dokument prilikom podnošenja ponude dostavi bez potpisa i pečata i to je automatski značilo da je takva ponuda neprihvatljiva. Sa druge strane kada je u pitanju važeći Zakon o javnim nabavkama situacija je drugačija. Poći ćemo od uslova za dodelu ugovora. Nakon pregleda i stručne ocene ponuda naručilac odbija sve ponude kao neprihvatljive ukoliko utvrdi da postoje osnovi za isključenje privrednog subjekta, ako nisu ispunjeni kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta, ako nisu ispunjeni zahtevi i uslovi u vezi sa predmetom nabavke i tehničkim specifikacijama, ako postoje valjani dokazi o povredi konkurencije ili korupciji i na kraju dolazimo do tačke koja se odnosi na to da će naručilac odbiti ponudu kao neprihvatljivu ukoliko utvrdi druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama. Suština poslednje tačke ovog člana ZJN koji se odnosi na uslove za dodelu ugovora je u tome, da svaki dostavljeni dokument mora da sadrži sve propisane uslove na osnovu kojih naručilac može da utvrdi stvarnu sadržinu dostavljene ponude.

U konkretnom slučaju reč je o Obrascu strukture cene koji ne sadrži potpis i pečat ponuđača. Ovo je obrazac koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije i veoma je važno da njegova sadržina bude tačna, da su jedinične cene ispravne i da ukupni iznosi predstavljaju proizvod jedinične cene i količine dobra, usluga ili radova koje ponuđač nudi u konkretnom postupku javne nabavke. Ispravnost ovog dokumenta podrazumeva da se ukupna cena u okviru ovog obrasca nalazi i u samom obrascu ponude kao i modelu ugovora. Na taj način naručilac može da utvrdi stvarnu sadržinu ponude i istu oceni kao prihvatljivu, bez obzira što ne sadrži potpis i pečat ovlašćenog lica.

Ovakav stav zauzima i Republička komisija koja je rešenjem broj 4-00-393/2022 od 18.08.2022. godine utvrdila da je cena upisana u obrascu strukture ponuđene cene, koji nije potpisan i pečatiran, u identičnom iznosu kao i u obrascu ponude i modelu ugovora koji je potpisan i pečatiran i na taj način je utvrdila sadržinu ponude izabranog ponuđača u pogledu ponuđene cene.

Republička komisija je ocenila da nepotpisivanje i nepečatiranje pojedinih obrazaca iz konkursne dokumentacije, čak iako je naručilac konkursnom dokumentacijom zahtevao da budu potpisani, ne može predstavljati nedostatak usled koga nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude, samim tim ovakva ponuda u postupku stručne ocene ponuda ne može biti ocenjena kao neprihvatljiva.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Ponuđači Srbije, 26.09.2022.
Naslov: Redakcija